Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Kommunens langsiktige gjeld

Publisert av Arne Heimestøl 19.04.2023. Sist oppdatert 18.04.2023.

Ifølge årsmelding og regnskap for 2022 for Sør-Aurdal kommune var kommunens langsiktige gjeld på vel 249 millioner kroner ved årsskifet 2022/2023.

Ved inngangen til 4. kvartal 2022 var innbyggertallet i kommunen 2 889. Langsiktig gjeld per innbygger blir da 82 200 kr.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Kommunestyret har vedtatt at netto lånegjeld ikke bør være høyere enn 75 % av brutto driftsinntektene hvert år. Her er det verdt å merke seg at størrelsen på både lånegjeld og driftsinntekter kan endre seg.

Netto lånegjeld er langsiktig gjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) minus totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

Det er to måter å regne ut kommunens netto lånegjeld i prosent på. Den ene tar kun hensyn til kommunens egne gjeldsforpliktelser.

Den andre tar med konsern, som er interkommunale selskaper som Sør-Aurdal kommune er medeier i. Dette gjelder for eksempel Valdres brann- og redningstjeneste og Valdres kommunale renovasjon (VKR).

201620202022
Sør-Aurdal kommune55 %69 %61 %
Sør-Aurdal kommune inkl. konsern66 %73 %

Konserntall for 2022 mangler i oversikten. Dette tallet er ikke klart før i juni på grunn av feil ved innrapportering.

Renter og avdrag på lån

Kommunen betalte vel 9,8 millioner kroner i avdrag på lån i 2022. Renteutgiftene var på omtrent 7,8 millioner kr.

Renteutgifter var budsjettert med 5,6 millioner kr. Resultatet ble på vel 7,8 millioner kr. Dette er en økning på vel 2,4 millioner kr sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett.

Den gjennomsnittlige fastrenten i kommunens låneportefølje var på 1,89 % i 2022. Den gjennomsnittlige flytende renten var 3,75 % samme år.

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...
Lupiner

Åpent brev til Statens vegvesenYTRING 

Slå gresset/lupinene mens de blomstrer! Langs alle fylkesveger! Statens vegvesen ...