Fra Bringen

Foreslår å verne 21 831 dekar skog i Vassfaret

Publisert av Arne Heimestøl 16.01.2022. Sist oppdatert 15.01.2022.

Statsforvalteren i Viken og Innlandet sender på høring forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret.

Hele arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde og er tilbudt av skogeierne til vern som naturreservat.

Verneforslaget ligger i kommunene Flå og Nesbyen i Viken og Sør-Aurdal i Innlandet.

Fomål med vernet

På Statsforvalteren i Viken sin nettside leser vi at skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes, og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner.

Om lag halvparten av de truede artene i Norge lever i skog, derfor er skogvern er et viktig tiltak for å sikre naturmangfold.

Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge. Målsettingen med vernet er at området skal bevares med hele sitt biologiske mangfold av arter, naturtyper og økosystemer. Samtidig skal kulturminner ivaretas.

Eksisterende hytter kan brukes og vedlikeholdes, og området skal kunne benyttes til friluftsliv og naturopplevelse. Det eksisterende Bringen naturreservat foreslås lagt inn i Vassfaret naturreservat.

Høringsbrevet

Illustrasjonsbildene ovenfor er tatt av Tor Ola Skogstad. Bildet til venstre viser Øvre Grunntjern med Bringen i bakgrunnen. Bildet til høyre: Suluvatnet og Bringen.

Les også..

Seniortreff

Seniortreff 65+BEKJENTGJØRELSE 

Sør-Aurdal kommune inviterer alle født i 1957 eller tidligere til ...
Raven

Hedøling lengter heim att!ANNONSE 

Hei! Leif Eric her! Eller Raven som jeg heter nå. ...
Vestsidevegen

Nye strekninger på Vestsidevegen er rustet opp

I oktober 2021 kartla Innlandet fylkeskommune, sammen med Brødrene Dokken ...

Mye ros

Både eldrerådet, formannskapet og kommunestyret behandlet saken Temaplan Helhetlig boligplan ...

Glimt fra Galleriet i låven

Utstillinga er ved keramikere og skulptører, Merethe, Lisa og Mari ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Datakurs for seniorer på Kroken – fortsatt mulig å bli medBEKJENTGJØRELSE 

Tirsdag 11. oktober kl. 10.00. Arne Heimestøl er kursleder. Vi ...