Gunnar Heiene

Fem gode grunner for å stemme FrPYTRING 

Publisert av Gunnar Heiene 08.09.2021. Sist oppdatert 08.09.2021.

Det er mange gode grunner til å stemme FrP, og jeg vil her framheve fem grunner til at jeg velger mitt parti.

 1. Samferdsel
  Fremskrittspartiet viser og har vist at vi satser på samferdsel. Vi har mer enn doblet budsjett både for vei, og bane og vi vil fortsette utbyggingen. Vi har lagt fram et budsjett og en nasjonal transportplan som øker NTP til 1600 mrd. mot dagens NTP som ble vedtatt med 1200 mrd.

  Vi mener også at utbygging av nett til folket i dag er like viktig som elektrisitet og telefon var den gang dette kom. En del kommuner stiller allerede nå krav til nett for å kunne tilby visse helsetjenester til mennesker som bor hjemme.

  Velferdsteknologi og andre nettbaserte tjenester vil bli mer og mer framtredende. Derfor vil nettet etter hvert bli en basisfunksjon i hjemmet.

 2. Integrering og innvandring
  God integrering er viktig for at de som kommer til landet kan bidra i fellesskapet og ikke være en belastning for samfunnet. Uten god integrering vil mange falle igjennom i arbeidslivet og samfunnet ellers.

  Fremskrittspartiet har stilt krav og vil fortsette å stille krav til de som vil bosette seg her. Det er viktig for god integrering at alle lærer norsk og deler våre norske verdier mot kjønnslemlestelser, tvangsekteskap og radikalisering.

  Nå er det en reell problemstilling at mange fra Afghanistan vil forlate landet på grunn av Taliban. Norge har yttergrense til Schengen og vil risikere å få mange som kommer til våre grenser. Dette skjedde da mange signaliserte at vi skulle være åpne for flyktninger da Syria-krisen startet. 30000 kom over Storskog før vi fikk stoppet strømmen og signalisert at det ikke var fritt fram å komme hit.

  Vi vil hjelpe flyktninger i nærområdene og mener vi kan hjelpe mange flere dersom vi støtter nabolandene økonomisk med å håndtere flyktningene der.

 3. Olje og velferd
  FrP er det eneste partiet som ikke ønsker å starte planer for nedtrapping av oljeleting og oljeindustri. I tillegg til at en avvikling av oljeindustrien vil føre til nedskalering av velferdstjenester, vil en slik avvikling også føre til at oljen til verdensmarkedene vil komme fra andre steder med større forurensning og høyere klimautslipp.

  En elektrifisering av sokkelen vil riktignok føre til at andre land får brenning av gassen i sine klimaregnskap, men det fører bare til at utslippene skjer andre steder og vil ikke ha noen innvirkning på vår felles atmosfære.

 4. Bilavgifter og avvikling av biler med forbrenningsmotor
  Fremskrittspartiet vil fortsette å kjempe mot uforholdsmessige høye avgifter på motorkjøretøy. Du skal ikke straffes for å være avhengig av bilen.

  Vi vil fjerne engangsavgiften og redusere årsavgiften. Som eneste part på Stortinget i dag, vil Fremskrittspartiet motsette seg forbud mot salg av biler med forbrenningsmotor.

  Vi mener framvekst av nullutslippsbiler bør være markedsstyrt. Ennå er ikke utvalget og prisene på elbiler bra nok i forhold til utvalget av biler med forbrenningsmotor.

  En tradisjonell bil vil også være en nullutslippsbil dersom den kjøres på biodiesel eller bioetanol. Dette har de hatt stor suksess med i Sverige, og det er ingen grunn til at vi ikke kan gjøre det samme.

 5. Statlig finansiering av helsevesenet og eldreomsorgen
  Helsevesenet og eldreomsorgen bør være finansiert av vårt felles forsikringssystem Folketrygden slik at omsorgstilbud ikke skal være avhengig av kommunepolitikeres styring.

  Det må bli slutt på at disse velger et nytt kulturhus eller rådhus og subsidierer kulturarrangementer foran sykehjem og hjemler for fastleger og fysioterapeuter.

  Både private og offentlige leverandører av helse- og eldreomsorgstjenester må likebehandles av NAV-systemet som skal organisere betaling for tjenestene.

  Pasienter og brukere og pårørende må selv velge fritt hvilken leverandør de ønsker å benytte til vanlige og planlagte behandlinger og operasjoner. Blir de misfornøyde, kan de velge en ny leverandør slik de selv bestemmer hvilken dagligvarebutikk, frisør, maler eller elektriker de bruker.

Som valgkampleder i Oppland har jeg kommet tett inn på Carl I. Hagen. Gjennom dette har jeg fått innblikk i hvordan Carl Ivar jobber og hvordan han vil fremme saker for Stortinget og påvirke stortingsgruppen innenfra.

Han er seg svært bevisst på at han skal fremme saker som gagner Oppland og at han vil lytte til og representerer oss i de sakene som gjelder vårt distrikt. Jeg er overbevist om at den erfaringen han har og den gjennomslagskraft han har i politiske saker vil komme oss til stor nytte i den kommende stortingsperioden. Det er derfor viktig å stemme Hagen valgdagen.

Godt valg!

Les også..

Hedalenen helselag sin logo

SlektsforskningsgruppaBEKJENTGJØRELSE 

Bli med på nystarta treff for å studere slekt og ...
Lausdriftfjøs på Øverby

Fjøsen på Øverby har teke form

Grunnarbeida er fullførte. Den 1800 kubikkmeter store gjødselkjellaren er på ...
Eivind Olmhus

Meir lys i fleire glasYTRING 

Bulystprosjektet Mitt Sør-Aurdal er sett i gang på grunn av ...
Håkon Rydland

Kunne Rydland-saken i 2017 ha vært løst på en annen måte?

I et større oppslag lørdag 18.9. setter Oppland Arbeiderblad søkelyset ...
veg reparert

Vedlikehold på vegstubb

Sør-Aurdal kommune har nå reparert sår i asfalten fra der ...