Sør-Aurdalshallen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hall-rapporten skapte temperatur

Publisert av Arne Heimestøl 22.05.2021. Sist oppdatert 21.05.2021.

Kommunedirektørens forslag til vedtak i saken Sluttrapportering byggeprosjekt Sør-Aurdalshallen ble enstemmig nedstemt. Det var Olav Kristian Huseby sitt forslag til vedtak som fikk et knapt flertall, 11 mot 8 stemmer.

Her heter det at kommunestyret tar rapporten til orientering – ikke til etterretning, slik kommunedirektøren hadde foreslått. Dessuten er substantivet sluttregnskap erstattet med sluttrapport i det endelige vedtaket.

Mindretallet bestod av Arbeiderpartiet sin gruppe, Frp og representantene Arnstein Li (Sp) og Anne Mathea Digene (Sp).

Sør-Aurdalshallen og Fossvang. Foto: Oddleiv Juvkam
Sør-Aurdalshallen og Fossvang. Foto: Oddleiv Juvkam

Juvkam innledet

Saksbehandleren orienterte om bakgrunnen for, og gjennomføringen av, byggeprosjektet.

Sør-Aurdalshallen skulle erstatte og videreutvikle funksjonene i C-blokka på SAUS. Denne ble bygget i 1977. Tillegg består av flere garderober, større svømmehall, musikkavdeling, auditorium med scene og vestibyle.

Det har vært mange kommunestyresaker om prosjektet, fra 2011, via romprogram i juni 2015 fram til endelig byggevedtak i 2018. For kommunen ble kostnadsveksten en betydelig utfordring.

– Bygget fungerer godt nå. Vinteren 2020 var det en lekkasje i taket, men den ble raskt reparert. Det har også vært en lekkasje ved utvendig trapp ned i utvendig bod. Denne vil bli reparert i sommer. Tre vinduer har sprukket, men disse skiftes i løpet av sommeren. Det er et teknisk avansert bygg vi har fått. Det setter krav til vaktmester, sa Juvkam.

Den nye svømmehallen. Bassenget er 25 meter langt. Foto: Oddleiv Juvkam

Noen utfordringer gjenstår

Ikke alt er ferdig ennå. Kommunestyret har vedtatt at det skal være en klatrevegg i hallen. På grunn av koronasituasjonen er ikke denne på plass. Kommunestyret vedtok torsdag at klatreveggen tas ut av prosjektet og opprettes som eget prosjekt i revidert investeringsbudsjett.

Ellers sa Juvkam at en makeskifteavtale med Bagn idrettslag fortsatt ikke er på plass.

Fredag opplyste kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen at riving av C-blokka ikke er en del av byggeprosjektet. Når rivinga skal skje, og hva det vil koste, kunne han ikke si noe om nå.

Økonomi

Rammen for byggeprosjektet var satt til 160 millioner kroner i 2018. Tilkoblingsgebyr på 0,8 millioner kroner ble lagt til ramma. I tillegg har kommunen brukt 1,2 millioner fra prosjektet Trafikksikkerhet Dalagata.

Juvkam beklaget at økt ramme på grunn av garasje til 1,4 millioner kr, ikke hadde vært behandlet som egen sak i kommunestyret.

I følge saksbehandleren kommer en ut med et mindreforbruk på 1,2 millioner kr.

Slik blir finansieringen framstilt:

FinansieringBeløp i millioner kr
Mva. kompensasjon32,0
Spillemidler14,7
Disposisjonsfond9,0
Ubundne investeringsfond13,5
Bruk av lån92,6
Sum161,8Kommunen har fått godkjent 10 millioner i spillemidler som ennå ikke er utbetalt. Nylig ble det kjent at Innlandet fylkeskommunen i år har bevilget 3 millioner kr til hallen. Beløp på over 6 millioner kr kan betales ut over inntil tre år.

Når spillemidlene er utbetalt, vil kommunen ha en gjeld på 83 millioner kr knyttet til hallprosjektet. I tillegg ble det i 2018 vedtatt å benytte 21,5 millioner kr fra fond.

Økonomisjef Gry Langedrag Engelsen opplyste at komplett regnskap for prosjektet er utarbeidet, revidert og sendt inn i forbindelse med søknad om spillemidler. Dette dokumentet var ikke vedlagt saken.

Frisk debatt

Olav Kristian Huseby (H) mente det ikke var behov for å få et komplett regnskap nå. Det vil komme i forbindelse med kommende årsregnskap.

Ordfører Marit Hougsrud (Sp) var bekymret for trafikkforholdene rundt hallen. – Her er det flere som kjører veldig fort!

