Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kullgropene datert

Publisert av Arne Heimestøl 28.01.2023. Sist oppdatert 27.01.2023.

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen i Sør-Aurdal i tidsrommet 12.–14. juli 2021. Nå er en omfattende rapport etter utgravingene ferdigstilt.

Det ble mange små pauser for «maskin-arkeolog» Dag Nordby mens de profesjonelle arkeologene studerte enkeltheter i gropa.
Foto: Svein Arne Nordby

Framstilling av kull

Jernalderen i Norge strekker seg fra ca. 550 f.Kr. til ca. 1050 e.Kr. I denne perioden ble jern i stor grad brukt til våpen og redskaper. Råstoffet var blant annet myrmalm.

En omfattende prosess måtte til før jernet var klart til bruk. Kull var i yngre jernalder og middelalderen en viktig del av denne prosessen, og kullgroper ble brukt til fremstilling av kull.

Datering av de fem kullgropene

I rapporten leser vi at dateringsresultatene av kullgropene på Teinvassåsen ligger innenfor tida 755–1634 e. Kr.

Furu ble brukt til framstilling av kull. Dette treslaget kan ha en høy egenalder. «Dateringer utført på denne arten kan føre til at dateringsresultatet ligger forut for hendelsen som ønskes datert. For å ta høyde for denne feilkilden er det trolig at siste del av dateringsintervallene som angir mest sannsynlig brukstid.»

KullgropDatering
Id 222163Enten ca. 860–900 eller ca. 900–980 e.Kr.
Id 222165 og 222168Ca. 1060–1200 e.Kr.
Id 222162Ca. 1020–1040 e.Kr.
Id 222164Trolig rundt 1520–1650 e.Kr.
Kart over området med de utgravde kullgropenes beliggenhet i forhold til
hverandre (markert med rødt). Illustrasjon; Magne Samdal, KHM.

Jernvinneanlegg i nærheten?

Fra s. 33 i rapporten:
«Dateringene indikerer at de fire eldste gropene kan relateres til jernframstilling som har foregått i to eller tre faser i vikingtid og tidlig middelalder. Dette antyder at det bør ligge to eller tre jernvinneanlegg i nærheten, eventuelt at den samme plassen er benyttet til jernproduksjon i de ulike fasene.

Mest sannsynlig er det på disse anleggene brukt sjaktovn med slaggavtapping (Fase II-teknologi), som dateres til vikingtid og middelalder, fram til andre halvdel av 1400-tallet.

Det er hittil ikke registrert noen jernvinneanlegg i nærheten, noe som kan skyldes at anleggene er små og slagghaugene lave, og er dermed ikke lett synlige når de er bevokst med lyng og kratt.

Dersom dateringen av kullgrop id 222164 gjengir riktig hendelsestidspunkt, er det usikkert om kullproduksjonen skal knyttes til jernframstilling eller om kullet er benyttet i smievirksomhet.
(…)
De fire eldste gropene datert til vikingtid og tidlig middelalder i Teinvassåsen, kan dermed plasseres til den eldste fasen av jernframstilling med bruk av Fase II-teknologi i Oppland, trolig før det ble vanlig at kullgroper ble trukket inn på selve jernframstillingsanleggene.»

Les også..

Hedalen stavkirke

KveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse med dåp i Hedalen stavkirke søndag 1. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fotballcup i Hedalen 23. september

Sist lørdag hadde Hedalen idrettslag invitert til fotballcup på Hedalen ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Åpen brannstasjon i Hedalen

Lørdag var det åpen brannstasjon ved Joker Hedalen. Begge brannbilene ...
Hedalen helselag

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 27. september møtes vi ved Kroken kl. 11.00 og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Setter fokus på demens

Hedalen helselag, representert ved Emmy og Anne Marie, hadde en ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Ekstremværet "Hans" rammet Innlandet i midten av august, og det ...