Orientering om stormen

Orientering om stormen

Publisert av Arne Heimestøl 12.03.2022. Sist oppdatert 11.03.2022.

Torsdag 11.03. ga beredskapskoordinator Stig Solbrekken kommunestyret en orientering om hva som skjedde i forbindelse med stormen som rammet Sør-Aurdal 19. november. Den samme orienteringa ble gitt til eldrerådet 7. mars.

Hedalen.no har fått tilsendt presentasjonen Solbrekken brukte, og vi har kopiert den inn i dette oppslaget slik den er.

Kommentarer som ble gitt fra kommunestyrets medlemmer og kommunedirektøren i forbindelse med orienteringen, kommer i eget oppslag.

Plan for kommunal kriseledelse

Intern plan som skal gjøre kriseledelsen i stand til å lede krisehåndtering.

 • Planen avklarer ansvar og rollefordeling ved krisehåndtering
 • Den angir varslingsmønsteret for etableringen av overordnet kriseledelse og krisehåndteringsorganisasjon, samt prosedyrer for kvalitetssikring og planrullering.

Innhold i plan for kommunal kriseledelse

 • Varsling
 • Når skal man sette kriseledelse
 • Organisering av kriseledelsen
 • Hvem er i kriseledelsen, aktuelle ansatte og samarbeidspartnere
 • Liste over tilgjengelige ressurser
 • Plan for mindre evakuering/opprettelse og drift av evakuert og pårørende senter sammen med blålysetater
 • Plan for kriseinformasjon

Unntatt offentlighet fordi:

 • For redusere risiko og sårbarhet i etablering og drift av den operative kriseledelsen, for å hindre at noen saboterer eller hindrer en effektiv etablering og/eller drift av kriseledelse, ved at de kan finne ut hvem som er sentrale i kriseledelsen, samt våre rutiner for varsling og etablering.

Kommunens ansvar ved krise

Akuttfasen: Ivaretakelse av liv å helse for våre brukere har 1. prioritet

 • Institusjonstjeneste
 • Tilrettelagte tjenester
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Skole og barnehagedrift
 • Vannforsyning og renseanlegg
 • Holde kommunale veger åpne
 • Innkvartering og drift av EPS
 • Informere innbyggere
 • Andre oppgaver nedprioriteres

Blålysetaters oppgaver ved krise

 • Øyeblikkelig hjelp for innbyggere
 • Helse
 • Politi
 • Brann
 • Lede og organisere og utføre innsats under hendelser: På grunn livstruende vind og av bortfall av kritisk kommunikasjon var det Politiet som ledet hendelsen i november

Kommune

 • Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelsen ved hendelser og situasjoner innenfor kommunal virksomhet og ved ulike hendelser som strekker seg over lengre tid og hvor fare for tap av menneskeliv er lav

Ansvar

 • Strømnettet: SAE
 • Nødnett: DSB
 • Mobilnett: Telenor og Telia
 • Fylkesveier og skoleskyss: Innlandet fylkeskommune
 • Private veger: Vegeier sitt ansvar

Hendelsen 19. november

 • På grunn livstruende vind og av bortfall av kritisk kommunikasjon var det politiet som ledet hendelsen 19. november.

Stormen 19. november

 • 11.00: Teknisk drift sender ut e-post melding om at det er meldt sterk vind til alle rektorer og barnehagestyrere.
 • Utover dagen meldinger om tre over kommunale veier. Det blir ryddet fortløpende.
 • 13.00-14.00: Møte Beredskapsgruppa Covid
 • 15.30: Strømbrudd og strømmen kommer og går i Bagn. Alarmer alle kommunale bygg
 • 16.15: Beredskapsleder sender ut melding om setting av krisestab etter dialog med politiet
 • 16.30: Krisestab med politi og brann settes i henhold til plan om kommunal kriseledelse
 • 16.30: Leder for hjemmetjenesten innkalles til kriseledelsen.

