Arbeidsutvalget

Utfordringene vokser

Publisert av Arne Heimestøl 20.06.2022. Sist oppdatert 20.06.2022.

Torsdag 16. juni behandlet kommunestyret sak 032/22 Bærekraftig kommuneøkonomi. Ordføreren står oppført som saksbehandler, men alle medlemmene av utvalget som ble opprettet 3. mars, har deltatt i skrivearbeidet.

Utvalget har hatt sju møter.

Bakgrunn for arbeidet

I innledningen til saken leser vi følgende:

«Under behandlingen av «Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025» kom det frem at økonomien i kommunen er presset og vi må gjøre tiltak for å tilpasse driften etter forventede overføringer og inntekter.

Som for de fleste kommuner i Norge, viser prognoser en forventet nedgang i folketallet for Sør-Aurdal kommune. I tillegg vil en større andel av befolkningen være eldre og elevtallet i grunnskolen minke. Dette vil medføre en ressursdreining i kommunal tjenesteytelse.

Når folketallet synker, reduseres rammetilskuddet fra staten, og skatteinntektene går ned. Dersom prosentandelen av innbyggere i arbeidsfør alder synker, vil dette også påvirke kommunens mulighet til å yte tjenesteproduksjon.

I økonomiplanen er det lagt inn at kommunen må spare inn minimum 6 millioner årlig for å gå i balanse. Siden økonomiplanen ble vedtatt i desember 2022 har verden endret seg mye og vi ser nå en betydelig prisvekst på lønn, varer og tjenester. Renta er også varslet å stige.

Summen av dette betyr at økonomien i kommunen er satt enda mer under press. All erfaring tilsier at kommunene ikke blir kompensert fullt ut fra staten for disse økte utgiftene. Kommunestyret plikter å vedta et budsjett som er i balanse og dermed plikter vi å tilpasse driften etter inntektene.»

Hvordan få en bærekraftig kommuneøkonomi?

Videoen nedenfor bygger på de samme prinsipper for sunn kommuneøkonomi som kommunestyret i Sør-Aurdal har vedtatt.

Kommunestyrets vedtak i saken

Kommunestyret ber administrasjonen om følgende:

 • Utrede hvilke tjenester som kan samles i passende bygg
 • Utrede en eiendomsstrategi. Herunder ta stilling til salg av eiendom uten formål, salg av bygg uten tjenesteytelse, samt ta stilling til hvilke type bygg/eiendom som skal være i kommunens eie framover.
 • Utrede å samle tilrettelagte tjenester på ett sted
 • Utrede å samle heldøgns omsorgstilbudet på ett sted
 • Utrede å opprette bemannet bofelleskap
 • Styre økonomisk bidrag innenfor kultur i større grad mot barn og unge
 • Vurdere muligheter for bedre koordinering av det frivillige arbeidet
 • Utrede kostnader og omfang av tjenestene i IKS og i vertskommunesamarbeid, sett opp mot tjenester vi utfører selv
 • Utrede dimensjonering av legevakten. Utredingen skal gjøres av en ekstern part.
 • Utrede ordningen med kommunale akutte døgn-senger og intermediær-senger. Utredningen skal gjøres av en ekstern part.
 • Videre utvikling av næringsarealer
 • Kommunestyret oppfordrer administrasjonen til å ha fokus på kommende planene innen bolig- og næringsutvikling.
 • Ha fokus på ledelsesstrategi og arbeidsmiljø.

Kommunestyret ber om status og fremdriftsplan fortløpende.

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...