Kommunen har kontroll på økonomien

253 294 061 kr i gjeld

Publisert av Arne Heimestøl 03.05.2021. Sist oppdatert 03.05.2021.

Av årsmelding og regnskap for Sør-Aurdal kommune for 2020 framgår det at kommunens langsiktige gjeld har økt betraktelig de siste årene. Det er 2 904 innbyggere i kommunen. Hver sør-aurdøl har nå 87 222 kr i kommunal gjeld.

I 2020 betalte kommunen 8 819 000 kr i avdrag. (I økonomiplanen for 2021–2024 leser vi at opprinnelig budsjett for avdrag på lån var på 11 265 000 kr.) Kommunen betalte samme år 6 504 000 kr i renter på lån. Kommunalbanken (KBN Finans) har beregnet gjennomsnittlig rente siste 12 måneder til 2,37 %

For høy gjeld?

På side 10 i årsmeldingen leser vi følgende: « SAK tok opp hele lånebeløpet på kr 18,550 mill. (pluss kr 400.000,- i videreformidlingslån i Husbanken) i månedsskiftet februar/mars 2020. »

I 2020 betalte kommunen 8 819 000 kr i avdrag. Låneopptaket var altså ca. 9,7 millioner kroner større enn det kommunen betalte i avdrag.

Kommunen definerer netto lånegjeld som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler).

Kommunestyret har vedtatt at netto lånegjeld ikke bør være høyere enn 75 % av driftsinntektene. Økonomisjefen har tatt med flere regnemåter. Det er bare med den første regnemåten en kan si at kommunen er innenfor det kommunestyret har vedtatt.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter:

20162017201820192020
Sør-Aurdal kommune55 %55 %58 %65 %75 %
Sør-Aurdal kommune (konsern)66 %66 %71 %82 %80 %Langsiktig gjeld, eksklusiv pensjonsforpliktelser, i prosent av brutto driftsinntekter:

20162017201820192020
Sør-Aurdal kommune62 %61 %69 %68 %79 %
Sør-Aurdal kommune (konsern)78 %73 %72 %82 %85 %Bruker vi trafikklysmodellen til å vurdere kommunens samlede lånegjeld, er kommunen nå minst på grensen mellom gult og rødt nivå.

Statsforvalterens kommunebilde for Sør-Aurdal 2020

«Kommunen har høyt gjeldsnivå og gjeldsbelastning. Netto lånegjeld har økt betydelig de siste to årene, fra 66,1 % av driftsinntektene i 2016 til 82,4 % i 2019. Det er lagt opp til flere større investeringer i perioden.»

Sør-Aurdalshallen ferdig

På side 19 i årsmeldinga leser vi at Sør-Aurdalshallen nå er ferdig. Regnskapet viser at det i 2020 ble brukt 13,191 mill. kr på prosjektet. Dette er 1,191 mill. kr mer enn budsjettert.

Kommunedirektøren opplyser at det skal legges fram et revidert regnskap for hele byggeprosjektet. Det er ventet at denne saken kommer opp i kommunestyret 20. mai.

Kommunens langsiktige gjeld ved årsskiftet 1010/2021

LångiverRestgjeld
Kommunekreditt25 317 658 kr
KLP-banken51 775 000 kr
Kommunalbanken13 972 240 kr
Husbanken, særvilkår763 791 kr
Husbanken, investeringslån3 400 394 kr
Husbanken, videreutlån8 064 978 kr
Obligasjonslån 10 år, tilrettelegger Kommunalbanken100 000 000 kr
Sertifikatlån, tilrettelegger Kommunalbanken50 000 000 kr
Sum langsiktig gjeld253 294 061 krKommunens langsiktige gjeld er nå på ca. 253 mill. kr. Kommunens låneportefølje er fordelt på flytende rentevilkår, fastrenteavtaler og rentebytteavtaler. Ved årsskiftet var 51,92 % av langsiktig gjeld på fastrente, og 48,08 % av langsiktig gjeld på flytende rente.

Les også..

St. Hans på Bautahaugen

Trivelig sankthanskveld på Bautahaugen

En finere sankthanskveld kunne vi neppe ønsket oss. Varm sommersol, ...
Gjertrud på jakt

LerdueskytingBEKJENTGJØRELSE 

Skyting på lerduebanen tirsdag 28/6. Dette er siste skyting før ...
Utsidkt fra Bogbruka til Dyttholtknatten. Foto: Sigrid Haugen

Gåtur onsdag 29. juniBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Vassfarbommen kl. 18.00. Derfra samkjører vi opp ...
konsert

Nordnorsk stemningKUNNGJERING 

Velkommen til nordnorsk stemning med Susanne Lundeng og Nils-Olav Johansen ...
Bygget løftes på plass

Stabburet i Liesbråten flytta til tryggere sted

Da storstormen rammet Hedalen 19. november 2021, tok den tak ...
Bronsemedalje

Sterk prestasjon av begnadøl

41 år gamle Marcin Tomasz Gasiorowski fra Begnadalen IL vant ...