Oppgaver kriseledelsen

 • Hedalen bo og service
  Hedalen bo og service er uten strøm: Varighet? Behov for oppvarming: vedtar å kjøpe 4 ovner og sette dem i drift.
 • Hjemmetjenesten
  Status i forhold til besøk? Hvem gjenstår? Problem med å komme seg til dem? Hvordan løser vi det. Er det brukere som har apparater som er helt avhengige av strøm?
 • Plan for velferdssjekk av alle trygghetsalarm abonnenter lørdag og få i gang alarmer ute av drift.
 • Leder for hjemmetjenesten avtaler med ansatte at hun skal dra til Hedalen på lørdag som lederstøtte og at de skal planlegge hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
 • Rydding av kommunale veier: Øvrevegen og Sørumsvegen
 • Oppfølging av kommunale bygg
 • Oppfølging av vannverk og renseanlegg
 • Bestilling av nødstrømsaggregat til bonde i Hedalen fra Sivilforsvaret
 • Varsling av Statsforvalter
 • Klargjøre satellitt-telefoner for politi og brann fordi nødnett vil bli borte. En brannmann med satellitt-telefon dro til Hedalsheimen og var med nattevakten om kvelden og til neste dag for å sikre kommunikasjon.
 • Søndag: Ringte til Statsforvalter og bad han komme til Sør-Aurdal: Statsforvalter så ikke behov
 • Søndag: Det ble opprettet informasjonspunkt hvor man kunne ringe på Joker/Hedalen og Begna bruk. Bemannet av Røde Kors/Sivilforsvaret fra søndag-onsdag

Joker/Hedalen og Begna bruk. Bemannet av Røde Kors/Sivilforsvaret fra søndag–onsdag:

 • Mandag: Tilbud om dusjing og henting av vann ved Hedalen og Begnadalen skole.
 • Satte ut containere hvor man kunne kaste ødelagt mat.
 • Bistand til helse i forhold til drift av aggregat som bruker uten strøm

Oppgaver kriseledelsen

 • Det ble lagt ut flere meldinger på nettside og facebook fredag, men på grunn av bortfall av IKT Valdres sitt nett og strømbrudd i Bagn ble antallet meldinger mindre enn planlagt.
 • Det ble forsøkt å sende SMS til innbyggere i Hedalen via politihelikopteret, men den kom ikke ut til innbyggerne på grunn av teknisk feil hos helikopteret.
 • Lagt ut oppdateringer lørdag, søndag og resten av uka til alle fikk igjen strøm.

Overordnet konklusjon

 • Ingen ble drept eller hardt skadet ved hendelsen
 • Alle brukere av hjemmetjenester ble ivaretatt både i akuttfasen og hele uka fram til til strøm og mobil kom på plass igjen. Brukere uten strøm og vann som trenger det fikk tilbud om plass på Hedalsheimen, Sør-Aurdalsheimen og VLMS. Takket nei. Ville være hjemme.
 • Alle som hadde trygghetsalarm, fikk besøk av hjemmevaktmester på lørdag i form av velferdssjekk. De som hadde alarm ute av drift ble fulgt opp av hjemmetjenesten og hjemmevaktmester slik at alle alarmer kom i drift så fort som strøm kom tilbake.

Alle kommunale veier var ryddet fredag kveld.
Alle kommunale vannverk og renseanlegg fungerte hele tiden og forsynte alle med vann og all kloakk ble renset.

Hva fungerte bra kriseledelse

 • Det ble loggført etablering av krisestab og statsforvalter ble varslet via CIM
 • Ble foretatt løpende situasjonsvurderinger og fattet beslutninger i kriseledelsen
 • Bra samarbeid, rolle og ansvarsfordeling mellom kommunen, politi, brann og helse.
 • Bra samarbeid mellom kommunen og SAE, Sivilforsvaret og Røde Kors
 • Kommunikasjon med operasjons-sentraler i brann og politi via representant for politi og brann fungerte

I henhold til plan for kommunal kriseledelse.

