Formannskapet

Foreslår å forkaste 14 av 42 innspill

Publisert av Arne Heimestøl 22.04.2023. Sist oppdatert 21.04.2023.

Torsdag 27.4. skal formannskapet behandle saken Vurdering av innspill KPA – arealformål. Det har kommet inn mange innspill.

Lovgrunnlaget

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven):

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

Mange innspill

Frist for private innspill til kommuneplanens arealdel var 1. oktober 2022. Det kom inn totalt 57 innspill. 42 av disse omhandler arealbruksendring, og det er disse innspillene som saksframlegget til formannskapsmøtet omhandler.

I vedlegget til saken er alle de 42 innspillene vurdert i lys av kriterier som er definert i planprogrammet og i kommuneplanens samfunnsdel. Det er foreslått å forkaste 14 av innspillene.

Habilitet

Skal folkevalgte og administrativt personell som har kommet med private innspill kunne delta i behandlingen av saken? I vedlegget Habilitet i behandling av kommuneplanens arealdel leser vi at personer som deltar i planprosessen, enten som fagpersoner eller politikere, må være nøytrale og ikke ha en personlig eller økonomisk interesse i saken.

Det er knyttet habilitetsspørsmål til noen av innspillene. Disse er skilt ut som egne saker.

Større statlig styring?

11. april publiserte miljødirektoratet rapporten Tiltaksanalyse for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF): Hvordan Norge kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer innen 2030.

Denne rapporten svarer på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. I oppdraget ber de om et forbedret kunnskapsgrunnlag for hvordan Norge kan tette eller redusere gapet til netto null-målet frem mot 2030 i skog- og arealbrukssektoren (LULUCF).

Utvalget som har laget rapporten, mener blant annet dette:

  • Kommunene må få klare føringer fra statlig hold om hvilke planlagte utbygginger som må endres eller droppes.
  • Statsforvalterens innsigelsesrett må styrkes.
  • Kommunene må gjøre grundige vurderinger av om muligheten for fortetting og transformasjon er tilstrekkelig benyttet før man tar nye areal i bruk.
  • At det antakelig vil være behov for å gå igjennom hele arealpolitikken og justere regelverket betydelig.

Les også..

Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...