Arkeologisk utgraving av kullgrop på Teinvassåsen

Kullgropene datert

Publisert av Arne Heimestøl 28.01.2023. Sist oppdatert 27.01.2023.

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper på Teinvassåsen i Sør-Aurdal i tidsrommet 12.–14. juli 2021. Nå er en omfattende rapport etter utgravingene ferdigstilt.

Det ble mange små pauser for «maskin-arkeolog» Dag Nordby mens de profesjonelle arkeologene studerte enkeltheter i gropa.
Foto: Svein Arne Nordby

Framstilling av kull

Jernalderen i Norge strekker seg fra ca. 550 f.Kr. til ca. 1050 e.Kr. I denne perioden ble jern i stor grad brukt til våpen og redskaper. Råstoffet var blant annet myrmalm.

En omfattende prosess måtte til før jernet var klart til bruk. Kull var i yngre jernalder og middelalderen en viktig del av denne prosessen, og kullgroper ble brukt til fremstilling av kull.

Datering av de fem kullgropene

I rapporten leser vi at dateringsresultatene av kullgropene på Teinvassåsen ligger innenfor tida 755–1634 e. Kr.

Furu ble brukt til framstilling av kull. Dette treslaget kan ha en høy egenalder. «Dateringer utført på denne arten kan føre til at dateringsresultatet ligger forut for hendelsen som ønskes datert. For å ta høyde for denne feilkilden er det trolig at siste del av dateringsintervallene som angir mest sannsynlig brukstid.»

KullgropDatering
Id 222163Enten ca. 860–900 eller ca. 900–980 e.Kr.
Id 222165 og 222168Ca. 1060–1200 e.Kr.
Id 222162Ca. 1020–1040 e.Kr.
Id 222164Trolig rundt 1520–1650 e.Kr.
Kart over området med de utgravde kullgropenes beliggenhet i forhold til
hverandre (markert med rødt). Illustrasjon; Magne Samdal, KHM.

Jernvinneanlegg i nærheten?

Fra s. 33 i rapporten:
«Dateringene indikerer at de fire eldste gropene kan relateres til jernframstilling som har foregått i to eller tre faser i vikingtid og tidlig middelalder. Dette antyder at det bør ligge to eller tre jernvinneanlegg i nærheten, eventuelt at den samme plassen er benyttet til jernproduksjon i de ulike fasene.

Mest sannsynlig er det på disse anleggene brukt sjaktovn med slaggavtapping (Fase II-teknologi), som dateres til vikingtid og middelalder, fram til andre halvdel av 1400-tallet.

Det er hittil ikke registrert noen jernvinneanlegg i nærheten, noe som kan skyldes at anleggene er små og slagghaugene lave, og er dermed ikke lett synlige når de er bevokst med lyng og kratt.

Dersom dateringen av kullgrop id 222164 gjengir riktig hendelsestidspunkt, er det usikkert om kullproduksjonen skal knyttes til jernframstilling eller om kullet er benyttet i smievirksomhet.
(…)
De fire eldste gropene datert til vikingtid og tidlig middelalder i Teinvassåsen, kan dermed plasseres til den eldste fasen av jernframstilling med bruk av Fase II-teknologi i Oppland, trolig før det ble vanlig at kullgroper ble trukket inn på selve jernframstillingsanleggene.»

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...