Kommunen har kontroll på økonomien

Utgiftene vokser mer enn inntektene i kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 01.10.2022. Sist oppdatert 30.09.2022.

Prognosen viser nå et merforbruk på 3 millioner kroner sammenlignet med budsjettet kommunestyret vedtok for 2022. Dette er klart etter at kommunedirektøren har lagt fram rapport for 2. tertial. Torsdag 6. oktober skal formannskapet behandle saken.

Merforbruk

Overforbruket på strøm ligger an til å bli på hele 5,7 millioner kroner. Helse og omsorg har et forventet merforbruk på 3 millioner kr, og den største andelen her har tilrettelagte tjenester som ser du til å bruke 2,4 millioner mer enn budsjettert.

Oppvekst og kultur ligger an til et merforbruk på 600 000 kr, og sentraladministrasjonen må ut med 3 millioner kroner mer til pensjon enn budsjettert.

Renteutgiftene ser ut til å øke med 2 millioner kr, og prognosen viser at politiske styringsorganer kan få et merforbruk på 100 000 kr.

Ekstra inntekter

Kommunen kan likevel glede seg over at inntektene på noen områder vokser. På skatt og rammetilskudd ventes det 3 millioner kroner mer enn budsjettert, og renteinntektene vokser ventelig med 1 million kr.

Eiendomsskatt og utbytte har til sammen en forventet økt inntekt på 4,4 millioner kr. 3,7 millioner kr av dette tallet kommer fra utbytte på Begna Bruk.

Deler av merforbruket på oppvekst og kultur skyldes at innvandrertjenesten som ble lagt ned i 2021, men gjenoppstod i 2022 da kommunen mottok flyktninger fra Ukraina. Kommunen har lagt inn en forventet økt inntekt på 2,4 millioner kr i integreringstilskudd.

Budsjettendringssak?

Tertialrapporten er satt opp som sak i formannskapet, og kommunedirektørens forslag til vedtak lyder slik: «Tilbakemelding etter økonomioppfølging 2. tertial 2022 tas til orientering.»

Hvorfor er det ikke fremmet en budsjettendringssak når endringene er så pass store, ordfører Marit Hougsrud?

– I utgangspunktet prøver vi å unngå å kjøre budsjettendringer. Det viktigste er at vi rapporterer om det. Dette for å vise hva resultatet er, skriver ordføreren i sms til Hedalen.no.

– Vi har ingen beløpsgrense. Hvis vi skal ta budsjettjustering nå, må vi uansett ta av disposisjonsfondet, og da kan vi like godt vente.

Les også..

Hedalsfjella. Foto: Helge Nordby

Løypebidrag

Det er flotte forhold i fjellet, mye snø, og det ...
Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra ...
Hedalsfjellet i Mars 2023. Foto: Helge Nordby

Velkommen til våre arrangementer påska 2023BEKJENTGJØRELSER 

Her har vi laget en oversikt over arrangementer vi kjenner ...
Bilder fra HT-gjerde

Spenstig utfordring for deg som ser muligheterANNONSE 

HT Gjerde Valdres AS monterer solide gjerder med lang levetid. ...
Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner – hvor går veien videre?YTRING 

På årsmøtet 21. mars var det ingen i styret som ...
Emmy Bakkom, Rolf Gunnar Olsen og Ørnulf Juvkam Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tusen takk, Ørnulf!

Forrige onsdag hadde vi besøk av Ørnulf Juvkam Dyve på ...