Vindfall. Foto: Arne Heimestøl

340 kubikkmeter vindfall over vegene i Hedalen 19. november

Publisert av Arne Heimestøl 27.01.2022. Sist oppdatert 26.01.2022.

– Det ble ryddet ca. 340 kubikkmeter tømmer fra fv. 243 og fv. 2454 med skogsmaskiner fra Valdres skog under og etter stormen 19. november, som utgjorde hoveddelen av oppryddingen i Hedalen.

– Arbeidet pågikk over flere dager og krevde mannskap og materiell ut over det vi har tilgang på til daglig. Dette forteller Arne Fredheim som er seksjonssjef i drift og og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.

Dette betyr at det var rundt sju tømmerbillass med vindfall over disse vegene den dagen naturkatastrofen rammet Hedalen.

Her ser du volumet en tømmerbil normalt frakter. Foto: Svein Brager

– I Hedalen fikk vår entreprenør Brødr. Dokken leid inn hogstmaskin og etter hvert lassbærer fra Valdres skog, både under og etter værhendelsen, for å åpne vegene og rydde opp.

– I tillegg brukte de hjulgraver, traktor og manuell innsats. Opprydding pågikk kontinuerlig etter værhendelsen. Alle fylkesvegene inkludert grøfter i Hedalen var i hovedsak ferdig ryddet for nedfall i løpet av den påfølgende uken.

Forsvarlig?

Var det etter din vurdering forsvarlig å ferdes langs disse vegene mens stormen pågikk?

Arne Fredheim. Foto: privat

– Ved uvær, flom, rasfare eller liknende gjør vi hele tida løpende vurderinger, sammen med våre driftsentreprenører og andre samarbeidspartnere, av sikkerheten og framkommeligheten på vegene.

– Vi gjør vårt ytterste for å holde veger åpne for nødetater og andre som trenger å komme fram, samtidig som sikkerheten skal ivaretas.

– Under uværet i november satte samferdselsavdelingen krisestab for å kunne håndtere situasjonen best mulig. Politiet og vegtrafikksentralen gikk også ut og oppfordret folk til å unngå å ferdes på vegene under stormen, med mindre det var helt nødvendig.

Myndighet

Hvem har myndighet til å stenge veger i slike tilfeller?

– Fylkeskommunen, som vegeier, har myndighet til å stenge fylkesveger, når dette er nødvendig av hensyn til sikkerheten. I tillegg kan Politiet og Statens vegvesen gjennom sin vegtrafikksentral gjøre det, ut fra en sikkerhetsvurdering.

– I dette tilfellet tok vår driftsentreprenør, i samråd med oss som vegeier, beslutninger fortløpende over hvorvidt det var nødvendig å stenge veger undervegs i værhendelsen. De fleste vegene ble stengt av åpenbare grunner når vegen var fysisk sperret av vindfall. Det ble også fortløpende vurdert om det var forsvarlig for mannskapene å rydde ulike strekninger mens uværet pågikk.

Stengninger

Når ble vegene stengt og gjenåpnet?

– Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen (VTS) har loggført følgende hendelser med stengt veg i forbindelse med stormen den 19.11.:

  • Fv. 2456 Hedalslinna stengt 19.11.2021 ca. kl. 11 – 13 pga. trær over veg. Ble sporadisk stengt/sperret av trær flere ganger dette døgnet.
  • Fv. 243 Hedalsvegen var stengt i perioden 19.11.21 kl. 1230 – 20.11.21 kl. 1100, deretter åpnet med redusert framkommelighet fram til vegen var ferdig ryddet. Vegen var tidvis og strekningsvis åpen også undervegs i stengeperioden, men med svært redusert framkommelighet.
  • Fv. 2454 Vestsidevegen har ingen registrerte hendelser hos vegtrafikksentralen. Men vegen var tidvis stengt/sperret mellom 19. og 20.11, og hadde redusert framkommelighet noen dager etter 20.11. Den ble brukt som omkjøring den 20.11 fram til fv. 243 Fossholt-Hallom ble ryddet for gjennomkjøring.

Ros

– Avslutningsvis; Innlandet fylkeskommune vil berømme den formidable innsatsen til driftsentreprenøren og innleide mannskaper i arbeidet som ble utført under og etter stormen, sier Arne Fredheim.

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...