Søppelstasjoner

Strengere krav til kildesortering

Publisert av Arne Heimestøl 13.12.2022. Sist oppdatert 12.12.2022.

1. januar 2023 kommer nye EU-regler som stiller krav til kommuner om å sortere ut plast- og matavfall riktig fra fritidsboliger, hytter og støler. I Stortingsmelding 45 (2016–2017) leser vi følgende:

«I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt.»

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR)

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap med totalansvar for innsamling av avfall og slam i Valdres.

Daglig leder i VKR, Hallgrim Berg, forteller at det er 180 returpunkter for avfall fra fritidsinnbyggere i området. 71 av plassene har i dag sorteringsmulighet for flere fraksjoner som glass/metall, papp/papir og restavfall.

Hallgrim Berg er daglig leder i VKR.

– I Valdres brukes primært vanlige containere, men vi har noen plasser med nedgravde oppsamlings-enheter.  

I Hedalen kan fritidsbeboere levere restavfall i Djupedalen, nord for Åslie (Åslimyrene), et stykke innover Søbekksetervegen, ved innkjørselen til Muggedalen, ved innkjørselen til Fledda og ved avkjørselen til Goplerud. (Se kartet ovenfor.)

Nord for Åslie er det også mulig å levere papp, papir, drikkekartonger, glass og metall.

Ved Joker Hedalen og tidligere Matkroken kan en levere glass og metall.

– Stort løft

– Krav til kildesortering av plast og matavfall, som ble vedtatt i sommer, krever at det gjøres et stort løft. Det må til en gjennomgang av alle plasser, sier Berg. Han legger til at noen eksisterende plasser er lette å utvide, men ikke alle egner seg å bygge ut til økt sortering.

– Derfor må noen slås sammen og noen flyttes og opparbeides på nytt. Dette er såpass arbeidskrevende at VKR i disse dager har lyst ute en stilling som skal ha dette som arbeidsområde.

Det vil bli flere containere på returpunktene. Det er lagt inn plass mellom containerne for at brøyting skal kunne gjennomføres.
Den nye ordningen krever altså mer plass.

Kostnader

Av avfallsforskriften framgår det at avfallsgebyret skal fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndering av husholdningsavfall. Kommunene skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering.

– Det er naturlig å også ta med glass/metall og papp/papir på returpunktene som utvides, sier Berg.

– Utbygging og henteruter for flere avfallstyper er kostnadskrevende. Kostnader er lagt inn i budsjettforslag for kommende år, som nå er til godkjenning i Valdres-kommunene.

Berg legger til at eiere av fritidsboliger, hytter og støler kan levere samme type avfall som husholdninger gratis på miljøstasjoner, det er inkludert i årsgebyret.

– Vil ta noe tid

– Tiltakene er omfattende så prosessen vil ta noe tid, og det vil bli noen endringer i forhold til dagens system. Vi ber om forståelse for det.

– Når bedre sorteringsløsninger er på plass, er den viktigste suksessfaktoren at alle er med og bidrar med god sortering, sier Berg.

Den samme sorteringsgaiden finner du her.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...