 • Positivt at hjemmetjenesten var aktivt med i kriseledelsen.
 • Ordfører var ute i media fikk satt fokus på bortfall av nødnett og stormen som kommunen hadde blitt rammet av.
 • Informert om kontaktpunkt og situasjon via både aviser og nett.
 • Fikk lagt ut meldinger på hjemmeside, facebook og sendt til avisa Valdres og bygdesidene.
 • Hadde kommunikasjon med innbyggere på kontakt-punktene i Hedalen og Begnadalen.
 • Hadde kommunikasjon med hjemmetjeneste via nødnett og satelitttelefon og SAE under hele hendelsen.

Hva må vi gjøre noe med og hva kan vi lære av hendelsen?

Telekommunikasjon

 1. Det må utvikles et mer robust nødnett med lengere batteritid og mulighet for raskt å få opp kommunikasjon.
 2. Sentrale basestasjoner til Telenor/Telia må kunne driftes med nødstrømsaggregat/batteridrift

Se artikkel med ordfører i avisa Valdres

 • Kommuneledelsen ble ikke varslet om strømbrudd og tre over veiene i Hedalen og Begnadalen av ansatte i hjemmetjeneste og skole.
 • Usikkerhet rundt når krisestab skal settes
 • Vanskelig å få varslet/kalt ut ansatte i ytre del når all telefoni falt ut
 • Manglet nødstrømsaggregat. Skulle bestilt nødstrøms-aggregat tidligere fra Sivilforsvaret.
 • Manglet folk på grunn av at flere ansatte også jobber i brann
 • Se på løsninger i forhold til nødstrøm
 • Bortfall av IKT
 • Statsforvalter (Ikke tilgjengelig på helg)
 • Vanskelige å få tak i:/ikke tilstede
 • Telenor og Eidsiva
 • Vanskelig å nå ut med informasjon når strøm og nett ligger nede.
 •  SMS varsling via helikopter i Begnadalen og Hedalen fungerte ikke.
 • Liten interesse fra media de første dagene. Vanskelig å nå ut med budskap i media

Plan/teknisk

 1. Fjerne store tre ved kommunale byggninger
 2. Gjennomgang av overspenningsvern/tekniske anlegg for å se på tiltak som kan redusere skader ved strøm av og på.
 3. Vurdere kabling for nødstrømsagregat på renseanlegg, vannverk, Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen?
 4. Vurdere behov for innkjøp av eget nødstrømsaggregat på henger eller inngå leieavtale?

Helse

 • Varsling og kommunikasjon
  Varsle ledelsen direkte når noe skjer. Melde behov om bistand direkte til leder
 • Gjennomgå alle beredskapsplaner med alle ansatte
 • Ha oppdaterte papirutgaver av alle viktige dokumenter tilgjengelig for bruk
 • Oversikt over hvor varmekilder oppbevares og hvem kan kontaktes og frakte dit det er behov for.
 • Kjøpe inn flere satellitt telefoner og ha opplæring i bruk
 • Oppfølging av elever/lærere etter stormen her kunne det vært bedre planlegging og kommunikasjon mellom skole, skolehelsetjeneste og psykososialt kriseteam
 • Kjøpe inn lommelykter og beredskapsutstyr som mangler hendelse strømbrudd
 • Alle brukere må ha beredskapslager mat og medisiner

Skole

 • Gjennomgang av rutiner og ha papirutgaver av elev-barnelister og navnelister på foreldre
 • Gjennomgang av rutiner for skoleskyss med Innlandet Fylkeskommune
 • Oppdatere beredskapsutstyr skole/barnehage
 • Kommunisere til foreldre at dersom skoleskyss innstilles, er barna på skolen og barna hentes på skolen når det er trygt.
 • Kommunikasjon/Varsling ledelse
 • Sende ansatt opp til ledelsen med melding dersom kommunikasjon ligger nede.

Kommunikasjon/varsling

 • Be om bekreftelse på at melding er mottatt.
 • På kvelden/dagen etter hendelse: rektor tar kontakt med leder for psykisk helse / helsestasjonen for hjelp dersom rektor vurderer dette som nødvendig. 

Plan evaluering og revisjon plan for kommunal kriseledelse

Les også..

Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...