Det var mye vindfall i vegbana fra Hedda hytter til Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folkets røst må høresLEDEREN 

Publisert av Arne Heimestøl 10.01.2022. Sist oppdatert 09.01.2022.

19. november rammet en sterk storm Sør-Aurdal kommune hardt. Stormen varte fra morgen til kveld, og det oppstod mange farlige situasjoner. Strøm, internett, mobilnett og nødnett gikk ned i deler av kommunen. De materielle skadene etter stormen er enorme. Heldigvis gikk ikke menneskeliv tapt.

Ordfører Marit Hougsrud har opplyst at kommunale beredskapsplaner skal gjennomgås. Det er bra.

Kommunen skal samordne

I Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt leser vi at krav til kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldene fra 1. januar 2010 gjennom endringer i sivilforsvarsloven. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt ble videreført i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Kravene i sivilbeskyttelsesloven er konkretisert i forskrift om kommunal beredskapsplikt. I §1 i denne forskriften leser vi følgende:

«Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.

Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører.»

I § 4 leser vi at kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.

Oversikt over planer

Spørreundersøkelse

Vi mener folkets røst bør høres før reviderte planer vedtas av kommunestyret.

Fordi koronapandemien setter begrensninger for fysiske møter, mener vi at en nettbasert spørreundersøkelse kan være godt egnet til å innhente viktig informasjon om det om det som skjedde og publikums vurdering av kommunale, andre offentlige etaters- og private aktørers innsats før, under og etter katastrofedagen.

Fordi kommunen har en samordnende rolle, bør den før en spørreundersøkelse gjennomføres, orientere grundig om hvilke oppgaver kommunale, private, frivillige og andre offentlige aktører har i krisesituasjoner.

Både kommunens innbyggere, fritidsinnbyggere og andre som oppholdt seg i kommunen før, under og etter hendelsen, bør inviteres til å delta i spørreundersøkelsen.

Det finnes gode verktøy for å gjennomføre anonyme brukerundersøkelser der de som ønsker å delta, melder seg på med egen e-postadresse.

Åpenhet

Hedalen.no har forsøkt å få innsyn i gjeldende kommunal beredskapsplan. Dette svaret fikk vi fra rådgiver Stig Solbrekken: «Beredskapsplanen er unntatt offentlighet fordi den inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet.»

Dette virker i det minste underlig.

De som oppholder seg innenfor Sør-Aurdal sine geografiske grenser, må kunne vite hvilken hjelp de kan regne med å få neste gang det skjer en uønsket hendelse.

At det finnes elementer i en slik plan som bør og skal unntas offentlighet, er forståelig, men Etnedal har valgt en annen og forbilledlig løsning. Beredskapsplanen deres har en del som er offentlig og en del som er unntatt offentlighet.

Les også..

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samarbeid med Statsforvalteren ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Svindelforsøk mot kirkens ansatte

Flere ansatte i Den norske kirke har blitt utsatt for ...
Tårnagenter

Kirkene i Sør-AurdalBEKJENTGJØRELSE 

Husk felles Tårnagent- og Lys Våken-helg 18.–19. februar for Hedalen ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 8. februar møtes vi ved Kroken kl. 11.00. Vi ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ragnar Garli

Trenger vi TPK?YTRING 

I en periode der de store verdensbegivenhetene påvirker dagliglivet i ...