Knut Korsæth 2005

Minneord

Publisert av Elling Fekjær 24.07.2022. Sist oppdatert 24.07.2022.

Tidligere fylkesmann i Oppland, Knut Villy Korsæth, døde 15. juli, 90 år gammel. Statsforvalter Knut Storberget trekker fram i sitt minneord over Knut Korseth hans betydning som samfunnsbygger. Og det er som samfunnsbygger vi i Hedalen og Sør-Aurdal kjente Knut Korseth. 

Han var som kjent fylkesmann i perioden 1981–2002. Han var en særdeles aktiv fylkesmann og som vektla å utvikle hele Oppland. Nærmest årlig besøkte han formannskapene, og noen ganger kommunestyrene i alle kommunene i sitt embete. Her orienterte han om nasjonale føringer, og ikke minst var han interessert i å få informasjon om de utfordringer kommunen hadde og de muligheter som kommunen ønsket å utvikle.

Under ett av sine besøk i Sør-Aurdal formannskap ivret den dyktige fylkesmann Knut Korsæth å orientere om hvordan storsamfunnet bør hjelpe mindre lokalsamfunn til å bli livskraftige bygder.

Under de nærmest årlige store arrangement ved Bautahaugen Samlinger (BS) inviterte styret ved BS foredragsholdere og andre gjester som fremmet bygdesamfunnet. På bakgrunn av fylkesmannens særdeles positive holdning i formannskapet, besluttet styret ved BS å invitere Knut Korsæth til å holde foredrag under årets stor arrangement i temaet: Bygdeutvikling.

Fylkesmannen sa momentant ja. To dager før arrangementet ringer Knut Korsæth og meddeler han har tatt kontakt med daværende kommunalminister for om mulig å få til et småsamfunnsprosjekt i Sør-Aurdal kommune og for Hedalen. Korsæth spør om hvordan jeg tror bygdefolket vil oppleve et slikt utviklingsprosjekt i kommunen og bygda, noe han selvsagt får positivt tilbakemelding på.

Fylkesmann Korsæth hadde aldri vært på Bautahaugen før denne fine sommerdagen. Før selve arrangementet ble fylkesmannen tatt imot av ordfører Knut Torgersen, rådmann Ole Hermann Aamodt og undertegnede for omvisning. Han ble storlig forundret over hvor omfattende og storflott museum Bautahaugen Samlinger er. Noe av det første Korsæth bemerket, var at Bautahaugen ikke har brann- og tyverialarm i husene. «Dette må installeres raskt og før en katastrofe skjer! Om kommunen gir et tilskudd, tar fylkesmannen resterende kostnader til selve anlegget», var Korsæth sin klare tale. Slik ble det.

Forslag om et småsamfunnsprosjekt i denne del av Sør-Aurdal falt i god jord. Han åpnet dører inn i departement og regjering. Etter politiske vedtak i Sør-Aurdal ble søknad sendt inn for et flerårig utviklingsprosjekt. Penger og god vilje fra bla a departement fikk kommunen til prosjektet. Styringsgruppe og arbeidsgrupper ble nedsatt. Fylkesmann Korsæth var primus motor for å skaffe gode foredragsholdere til folkemøter. Han hadde et særdeles stort kontaktnett.

Ved flere anledninger sammenlignet han bygdene Skåbu i Gudbrandsdalen og Hedalen. Begge byder er viktige for regionen og er forholdsvis store sidebygder, men med tung geografi i forhold til kommunesenter og region forøvrig, uttrykte han. Etter forslag fra Korsæth, men i regi av småsamfunnsprosjektet fikk Hedalen godkjent ordning med bestillingsdrosje. Bygda bør ha et klart sentrumsområde, var Korsæth sin anbefaling med bl.a. gatelys. Slik ble det. Dette var noe av hva han ivret for gjennom småsamfunnsprosjektet.

Knut Korsæth var en ivrig museum- og kulturperson. «Musea må vare et kultur- og kraftsentrum for sitt område og av høy kvalitet», uttalte han ved flere anledninger. Etter nye lover og forskrifter for musea i Norge, skulle musea konsolideres. Knut Korsæth sa ja til å lede konsolideringsprosessen i Oppland. Bautahaugen ble da en del av Valdresmusea AS, og gjennom denne ordningen ble Valdresmusea ansvarlige for drift og faglig utvikling av Bautahaugen Samlinger.

I 2001 testamenterte Gunnar og Anders Bergsrud slektsgarden Bergsrud til Bautahaugen samlinger. Under en tilstelning på Bautahaugen overrakte fylkesmannen en diplom til brødrene som takk for den store folkegaven.  

Knut Korsæth opplevde Bergsrud som en helt spesiell kulturhistorisk gard med store regionale og nasjonale verdier og muligheter. Etter Knut Korsæth gikk av som fylkesmann, gikk han aktivt inn i arbeidsutvalget for å utvikle Bergsrud. Forvaltning- og Landskapsplaner ble utviklet. Ulike hus ble nøye registrerte og satt  i stand ut fra museumsfaglig kunnskap. Knut var døråpner for et besøk ved Norsk Landbruksmuseum på Ås. Dette for om mulig å utvikle Bergsrud til en besøksgard på lik linje med kulturgard på Vestlandet og i Nord Norge. Østlandet hadde ingen slik gard, noe som Bergsrud ligger godt til rette for å utvikles til, mente Knut.

Tidligere fylkesmann Knut Korsæth ble gjennom mange år et særdeles aktivt og verdifullt medlem av styret ved Bautahaugen Samlinger. Selv om avstanden fra Lillehammer til Hedalen var stor, møtte han alltid opp på styremøter. Alltid var han levende interessert i Bautahaugen og Bergsrud sin utvikling.

Helt fram til siste tiden tok Knut Korsæth kontakt for å drøfte, gi innspill til bygdeutvikling. Helt til sin bortgang viste han stor interesse for små bygder og lokalsamfunn.

Norge, Oppland, Sør-Aurdal og Hedalen har mye å takke hedersmannen  Knut Korsæth for.

Fred over Knut Korsæth sitt gode minne.

Elling Fekjær,

Les også..

Foto: Arne G. Perlestenbakken

Barnedåp

Søndag 21. juli ble Lucas Leander Nerbye døpt i Hedalen ...
Bua på Aspholtbogsetra

Gå med oss onsdag 24. juliBEKJENTGJØRELSE 

Turmål: Fosstopp og Aspholtbogsetra Gåturen starter fra Bogbrua kl. 18.00. ...
Styrtregn

Mye nedbør

Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt svært kraftige regnbyger i ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...