Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Store avvik endte i pluss, men er styringa god nok?

Publisert av Arne Heimestøl 25.04.2023. Sist oppdatert 24.04.2023.

Årsmelding og årsregnskap for 2022 for Sør-Aurdal kommune viser at det i flere sektorer er store avvik i forhold til budsjettet kommunestyret vedtok i desember 2021.

Det ble ikke foretatt budsjettendringer av driftsregnskapet i 2022.

Siste tertialrapport viste er merforbruk på 3 millioner kroner.

Takket være store merinntekter, som i stor grad ikke var kjent før ved slutten av budsjettåret, ble sluttresultatet et netto mindreforbruk på 8,1 millioner kr.

Det ble altså en endring på 11,1 millioner kroner i siste tertial.

Noen spørsmål

Vi stusser over en god del av det vi leser, og summerer det opp i følgende spørsmål:

  1. Hvorfor er forskjellene mellom budsjett og regnskap i tjenesteområdet helse og omsorg så store de to siste årene?
  2. Hvilke underliggende forhold gjorde at budsjettet for 2022 for helse og omsorg ble redusert med nærmere 10 mill kroner i forhold til faktisk forbruk i 2021? Det viser seg at tjenesteområdet likevel fikk et merforbruk på 11,7 mill kroner.
  3. Hvorfor fanget ikke den siste tertialrapporten opp den store overskridelsen som var på gang i nevnte sektor?
  4. Hva skal til for at kommunedirektøren legger fram en budsjettendringssak?

De tre siste årene

Vi har sammenlignet avvikene på de fem tjenesteområdene i årene 2020, 2021 og 2022.

Tjenesteområde202020212022
Politiske styringsorganer4,2 %–12,8 %4,3 %
Sentraladministrasjonen–18,2 %11,8 %–11,6 %
Oppvekst og kultur7,7 %4,6 %–0,1 %
Helse og omsorg0,5 %–6,9 %–9,5 %
Plan og teknisk–2,6 %–9,2 %–29,9 %

Her ser det ut til at tjenesteområdet oppvekst og kultur er flinkest i klassen når det gjelder å ikke bruke mer enn det kommunestyret har vedtatt.

Sektortall for 2022

Nedenfor ser du den enkelte sektors budsjett for 2022, regnskapet for samme år, samt avviket.

TjenesteområdeRegnskap 2022Budsjett 2022Avvik
Politiske styringsorganer3 684 0003 851 000166 000
Sentraladministrasjonen17 496 00015 544 000–1 952 000
Oppvekst og kultur64 294 00064 240 000–54 000
Helse og omsorg134 445 000122 728 000–11 717 000
Plan og teknisk29 120 00022 422 000–6 698 000

Overskridelsen ble veldig stor i tjenesteområdet plan og teknisk. En viktig grunn til det var de skyhøye strømprisene. Overskridelsen i forhold til vedtatt budsjett på strøm ble 5,8 millioner kr.

Vesentlige endringer?

I årsmelding og årsregnskap for 2022 leser vi at kommunen som hovedregel kun foretar budsjettendringer hvis det er vesentlige endringer i løpet av regnskapsåret. Hva vesentlig betyr, har vi ikke funnet noen definisjon på.

I 2022 ble det ikke foretatt budsjettjusteringer av driftsregnskapet, med unntak av lønnsoppgjøret (som gjøres administrativt) og vedtak om underskuddsgaranti til Sør-Aurdal kirkelige fellesråd.

Ved fremleggelse av rapport for 2. tertial var det forventet merforbruk 3 millioner kr. Sluttresultatet ble et mindreforbruk på 8,1 millioner kr. Differensen er her 11,1 millioner kr. Vi legger til at det var budsjettert med det netto driftsresultat på 735 000 kr.

Av regnskapet framgår det ellers at kommunens generelle driftsinntekter ble 25,258 millioner kr større enn budsjettert. Dette tallet inkluderer 16,5 millioner kr i ekstra skatteinntekter.

Siste tertialrapport og regnskap

TjenesteområdeTertialrapport okt. 2022Regnskap for 2022
Politiske styringsorganer– 100 000 166 000
Sentraladministrasjonen– 3 000 000–1 952 000
Oppvekst og kultur– 600 000–54 000
Helse og omsorg– 3 000 000–11 717 000
Plan og teknisk– 5 300 000–6 698 000

Totalt lå det etter tertialrapporten som ble behandlet i oktober i 2022, an til et merforbruk på 12 millioner kroner. Summerer vi tallene for sektorene i årsregnskapet, kommer vi til et merforbruk på 20 255 000 kr.

Vi merker oss at merforbruket i sektoren helse og omsorg ble nesten fire ganger større enn prognosen i tertialrapporten.

Budsjettet for helse og omsorg vokste fra 2020 til 2021 og ble redusert fra 2021 til 2022. Veksten fra regnskap 2020 til regnskap 2022 er på 14,55 %.

ÅrBudsjettRegnskapAvvik
2020117 927 000117 361 000 566 000
2021124 191 000132 739 000– 8 548 000
2022122 728 000134 445 000–11 717 000

Bærekraftig kommuneøkonomi

10. mars 2022 valgte kommunestyret et arbeidsutvalg som skulle finne løsninger for en langsiktig og bærekraftig kommuneøkonomi i Sør-Aurdal. Utvalget gjennomførte en rekke møter. 16. juni samme år behandlet kommunestyret saken Bærekraftig kommuneøkonomi og gjorde enstemmig vedtak i 13 punkter.
5. januar 2023 publiserte Hedalen.no et intervju med ordfører Marit Hougsrud. Der uttalt Hougsrud følgende:

«Kommunestyrets vedtak vil bli fulgt opp i løpet av 2023, med fortløpende enkeltsaker i henhold til punktene i vedtaket. Alle disse sakene vil komme til politisk behandling. Det er et stort arbeid som skal gjøres, da vedtaket er nokså omfattende.»

Kommunestyret vedtok også dette: «Kommunestyret ber om status og fremdriftsplan fortløpende.»

Hva er status på dette arbeidet nå?

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...