Kommunestyret

Offentlege møte i Sør-Aurdal kommuneLEIAREN 

Publisert av Arne Heimestøl 28.02.2022. Sist oppdatert 27.02.2022.

I paragraf 100 i Grunnlova les vi at alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan i lov setjast grenser for denne retten av omsyn til personvern og av andre tungvegande grunnar. Denne retten er også nemnd i paragraf 11-5 i kommunelova.

I paragraf 11 i kommunelova les vi òg at leiaren for det folkevalde organet set opp saksliste for det einskilde møte. Sakliste og andre offentlege dokument skal vere tilgjengelege for alle. Møte i folkevalde organ skal kunngjerast på føremålstenleg måte. Det skal òg førast møtebok for møte i alle folkevalde organ, og det som er offentleg i møteboka, skal vere tilgjengeleg for ålmenta.

På heimesida til Sør-Aurdal kommune finst det ein møteplan. Her skulle ein tru at alle møte i folkevalde organ var lista opp, men slik er det ikkje. Kontrollutvalet sin møteplan ligg på IKT Valdres si side.

På nyheitssida til kommunen vart det 22.2. kunngjort at arbeidsgruppa for berekraftig kommuneøkonomi skulle ha det andre møtet sitt 24.2. Kva for organ dette eigentleg er, har både Kommunal Rapport, Statsforvaltaren og Hedalen.no sett søkelyset på. Kommunedirektøren har varsla at det kjem opp ei eiga sak om dette i kommunestyret 10. mars.

Skjermdropp av møtekalenderen. Her er det vel plass til meir?

Vi meiner at kommunen bør kunngjere alle møte i folkevalde organ på same plass – i møtekalenderen. Her må ein òg vere nøye med å leggje ut alle offentlege dokument som høyrer med.

Les også..

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vedtok det mest omfattende alternativet

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – ...
Rolf Gunnar Olsen

Hedalsheimens vennerYTRING 

Oddvar Gran har et innlegg på Hedalen.no i dag hvor ...
Hedalen stavkirke

Årsmøte og kveldsmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til kveldsmesse i Hedalen stavkirke søndag 26. mars kl. ...

Vassfarets siste innbygger

I Nasjonalbiblioteket sitt avisarkiv finner vi en interessant artikkel i ...
Oddvar Gran

Hedalsheimens vennerYTRING 

Stor takk til Arvid, Berit og alle dere andre som ...
Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ...