Vindfall. Foto: Arne Heimestøl

340 kubikkmeter vindfall over vegene i Hedalen 19. november

Publisert av Arne Heimestøl 27.01.2022. Sist oppdatert 26.01.2022.

– Det ble ryddet ca. 340 kubikkmeter tømmer fra fv. 243 og fv. 2454 med skogsmaskiner fra Valdres skog under og etter stormen 19. november, som utgjorde hoveddelen av oppryddingen i Hedalen.

– Arbeidet pågikk over flere dager og krevde mannskap og materiell ut over det vi har tilgang på til daglig. Dette forteller Arne Fredheim som er seksjonssjef i drift og og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.

Dette betyr at det var rundt sju tømmerbillass med vindfall over disse vegene den dagen naturkatastrofen rammet Hedalen.

Her ser du volumet en tømmerbil normalt frakter. Foto: Svein Brager

– I Hedalen fikk vår entreprenør Brødr. Dokken leid inn hogstmaskin og etter hvert lassbærer fra Valdres skog, både under og etter værhendelsen, for å åpne vegene og rydde opp.

– I tillegg brukte de hjulgraver, traktor og manuell innsats. Opprydding pågikk kontinuerlig etter værhendelsen. Alle fylkesvegene inkludert grøfter i Hedalen var i hovedsak ferdig ryddet for nedfall i løpet av den påfølgende uken.

Forsvarlig?

Var det etter din vurdering forsvarlig å ferdes langs disse vegene mens stormen pågikk?

Arne Fredheim. Foto: privat

– Ved uvær, flom, rasfare eller liknende gjør vi hele tida løpende vurderinger, sammen med våre driftsentreprenører og andre samarbeidspartnere, av sikkerheten og framkommeligheten på vegene.

– Vi gjør vårt ytterste for å holde veger åpne for nødetater og andre som trenger å komme fram, samtidig som sikkerheten skal ivaretas.

– Under uværet i november satte samferdselsavdelingen krisestab for å kunne håndtere situasjonen best mulig. Politiet og vegtrafikksentralen gikk også ut og oppfordret folk til å unngå å ferdes på vegene under stormen, med mindre det var helt nødvendig.

Myndighet

Hvem har myndighet til å stenge veger i slike tilfeller?

– Fylkeskommunen, som vegeier, har myndighet til å stenge fylkesveger, når dette er nødvendig av hensyn til sikkerheten. I tillegg kan Politiet og Statens vegvesen gjennom sin vegtrafikksentral gjøre det, ut fra en sikkerhetsvurdering.

– I dette tilfellet tok vår driftsentreprenør, i samråd med oss som vegeier, beslutninger fortløpende over hvorvidt det var nødvendig å stenge veger undervegs i værhendelsen. De fleste vegene ble stengt av åpenbare grunner når vegen var fysisk sperret av vindfall. Det ble også fortløpende vurdert om det var forsvarlig for mannskapene å rydde ulike strekninger mens uværet pågikk.

Stengninger

Når ble vegene stengt og gjenåpnet?

– Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen (VTS) har loggført følgende hendelser med stengt veg i forbindelse med stormen den 19.11.:

  • Fv. 2456 Hedalslinna stengt 19.11.2021 ca. kl. 11 – 13 pga. trær over veg. Ble sporadisk stengt/sperret av trær flere ganger dette døgnet.
  • Fv. 243 Hedalsvegen var stengt i perioden 19.11.21 kl. 1230 – 20.11.21 kl. 1100, deretter åpnet med redusert framkommelighet fram til vegen var ferdig ryddet. Vegen var tidvis og strekningsvis åpen også undervegs i stengeperioden, men med svært redusert framkommelighet.
  • Fv. 2454 Vestsidevegen har ingen registrerte hendelser hos vegtrafikksentralen. Men vegen var tidvis stengt/sperret mellom 19. og 20.11, og hadde redusert framkommelighet noen dager etter 20.11. Den ble brukt som omkjøring den 20.11 fram til fv. 243 Fossholt-Hallom ble ryddet for gjennomkjøring.

Ros

– Avslutningsvis; Innlandet fylkeskommune vil berømme den formidable innsatsen til driftsentreprenøren og innleide mannskaper i arbeidet som ble utført under og etter stormen, sier Arne Fredheim.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...