Arild Torvund Olsen

– Feil i saksutgreiinga

Publisert av Arne Heimestøl 14.05.2022. Sist oppdatert 13.05.2022.

Det har vore rådgjevande folkerøysting om hovudmål ved Bagn skule. Fleirtalet av dei som deltok i røystinga, meiner at skulen skal ha bokmål som hovudmål.

Torsdag 19. mai kjem saka opp i kommunestyret. Kommunedirektøren foreslår at Bagn skule endrar hovudmål frå nynorsk til bokmål frå og med skuleåret 2022/2023.

Hedalen.no har vist saksutgreiinga til høgskulelektor Arild Torvund Olsen ved Nynorsksenteret / Høgskulen i Volda.

Når startar sidemålsopplæringa?

I saksutgreiinga les vi fylgjande:

«De to siste årene i grunnskolen skal elevene ha undervisning i både bokmål og nynorsk jf. opplæringsloven § 2-5, sjette ledd.»

Om dette skriv Torvund i e-post til Hedalen.no.

«Når det i saksutgreiinga er framstilt som om bokmålselevar ikkje skal forhalda seg til to skriftspråk før i ungdomsskulen, er det direkte feil. Læreplanen er tydeleg på at elevane heilt frå fyrste klasse skal møta sidemålet sitt og etter kvart utforska skilnader og likskapar mellom nynorsk og bokmål. Frå femte klasse skal elevane skriva tekstar på sidemålet sitt.»

Læreplanen i norsk er forskrift. Her finn du kompetansemåla.

Rettar

Om elevane sine rettar skriv høgskolelektoren dette:

«Saksutgreiinga tek dessutan i liten grad omsyn til rettane til dei elevane som i dag har nynorsk som hovudmål, og ser ut til å gå ut frå at nynorskelevane utan vidare må byta til bokmål.

Kravet om minst ti elevar for å få laga ei eiga nynorskgruppe gjeld berre ved oppretting av nye grupper. Når det er nynorskgrupper som alt finst, som her ved Bagn skule, seier § 2-5 i opplæringslova at så lenge det er minst seks elevar att i gruppa, har dei rett til å halda fram som eiga gruppe.

I tillegg er det grunn til å tru at elevar på 5. til 7. trinn har same retten ved endring av hovudmålet ved skulen som dei etter opplæringslova har ved overføring til ny skule, nemleg at dei har rett til å halda fram med det opphavlege hovudmålet sitt uavhengig av kor mange dei er.»

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...