Søksmål

Eidsiva Bredbånd AS varsler søksmål mot fem Valdres-kommuner

Publisert av Arne Heimestøl 02.12.2022. Sist oppdatert 02.12.2022.

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging av bredbåndsinfra-struktur i Valdres-regionen.

Konkurransen ble ifølge konkurransegrunnlaget gjennomført av Abakus AS på vegne av Innlandet fylkeskommune, men med kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre som oppdragsgivere. Vang trakk seg seinere ut av konkurransen.

Det kom inn to tilbud, og disse ble gitt av Eidsiva Bredbånd AS og Telenor Norge AS.

1. september 2022 ble Telenor Norge AS kåret som vinner av konkurransen, og dette selskapet skal bygge ut fiber til 1405 adresser i de fem Valdres-kommunene. Prosjektet skal være fullført innen utgangen av 2024.

– Ulovlig direkte anskaffelse

I søksmålsvarselet som er sendt til de fem Valdres-kommunene, leser vi at Eidsiva Bredbånd AS i etterkant av tildelingsbeslutningen er blitt oppmerksom på at det er gjort endringer i kontrakten som ble tildelt Telenor Norge AS.

Eidsiva Bredbånd AS mener også at det er avdekket forbehold i Telenors tilbud som innebærer at dette selskapets tilbud skulle vært avvist fra konkurransen.

– Begge disse forholdene innebærer hver for seg at det er gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Anskaffelsen skulle dessuten ha vært kunngjort også i TED-databasen, skriver advokat Anders Thue i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til de fem Valdres-kommunene med kopi til Abakus AS.

Det er advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som representerer Eidsiva Bredbånd AS i denne saken.

Hva er et søksmålsvarsel?

I Store norske leksikon leser vi at søksmålsvarsel er et varsel til motparten om at søksmål vil bli reist. Etter tvisteloven § 5-2 skal en part varsle den det er aktuelt å reise sak mot på forhånd. I dette varslet skal det redegjøres for kravet som vil bli fremmet og grunnlaget for det. Varslet skal oppfordre motparten til innen en rimelig frist å ta stilling til kravet.

Formålet med søksmålsvarsel er at partene skal bli kjent med hverandres standpunkter og de viktigste bevisene i saken. Det kan bidra til at de kan løse saken i minnelighet før den bringes inn for retten

Utkast til stevning og midlertidig forføyning

I utkast til stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Vestre Innlandet tingrett fra advokatfirmaet leser vi følgende:

«Telenors tilbud inneholdt en rekke forbehold mot kontraktsvilkårene, men tilbudet ble til tross for dette ikke avvist. I etterkant av kontraktsinngåelsen er dessuten Telenor innvilget en prisøkning på 3,5 millioner kroner. Disse forholdene innebærer alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket som medfører at kontrakten må kjennes uten virkning. Oppdragsgiverne må også ilegges overtredelsesgebyr (…) Det nedlegges foreløpig påstand om at overtredelsesgebyret skal utgjøre 15 prosent av anskaffelsens verdi.»

Påstand

I utkast til stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Vestre Innlandet tingrett legger advokat Anders Thue ned følgende påstand:

«Påstand i søksmålet
Prinsipalt:
Kontrakt om bygging av bredbåndsinfrastruktur i Valdresregionen, kunngjort 30. april 2021, inngått mellom Telenor Norge AS og Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Østre Slidre kommune kjennes uten virkning fra kontraktsinngåelsen.

Subsidiært:
Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Østre Slidre kommune ilegges overtredelsesgebyr på 15 % av anskaffelsens verdi.

I begge tilfeller
Eidsiva Bredbånd AS tilkjennes sakskostnader.

Påstand i forføyningssaken:

  1. Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Østre Slidre kommune skal avstå fra å medvirke til oppfyllelse av kontrakt om bygging av bredbåndsinfrastruktur i Valdresregionen, kunngjort 30. april 2021, inngått med Telenor Norge AS inntil det foreligger rettskraftig avgjørelse i hovedsaken, samt pålegge Telenor å stanse videre arbeid med kontraktsgjennomføringen til søksmålet er avgjort.
  2. Eidsiva Bredbånd AS tilkjennes sakskostnader.»

Hva er en kontrakt uten virkning?

Hvis en kontrakt er inngått i strid med anskaffelsesregelverket, kan retten bestemme at kontrakten skal settes til side umiddelbart, at den skal slutte å løpe fra et bestemt tidspunkt (avkortning) og/eller at det skal ilegges gebyr. (Kilde)

Kommunene vil svare

I e-post til advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig bekrefter innkjøpsrådgiver Svend Hoff Johnstad i Abakus at svar på vegne av kommunene vil komme innenfor ønsket frist (to uker etter at varselet fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ble sendt).

Ordfører Marit Hougsrud understreker at kommunenes svar vil være det samme som er gitt av Abakus, og at saken håndteres av fylkeskommunen og Abakus.

Les også..

Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...
klubbmesterskap

KlubbmesterskapetBEKJENTGJØRELSE 

Klubbmesterskapet i Hedalen skytterlag utsettes til etter sommerferien. Mer informasjon ...
Molteblomstringa er i gang. Foto: Arne Heimestøl

Bærnytt 2

Molteblomstringa er i gang. Dette bildet ble tatt på Jevnlismyra ...