Kommunestyret

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt

Publisert av Arne Heimestøl 17.09.2021. Sist oppdatert 17.09.2021.

Torsdag sluttbehandlet kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel. Høyre og Senterpartiet hadde utarbeidet en rekke endringsforslag. Det samme hadde Arbeiderpartiet. Alle, unntatt ett endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.

Det var følgende forslag fra Arbeiderpartiet som ble stemt ned med 9 mot 8 stemmer:

«S. 5 Der det er sitat fra innspillsmøte i Reinli. Endre til ny setning «Grendepatriot og Sør-Aurdalspatriot». Flertallet ville beholde sitatet slik det nå står i planen: «Fra grendepatriot til Sør-Aurdalspatriot!»

Det var Roger Kjensrud som la fram endringsforslagene på vegne av Arbeiderpartiet. Han mente det måtte være mulig å både være grendepatriot og sør-aurdals-patriot. Ordfører Marit Hougsroud gjorde det klart at hun likte det opprinnelige forslaget best.

To representanter var permittert fra møtet da endringsforslaget vi har nevnt ovenfor, kom opp til votering. Arnstein Li og Anne Mathea Digene støttet Arbeiderpartiets forslag. Elling Fekjær (TPK) stemte sammen med flertallet i Høyre og Senterpartiet.

– Når Bagn og Hedalen heretter skal spille fotballkamper mot hverandre, må vi være nøye med å rope heia Sør-Aurdal! var Roger Kjensrud sin humoristiske kommentar etter møtet.

Vedtatte endringsforslag

Forslag fra Senterpartiet og Høyre som ble enstemmig vedtatt:

Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal mot 2030 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 11-15 med følgende endringer:

  1. På side 5, under strategi, legges det til «barn og unge» i setning om medvirkning:

Det skal sikres medvirkning i saker som gjelder folk og lokalsamfunnet, særlig barn og unge.

  1. På side 7, under mål om likeverdig grunnskole, legges det til en ny strategi:

Kommunen skal ha et planmessig samarbeid mellom skolene i kommunen.

  1. På side 7, under mål om likeverdig grunnskole, endres siste avsnitt under strategier til:

Barnehager og skoler skal sikre utvikling i det faglige miljøet. Hensynet til det sosiale og pedagogiske miljøet skal være overordnet andre hensyn.

  1. På side 8, under mål om «en attraktiv kommune som man vil bo i og besøke» endres strategi nr. 2 til:

Videreutvikle levende bygder med Bagn som det funksjonelle kommunesenteret.
Legge til rette for næring, variert botilbud, tjenester, frivillighet og trivsel.

  1. På side 8, under mål om «en attraktiv kommune som man vil bo i og besøke» legges følgende strategi til:

Kommunen skal jobbe aktivt med å legge til rette for bosetting i hele kommunen, herunder at eksisterende bolig- og landbrukseiendommer er bebodd og ivaretatt.

  1. På side 8, under mål om «en attraktiv kommune som man vil bo i og besøke» endres strategi om fritidsboliger slik:

Videreutvikle Sør-Aurdal som en attraktiv fritidsboligkommune, ved å legge til rette for økt bruk av eksisterende tilbud, og sikre god utvikling i hytteområder i samarbeid med aktuelle parter.

Forslag fra Arbeiderpartiet som ble enstemmig vedtatt:

Kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal mot 2030 jf Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas med følgende endringer :

S. 5 Delmål «Det er et godt samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet, kommunen og andre aktører for å oppnå en bærekraftig utvikling»

Under Strategier punkt 2. Endres til : «Vi skal sammen gjøre hverandre gode og feire gode resultater.»

S. 8 Delmål « Sør-Aurdal kommune tilrettelegger for produktive aktiviteter, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, samt vekst i antallet små og mellomstore bedrifter»

Endres til: «Sør-Aurdal Kommune tilrettelegger for produktive aktiviteter, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon. Samt vekst i antallet små, mellomstore, og store bedrifter. Endrer også strategi til : « Kommunen skal inspirere til nyskapning og gründervirksomhet. Det skal fremmes lokale produkter, kultur og en bærekraftig turistnæring.
Kommunen skal legge til rette for et attraktivt og innovativt næringsliv.

AREALSTRATEGI FOR SØR-AURDAL
S.12 Stedsutvikling : Strekpunkt 3 – Endres til : Sentrumsutvikling er en prioritering. Bagn sentrum skal utvikles som det funksjonelle kommunesentrum.

Saksdokumenter

Kommuneplanens samfunnsdel ble til slutt, med vedtatte endringsforslag, enstemmig vedtatt.

Her finner du dokumentene som hører med til salen.

Les også..

Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...