2022-11-24-stormen-18

Imponerende oppryddingsarbeid

Publisert av Arne Heimestøl 23.11.2022. Sist oppdatert 23.11.2022.

Tor Einar Fekjær var hjemme da storstormen rammet Hedalen og eiendommen hans 19. november 2021. – Uværet varte i mange timer, og var på sitt verste mellom 14.00 og 16.00, forteller Tor Einar. – Vi har opplevd sterk vind før, men da fra nord-vest.  Denne gangen var alt annerledes siden de mest ekstreme vindkastene (orkanen) kom fra sør-vest.

– Livsfarlig

– Med egne øyne fikk jeg se store deler av låvetaket fly av gårde. Løse gjenstander fløy gjennom lufta i stor fart, og det var rett og slett livsfarlig å være ute.

Video: Tor Einar Fekjær
Opprydding «dagen derpå». Lektene, som er 2 tommer, hadde knekt som fyrstikker.
Foto: Tor Einar Fekjær

Et bevis på de enorme kreftene som hadde vært i sving, fikk Fekjær i sommer. Da fant han igjen en 5×5-tomms syv meter lang taksperre fra låvetaket. Den hadde blåst over to garasjetak for deretter å havne 150 meter unna låven.

Reparasjon av låven

Tor Einar Fekjær har flere roller og yrker. Han er både byggmester, sauebonde og skogeier. Taket som var skadet, var en forsikringssak, og arbeidet med å reparere det, tok han selv. Og de praktiske og ferdighetene han har, kom godt med i et mye større oppryddingsarbeid.

Store skogskader

Det tok tid å få oversikt over skogskadene etter stormen. Ikke minst skyldtes dette at skogsbilvegen på 4 km fra gården og sørover var nærmest uframkommelig.

Egen drone ble kjøpt inn, og arbeidet denne gjorde sammen med befaring til fots, ga Fekjær en oversikt som ga mye ettertanke: Var det økonomisk forsvarlig å sette i gang oppryddingsarbeid, eller måtte kaoset få ligge?

Litt av et kaos å begynne på!
Foto: Arne Heimestøl
Foto: Tor Einar Fekjær
Her var det ikke lett å komme fram.
Foto: Tor Einar Fekjær

Forsikringsoppgjøret

Dette spørsmålet ble høyaktuelt da Fekjær ble klar over at skogen ikke var forsikret mot slike skader. Bare dette ga ham et tap på 1,5 millioner kroner.

Men Fekjær bestemte seg for å satse. Noe av det første han gjorde, var å tegne stormforsikring på gjenværende skog. Det skulle vise seg å være fornuftig, for da stormen Gyda rammet Hedalen i januar, ble det enda mer vindfall.

Forsikringsselskapet Skogbrand anslo at 20 % av vindfallskadene skyldtes den siste stormen. Dette førte til at Fekjær fikk nær 400 000 kr i erstatning.

Video av skogen som ligger nærmest gården i sør
Video: Tor Einar Fekjær

Ny og oppgradert veg

Skogsbilvegen på 4 km holdt ikke dagens standard. Denne måtte oppgraderes dersom det skulle være mulig å hente ut tømmeret med tømmerbiler. I tillegg måtte det bygges ny veg på 1 km ned gjennom Styggdalen. Dette måtte til for å hente ut ca. 5 000 kubikkmeter med tømmer som var skadet her.

Tor Einar skjønte fort at egeninnsatsen måtte være høy hvis oppryddingsarbeidet som ventet, ikke skulle ende som et stort tapsprosjekt.

Hva kunne han da gjøre selv?

Da Viken Skog, rett før jul, fikk ryddet opp igjen vegen fra garden og sørover, kunne planlegging av opprusting, samt planlegging for nybygging av veg ta til. Han tok da kontakt med Jan Dokken, i Brødrene Dokken AS og vegplanlegger i Viken, Anders Berg Stensrud.

Berg Stensrud laget deretter plan for opprustning og nybygging av veg hvor høyder, kurvediametere, masseberegning med mer kom fram.

Brødrene Dokken AS ble engasjert til å knuse masser etter at Sprengfjell AS (Brødrene Dokkens underentreprenør) hadde sprengt ut for dette.

