Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Stor rehabilitering av Hedalen barne- og ungdomsskole

Publisert av Arne Heimestøl 18.03.2023. Sist oppdatert 17.03.2023.

Tiltaket har vore inne i økonomiplanen for Sør-Aurdal kommune i fleire år. No foreslår kommunedirektøren at prosjektet skal gjennomførast i 2023 og 2024.

To alternativ

Det er lagt fram to alternativ. Det mest omfattande prosjektet, alternativ 1, er kostnadsrekna til 19,8 millionar kroner når momskompensasjonen er teken med. Alternativ 2, som kommunedirektøren foreslår, er kostnadsrekna til 15,5 millionar kroner etter at momskompensjonen er inkludert.

Utbetring av skoleplassen er med i begge alternativa. Her skal det mellom leggjast ny asfalt.

Totalt areal for skolen er på 2 797 kvadratmeter, og bygningsalderen er frå 26 til 56 år.

Tiltaka som er foreslått

  1. Tilpasse til krav om universell utforming, så langt praktisk mogleg, både ute og inne: heis, rampar, trinnfri framkomst gjennom alle dører, HCWC, akustikk og lys.
  2. Oppfylle krav til brannsikring, rømningsvegar, brannskilje og varsling.
  3. Oppdatere og fornye det elektriske systemet, fordelingsskap, lys, kontaktar og nettverk.
  4. Generell oppussing i delar av eksisterande bygg; dører, veggar, golv og himlingar.
  5. Oppdatere eksisterande ventilasjonsanlegg med nye tilluftskanalar og byggje eit nytt, lite ventilasjonsanlegg i mellombygget.
  6. Bygningsmessige endringar og eit lite påbygg for å betre fylle krav og behov.
  7. Utgreie energisparetiltak, vurdere bergvarme/borehol som supplement til elektrisk straum.

Kostnader

Nr.Innhald i postenAlt. 1Alt. 2
1Rehab. mellombygg med rektorkontor, toalett og inngang2,3 mill.2,3 mill.
2Varm gang over til gymsal, alt. 2, berre halve vegen2,0 mill.0,9 mill.
3Nytt tilbygg med heis og møterom, litt i kjellar2,5 mill.2,3 mill.
4Nytt garderobebygg, alt. 2: berre nytt tak, dør3,2 mill.0,4 mill.
5Generell oppussing, nokre nye grupperom4,2 mill.4,2 mill.
6Oppgradering av elektro, lys3,6 mill. 3,6 mill.
7Utvendig, rampar, skoleplass, asfaltering1,7 mill.1,7 mill.
8Prosjektering, planlegging, prosjektleiing, byggeleiing2,0 mill.1,5 mill.
9Forv. tillegg, usikkerheit, 15 %3,2 mill.2,5 mill.
10Sum24,7 mill.19,4 mill.
11Kostnad for kommunen med kompensert mva.19,8 mill.15,5 mill.

Saksdokumenta

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...