Elg

Hjorteviltforvaltning i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 01.09.2022. Sist oppdatert 30.08.2022.

25. september starter elgjakta i Sør-Aurdal. Årets jakt blir ekstra spennende. Vinterstormene og oppryddingsarbeidene etter disse har ført til store landskapsforandringer i deler av kommunen. Hvilken betydning dette vil få for jakta, vet vi ikke nå.

Mest elg

Sør-Aurdal kommune har ca. 900 000 dekar tellende elg- og hjorteareal det årlig blir felt 200–250 elger, ca. 20 hjorter og noen rådyr.

Dette bildet er tatt i Sunnfjord. Der er det mye mer hjort enn i Sør-Aurdal. Foto: Harald Heimestøl

Nasjonal forskrift

Grunnlaget for forvaltningen finner vi i Forskrift om forvaltningen av hjortevilt.

Formål

§ 1 i forskriften: Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

Definisjoner

I § 2 finner vi følgende definisjoner:

  • Hjortevilt er elg, hjort, rådyr og villrein.
  • Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall fellingstillatelser.
  • Minsteareal: Størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse på.
  • Vald: Et areal som etter søknad er godkjent av kommunen eller villreinnemnda for jakt på hjortevilt.
  • Bestandsplanområde for elg og/eller hjort: Et område som består av to eller flere vald som samarbeider om å utarbeide en bestandsplan for elg og/eller hjort. Slike planer skal godkjennes av kommunen.
  • Jaktrettshaver: Enhver som har jaktrett på en eiendom. Retten til å jakte tilhører grunneier hvis ikke annet er bestemt.
  • Hjorteviltregisteret: Nasjonal databank som ivaretar og tilrettelegger opplysninger for hjorteviltforvaltningen.
  • Sett elg og sett hjort: Jegernes observasjoner av bestemte viltarter i sitt jaktfelt, registrert etter fastsatt instruks.
Rådyr
Rådyr er det mye av i Sør-Aurdal. Foto: Arne Heimestøl

Kommunens ansvar

Med hjemmel i § 3 i Forskrift om forvaltningen av hjortevilt vedtok formannskapet enstemmig Mål for hjorteviltforvaltningen i Sør-Aurdal for perioden 2022–2026.

Forvaltningen av hjortevilt skal være kunnskapsbasert, og Sør-Aurdal kommune bruker FAUN naturforvaltning til å utarbeide rapport etter hver jaktsesong på grunnlag av tann-analyser og sett-elg-data.

I sammendraget av rapporten leser vi at det ble felt 232 elg i Sør-Aurdal i 2021, 13 % kalv, 32 % ungdyr, 31 % eldre okse og 24 % eldre ku. Rapporten anbefaler et jaktuttak på på 260 dyr for 2022.

Det er anbefalt følgende uttak for de enkelte områdene: «Sør-Vest» (100), Bagn/Reinli (70), Bagn Øst (45) og Buvass-/Øyvassfaret (45).

Grunneiernes ansvar

Sør-Aurdal kommune har vedtatt at forvaltningen av hjorteviltstammen i størst mulig grad skal være grunneierstyrt gjennom flerårige bestandsplaner.

I Hedalen er det fire bestandsområder. Ett av disse består av vald i både Begnadalen og Hedalen. Bestandsområdene i Sør-Aurdal sender inn sine planer for storviltforvaltning til Sør-Aurdal kommune. Det er skogbrukssjef Espen Nærødegård som godkjenner planene.

Et eksempel

Følgende jaktfelt er tilsluttet Hedalen Sør elgforvaltningsområde: Feskjiåsen nord, Feskjiåsen sør, Middagsknatten, Fossholtmarka, Storrustemarka, Landsendlia, Vidalen/Goplerud jaktlag, Skarlia.

Bestandsplanen dette området har laget for 2022–2026, er godkjent av kommunen. Alle slike planer er offentlige, og du kan finne dem i kommunens postliste.

Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...