Gunnar Heiene (FrP) uttrykte bekymring over at C-blokka fremdeles er i bruk.
– Hvor lenge skal den benyttes? Dessuten: Et fullstendig prosjektregnskap har vi ikke fått.

Ordføreren opplyste at C-blokka skal rives når koronapandemien er over. Hun la til at en ikke kan bruke Sør-Aurdalshallen når det er skoleaktiviteter der.

Roger Kjensrud (Ap) kunne ikke se at det er framlagt en fullstendig rapport med tilhørende prosjektregnskap.

– Jeg savner en rapport på der det har vært avvik i forhold til det kommunestyret har vedtatt. Det er blant annet gjennomført asfalteringsarbeider som ikke har vært regna med, og trafikksikringstiltak er feilmerket inn i prosjektet .

– Ellers savner jeg en HMS-rapport og  vedlagt makeskifteavtaler slik at vi kan se at disse er i orden og hva de inneholder, samt regnskap knyttet til dette .

– Hvilke kommunestyrevedtak er gjort i denne saken? Dette kan også være vedlegg som er av interesse. Jeg mener kommunestyret har et ansvar for å være opplyst om dette i en sluttrapport .

Kjensrud tok videre til orde for at klatreveggen skal være en del av prosjektet, slik kommunestyret tidligere hadde vedtatt.

Svein Erik Wold (Sp) mente at framlagt rapport var enkel og grei. – Jeg stoler på administrasjonen og ser ikke noe grunn til ytterligere rapportering. Vi må ha tillit til det som er gjort. Ramma er stor, men vi har fått mye tippemidler. Når Covid 19 er over, må vi ha en gjenåpningsfest. Jeg foreslår at vi bruker 200 000 kr av fjorårets overskudd på det.

Olav Kristian Huseby (H) mente at en HMS-rapport kunne være nyttig. Når det gjaldt klatreveggen, så han på dette som en budsjettvri. Han kunne ikke se behov for å få alle detaljer FrP og Ap i sitt forslag til vedtak etterspurte.

Ola Jonny Fosshold (Ap) undret seg over de 1,2 millioner kroner som var brukt til asfaltering. – Vi må ha vedtak på det vi skal gjøre. Er alt i orden her?

Magnhild Huseby (H) medga at noe av framlagt dokumentasjon er tynn. – Finnes det et regnskap, bør det kunne legges fram. Hun kunne ikke være med på Wold sitt forslag om å bruke mer penger på fest. – Det finnes andre gode formål å bruke penger på!

Arnstein Lie (Sp) gjorde det kjent at han støttet Roger Kjensrud fullt ut i det han hadde sagt.

Elling Fekjær (TPK) – Jeg vil gratulere kommunen med et kjempeanlegg. Både politikere og administrasjonen fortjener ros, og jeg har full tillit til det administrasjonen har gjort! Fekjær la imidlertid til at den fremlagte rapporten var noe spinkel. Derfor var det riktig å ta saken til orientering.

Teamsmøte
Møtet ble gjennomført på Tingvoll og på Teams

Konklusjon

Her gjengir det som har med denne saken å gjøre fra møteprotokollen:

030/21 Sluttrapportering byggeprosjekt Sør-Aurdalshallen
Forslag til vedtak:

 1. Kommunestyret tar prosjektregnskapet til etterretning.
 2. Klatrevegg tas ut av prosjektet og opprettes som eget prosjekt i revidert
  investeringsbudsjett.

  20.05.2021 Kommunestyret

  Behandling:
  Sak 30/21 forslag fra Ap og Frp, foreslått av Roger Kjensrud, Arbeiderpartiet

  Kommunestyret tar sak 30/21 til orientering
  -Utfyllende sluttrapport og prosjektregnskap presenteres senere som ny sak

  Forslag til vedtak, foreslått av Olav Kristian Huseby, Høyre

  1. Kommunestyret tar prosjektrapporten til orientering.

  2. Klatrevegg tas ut av prosjektet og opprettes som eget prosjekt i revidert
  investeringsbudsjett.

  Forslag fra Ap og Frp: Falt mot 11 stemmer

  Administrasjonens forslag: Falt mot 19 stemmer

  Forslag fra Olav Kristian Huseby: Vedtatt med 11 stemmer.

  KS – 030/21 Vedtak:

  1. Kommunestyret tar prosjektrapporten til orientering
  2. Klatrevegg tas ut av prosjektet og opprettes som eget prosjekt i revidert investeringsbudsjett

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...