Årsmelding og regnskap for 2021

Brukte 350 000 kr mer enn budsjettert

Publisert av Arne Heimestøl 21.04.2022. Sist oppdatert 21.04.2022.

Onsdag behandlet kontrollutvalget i Sør-Aurdal kommune årsmelding og årsregnskap for 2021. I årsmeldingen leser vi at regnskapet for 2021 ble avsluttet med et netto driftsresultat på 10,143 millioner kroner.

– 2,7 millioner kr

Men Sør-Aurdal kommune har i 2021 vært regnskapsfører for prosjektet Bredbånd i Valdres. Dette har ført til at kommunen i 2021 har store inntekter som påvirker netto driftsresultat.

Prosjektet er nullet og satt til bundne driftsfond med kr 13,1 millioner. Tar vi ut disse inntektene fra netto driftsresultatet, ville resultatet vært – 2,7 millioner kr.

Disposisjonsfondet minker

Kommunens regnskap er avsluttet med et merforbruk på 350 000 kr. Etter ny kommunelov er merforbruket ført mot disposisjonsfond.

I tillegg var det budsjettert med å hente 3 millioner kr fra disposisjonsfondet til drift. «Til sammen er det da bruk kr 3,5 millioner av disposisjonsfondet i drift. Dette er ikke bra», leser vi i årsmeldingen.

Kommunen har dessuten måttet stryke overføringen til investeringsregnskapet på kr 0,744 millioner fordi regnskapet er avsluttet med merforbruk jf. forskrift til kommuneloven § 4,2 a. Hvis strykningen ikke måtte gjennomføres, hadde kommunen hatt et merforbruk på 1,1 millioner kroner.

Betydelig mindreforbruk på sektoren oppvekst og kultur

Hedalen barne- og ungdomsskole brukte i 2021 hele 1 664 000 kroner mindre enn revidert budsjett for skolen. Dette er et avvik på 17,6 %. I 2020 hadde skolen også et stort mindreforbruk – på 1 365 000 kr. De to foregående årene har skolen altså brukt over 3 millioner kroner mindre enn det kommunestyret vedtok i budsjettmøtene i 2019 og 2022.

For 2021 oppgir kommunen disse grunnene til budsjettavviket ved Hedalen barne- og ungdomsskole:

«Det ble ikke satt inn vikar for konstituert rektor fra januar –august. Utgifter til rektorstilling fra august-desember halvert etter at budsjettet ble lagt. Det ble heller ikke satt inn vikar ved alt fravær da skolen ikke har hatt nok tilgjengelige vikarer. Utgifter til sykevikar er 696 000 lavere enn sykelønnsrefusjonen. På inntektssiden er det lagt inn 742 000 for lite i budsjett. Det er også 55 000 mer i inntekter på SFO enn budsjettert.»

Vi legger til at sektoren oppvekst og kultur hadde et mindreforbruk på 7,7 % i 2020 og 4,6 % i 2021.

Budsjett og regnskap for 2021

Nedenfor ser du at Hedalen naturbarnehage var den eneste virksomheten på kultur og oppvekst som hadde merforbruk. Forklaringen som er gitt i årsmeldingen: « 56 000 mindre i oppholdsbetaling enn budsjettert.
193 000 mer i KLP enn budsjettert. Stort sykefravær og høyere utgifter til ferievikarer på grunn av at ansatte ikke fikk tatt ut ferie som planlagt med bakgrunn i høyt sykefravær.»

VirksomhetRegnskap 2021Budsjett 2021Avvik
Innvandrertjenesten479 000551 00013,0 %
Bagn skule14 430 00014 573 0001 %
Oppvekst og kultur, felles drift7 913 0008 360 0005,3 %
Sør-Aurdal ungdomsskole11 763 000 12 087 0002,9 %
Begnadalen skole3 902 0004 363 00010,6 %
Begnadalen barnehage1 896 0002 000 0005,2 %
Hedalen naturbarnehage3 827 0003 455 000– 10,8 %
Reinli barnehage9 476 0009 660 0001,9 %
Sør-Aurdal folkebibliotek1 213 0001 213 0000,0 %
Hedalen barne- og ungdomsskole7 785 0009 449 00017,6 %

Les også..

Teinvassåsvegen

Nesbyen–Hedalen veglag orienterer

Det har kommet noen spørsmål til styret for veglaget angående ...
Hedalen.no

De mest leste nyhetsoppslagene

Google Site Kit gir opplysninger om hvor mange sidevisninger de ...
Tægerkorg

Bautahaugen lørdag 20. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: TÆGERARBEID med Bjørg Elisabeth Berg. Få med deg sommerutstillinga ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 6

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...
Logo Hedalen idrettslag

Dans og turnBEKJENTGJØRELSE 

Vi fortsetter med dans til høsten, og denne gangen blir ...
De tre skolene i kommunen

Ny opplæringslov

Ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. ...