Kommunestyret

Budsjettprosess på rett spor?LEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 08.05.2023. Sist oppdatert 07.05.2023.

Kommunestyret i Sør-Aurdal er kalla inn til møte på Tingvoll torsdag 11. mai. Tidsrommet 12.00–15.00 er sett av til budsjettkonferanse. Her vil dei folkevalde få orientering om komande budsjettprosess og strategi, og det er sett av tid til gruppearbeid og plenumsrefleksjonar.

Tidlegare på dagen skal kommunestyret behandle årsmelding og årsrekneskap for 2022. Det kan bli interessant, for det er vesentlege forskjellar på tertialrapporten kommunestyret fekk i oktober 2022 og årsreknskapen og årsmeldinga som er lagt fram no.

Stort meirforbruk i mellom anna sektoren helse og omsorg (9,5 %) kunne ha ført til eit negativt driftsresultat. Takka vere store meirinntekter, som i stor grad ikkje var kjende før ved slutten av budsjettåret, vart sluttresultatet eit netto mindreforbruk på 8,1 millionar kr.

Det som forundrar oss, er at kommunedirektøren så langt ikkje har svart på oppdraget kommunestyret ga i junimøte sitt i 2022. Her fekk administrasjonen i oppgåve å greie ut 13 tema knytt til temaet berekraftig kommuneøkonomi.

I januar 2023 opplyste ordførar Marit Hougsrud at kommunestyret skulle få enkeltsaker i høve kvart punkt til behandling dette året.

Etter vårt syn er det det noverande kommunestyret som bør få alle desse sakene til behandling før denne kommunestyreperioden går ut. Det vil vere ein naturleg start på arbeidet med budsjett- og økonomiplanen for 2024–2027.

Budsjettkonferansen komande torsdag er eit møte i folkevalt organ. Her viser vi til uttalele frå Sivilombodet i 2019:

«En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte i kommunelovens forstand når det er fastsatt på forhånd at medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som organet etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle.

Det er uten betydning om saksbehandlingen skjer i ordinære møter, eller i diskusjoner i for eksempel formøter, gruppemøter der alle partiene deltar, seminarer, orienteringsmøter eller lignende. Det er ikke avgjørende om det formelle vedtaket deretter fattes i et ordinært, åpent møte, eller om det aktuelle møtet holdes på et tidlig stadium i en lang arbeidsprosess.»

Disponering av ressursane kommunen har, er den viktigaste saka dei folkevalde skal arbeide med. Med bakgrunn i dette håper vi budsjettprosessen no vert gjennomført i tråd med reglane i kommunelova – ikkje minst fordi dette er ei sak av stor, allmenn interesse.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...