Sykepleier

Stor mangel på sykepleiere og fagarbeidere i Innlandet

Publisert av Unni Dalsegg, NAV 21.05.2021. Sist oppdatert 20.05.2021.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at arbeidsgivere i Innlandet har større forventninger når det gjelder arbeidskraftbehovet det kommende året enn de hadde i fjorårets bedriftsundersøkelse.

Årets undersøkelse avdekker dessuten en betydelig mangel på sykepleiere, ulike typer håndverkere med fagbrev og lærere på ulike utdanningsnivåer. Dette betyr at trendene fra tidligere år fortsatt er gjeldende, sier direktør Bjørn Lien i NAV Innlandet.

Mange næringer er optimistiske

Gjennom Bedriftsundersøkelsen kan NAV kartlegge behovet for arbeidskraft for de neste 12 månedene. Siden utvalget som deltar i undersøkelsen er stort, og svarprosenten høy, (91 % i Innlandet), gir resultatene en god indikasjon på trender og endringer i arbeidsmarkedet.

De mest positive bedriftene finner vi blant annet innen informasjon og kommunikasjon, deler av industrien og overnattings- og serveringsvirksomhet.

Siden 64 prosent av bedriftene svarte at de vil ha et uendret antall ansatte om et år, er hovedinntrykket likevel at bedriftene også i årets undersøkelse regner med stabil sysselsetting fremover.

En av sju bedrifter har rekrutteringsproblemer

I årets undersøkelse svarte 14 prosent av bedriftene at de i løpet av de siste tre månedene hadde forsøkt å rekruttere arbeidskraft uten å få tak i personer med ønsket kompetanse.

Dette tallet er noe lavere enn i fjor, da 16 prosent av bedriftene svarte bekreftende på spørsmålet. Av de nevnte bedriftene oppga sju av 10 at de ikke hadde fått ansatt noen, mens tre av 10 hadde ansatt personer med lavere eller annen formell kompetanse enn den de søkte etter.

De fleste av bedriftene som hadde rekrutteringsproblemer svarte at årsaken var ingen eller for få kvalifiserte søkere.

Stor mangel på sykepleiere og fagarbeidere

Bedrifter som har rekrutteringsproblemer som skyldes mangel på kvalifiserte søkere, blir også bedt om å oppgi innen hvilke yrker de ikke har fått rekruttert personer, og hvor mange personer det dreier seg om.

– I Innlandet er det størst mangel på sykepleiere. Det er også en betydelig mangel på ulike typer håndverkere med fagbrev, helsefagarbeidere og lærere på ulike utdanningsnivåer. Årets resultater viser dermed mye av det samme som tidligere års undersøkelser har avdekket, sier Lien.

Koronasituasjonens påvirkning på bemanningen i bedriftene

Koronapandemien som oppstod i mars 2020 medførte nedstenging av samfunnet og innføring av mange restriksjoner og smitteverntiltak. Dette har påvirket svært mange bedrifter innen de fleste næringer. I Innlandet svarte tre prosent av bedriftene at de har sagt opp ansatte og 27 prosent at de har permittert ansatte.

12 prosent av bedriftene hadde imidlertid måttet ansette folk under pandemien. I Innlandet svarte tre prosent av bedriftene som hadde permittert ansatte at de

sannsynligvis må si opp noen av dem i løpet av de neste seks månedene, mens 12 prosent svarte at de ikke må si opp ansatte. Hos 12 prosent av bedriftene var alle de permitterte tilbake i arbeid.

Overnattings- og serveringsvirksomhet er den næringen som har blitt mest negativt påvirket av koronapandemien.

Innlandet i et nasjonalt perspektiv

For landet sett under ett, viser årets bedriftsundersøkelse at det er noe større optimisme blant bedriftene i år enn i fjor. I Innlandet er det økt optimisme, så i år ligger vi likt med gjennomsnittet i landet.

– Selv om det er optimisme i arbeidsmarkedet i Innlandet, viser også årets undersøkelse at Innlandet er blant fylkene hvor lavest andel bedrifter oppgir at de har problemer med å få ansatt kvalifisert arbeidskraft. Dette kan være en indikasjon på at næringslivet i fylkene våre er preget av manglende vekst, innovasjon og nyetableringer, men det kan også bety at det er relativt god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i markedet, sier direktør Bjørn Lien.

Les også..

Anbefaler større naturreservat i Vassfaret

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i samarbeid med Statsforvalteren ...
Illustrasjonsbilde av datamaskin

Svindelforsøk mot kirkens ansatte

Flere ansatte i Den norske kirke har blitt utsatt for ...
Tårnagenter

Kirkene i Sør-AurdalBEKJENTGJØRELSE 

Husk felles Tårnagent- og Lys Våken-helg 18.–19. februar for Hedalen ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 8. februar møtes vi ved Kroken kl. 11.00. Vi ...
Begnadalen kirkes barnekor

Lyst til å synge i kor?BEKJENTGJØRELSE 

Begnadalen kirkes barnekor starter opp igjen med første øvelse tirsdag ...
Ragnar Garli

Trenger vi TPK?YTRING 

I en periode der de store verdensbegivenhetene påvirker dagliglivet i ...