En stor, brukt gravemaskin ble kjøpt inn. I tillegg skaffet han seg en solid traktorhenger. Til nå har Tor Einar brukt 750 timer i gravemaskina, og med traktor og henger har han fraktet 10 000 tonn med masse til skogsbilvegene som nå har en samlet lengde på 5 km.

Tor Einar i gang med vegarbeider. Dette arbeidet måtte foregå parallelt med hogst av vegtraseen da det lå vindfall på kryss og tvers.
Foto: Tor Einar Fekjær
Vegen ned til Styggdalen er påbegynt. Fjell er rensket og klar for sprenging. Sprenging i vegtraseen ble utført av Sprengfjell AS, ved Ole Bentsen.
Foto: Arne Heimestøl
Det ble mange og lange arbeidsdager
Foto: Tor Einar Fekjær
Klargjort for sprengning
Foto: Tor Einar Fekjær
Her kan du følge sprengninga fra stor høyde
Video: Tor Einar Fekjær
10 000 tonn med masse ble sprengt ut
Foto: Arne Heimestøl
Brødrene Dokken knuser masse
Foto: Tor Einar Fekjær

Brødrene Dokken ble engasjert for sprengningsarbeider. Dette var nødvendig både for å bredde ut skarpe svinger, bygge ny veg og å skaffe masse som kunne brukes til bærelag. Tidlig på sommeren kunne vegen tas i bruk. Da hadde skogsmaskiner allerede avvirket en stor del av vindfallet.

Krevende vegarbeid, men snill vinter
Foto: Arne Heimestøl
Krevende terreng å bygge veg i
Foto: Kjersti Bjone Fekjær
Opparbeiding av planum / klargjøring for å kjøre på bærelag
Foto: Tor Einar Fekjær
Vegen breddes og får nytt bærelag
Foto: Tor Einar Fekjær
Foto: Tor Einar Fekjær
Vegen er  klargjort for å kjøre ut tømmer
Foto: Tor Einar Fekjær
Deler av opprustet veg juli 2022
Foto: Dagfinn Heimestøl

Økonomien

Hogsten har til nå kostet 2,4 millioner kroner, og inntektene er på 3,3 millioner. 8 000 kubikkmeter med tømmer er avvirket. Mye vindfall ligger fremdeles igjen, muligens opp imot ca. 30 % av tømmeret. Dette skyldes at det ligger i vanskelig tilgjengelig terreng og/eller har små dimensjoner og således vil gi stort tap ved å få det ut.

Fekjær regner med at de leide tjenestene til vegen – sprenging, knusing, grus og gruskjøring, samt vegplanlegging m.m., vil bli ca. 1,9 millioner kroner, og at han selv vil utføre en egeninnsats på ca. én million kroner. Tilskuddet til vegbygging er 40 % av totalkostnaden.

Kostnadene til hogst av vindfall er ca. 70 % av tømmerverdien. «Overskuddet» blir da satt av til skogfond – som etter loven først og fremst skal gå til foryngelse av skogen. Det sier seg da selv at Fekjær neppe får mye betalt for sin egen innsats.

– Ekstra støtte fra regjeringen for «å rydde opp» hadde vært kjærkomment, spesielt siden mye av tømmeret lå i vanskelig tilgjengelig terreng. Men, til tross for at landbruksministeren var på besøk kort tid etter stormen og fikk et inntrykk av store skader, har ingen friske midler blitt tildelt, sier Fekjær, og viser til Skogbrand forsikrings administrerende direktør, Per Asbjørn Flugstad, sin uttalelse om at dette var de største skogskadene han hadde sett i Norge.

Når Tor Einar summerer opp, ser han at det han sitter igjen med, for det meste er en opprustet veg.

Takker

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt, både med hogst og veg, for godt samarbeid og en flott innsats, sier Tor Einar.

Krevende arbeid for hogstmaskiner
Foto: Tor Einar Fekjær
Lassbæreren frakter tømmeret til svære tømmerlunner
Foto: Tor Einar Fekjær
Klart for utkjøring av tømmer. Her, Midtsveen, som leverer diesel til hogstmaskinene.
Foto: Tor Einar Fekjær
Den nye vege tåler fint store tømmerbillass
Foto: Tor Einar Fekjær

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...