Utslipp i Sør-Aurdal

Høyaktuell plan

Publisert av Arne Heimestøl 01.03.2023. Sist oppdatert 28.02.2023.

Sist torsdag vedtok kommunestyret enstemmig Klima- og energiplan for Sør-Aurdal kommune 2022–2030.

Store endringer må til

Grafikken ovenfor viser at de årlige klimautslippene i Sør-Aurdal har vært ganske stabile i tidsrommet 2009–2021. Dette er samlede utslipp innenfor kommunens grenser. Varer som er produsert andre steder, er ikke med i regnskapet.

Ca. 2/3 av utslippene stammer fra veitrafikk, men viser svak reduksjon fra 2009, mens jordbruk har hatt en svak økning i utslipp.

Innen 2030 har Norge mål om å redusere utslippet av klimagasser med minst 50 – 55 % sammenlignet med 1990.

Alle må bidra

– I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. Dette krever en omstilling på alle samfunnsområder som medfører store endringer i produksjons- og forbruksmønsteret vårt, også kalt «det grønne skiftet».
Kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre må samarbeide for å redusere klimaproblemene og ta vare på naturen og miljøet, leser vi i forordet til planen.

Formål

Formålet med planen er å utarbeide mål og tiltak for hvordan Sør-Aurdal kommune kan redusere sine klimautslipp. Den skal brukes som et grunnlag for alle beslutninger som berører energi og klima i kommunen.

Planarbeidet og implementering av planen skal resultere i at Sør-Aurdal kommune får lavere utslipp av klimagasser, redusert energibruk og en større andel av fornybar energi.

Planen har handlingsdeler for arealplanlegging, transport, bygg, eiendom og energi, landbruk, lokalsamfunn og vann og avløp.

Lite engasjement?

Planforslaget passerte formannskapet i mars 2022, og ble da lagt ut på høring. Det kom inn kun ett høringsinnspill.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) mente at kommunen må bruke flere mediekanaler når saker legges ut på høring. Hun hadde liten tro på at mange leser kommunens hjemmeside, og at en der venter på neste sak som en kan gi høringsuttalelse på.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...