Kommunestyret

Offentlege møte i Sør-Aurdal kommuneLEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 28.02.2022. Sist oppdatert 27.02.2022.

I paragraf 100 i Grunnlova les vi at alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til personvern og av andre tungvegande grunnar. Denne retten er også nemnd i paragraf 11-5 i kommunelova.

I paragraf 11 i kommunelova les vi òg at leiaren for det folkevalde organet set opp saksliste for det einskilde møte. Sakliste og andre offentlege dokument skal vere tilgjengelege for alle. Møte i folkevalde organ skal kunngjerast på føremålstenleg måte. Det skal òg førast møtebok for møte i alle folkevalde organ, og det som er offentleg i møteboka, skal vere tilgjengeleg for ålmenta.

På heimesida til Sør-Aurdal kommune finst det ein møteplan. Her skulle ein tru at alle møte i folkevalde organ var lista opp, men slik er det ikkje. Kontrollutvalet sin møteplan ligg på IKT Valdres si side.

På nyheitssida til kommunen vart det 22.2. kunngjort at arbeidsgruppa for berekraftig kommuneøkonomi skulle ha det andre møtet sitt 24.2. Kva for organ dette eigentleg er, har både Kommunal Rapport, Statsforvaltaren og Hedalen.no sett søkelyset på. Kommunedirektøren har varsla at det kjem opp ei eiga sak om dette i kommunestyret 10. mars.

Skjermdropp av møtekalenderen. Her er det vel plass til meir?

Vi meiner at kommunen bør kunngjere alle møte i folkevalde organ på same plass – i møtekalenderen. Her må ein òg vere nøye med å leggje ut alle offentlege dokument som høyrer med.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...