Ambulanse

Ambulansetjenesten – når det haster

Publisert av Arne Heimestøl 18.03.2021. Sist oppdatert 18.03.2021.

Ambulansetjenesten er beredskap for utrykning til pasienter som har behov for akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. I tillegg sørger tjenesten for transport på båre til nødvendig undersøkelse eller behandling ved en helseinstitusjon eller hos lege.

Det er fire ambulanser i Valdres. Én av disse er en døgnbil som er stasjonert i Bagn. Hvordan er responstiden i Valdres, og hvor skal pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, sendes. Dette er spørsmål som leserne kan ha synspunkter på.

Hedalen.no har stilt Sykehuset Innlandet en rekke spørsmål om ambulansetjenesten. Det er avdelingssjef for tjenesten, Ingvild Grønnerud, som har svart på spørsmålene våre.

Varsling

Hva skjer når en nødsituasjon meldes? Hvem samarbeider ambulansetjenesten med da?

– Når du ringer medisinsk nødnummer 113, settes du i kontakt med sykepleiere med spesialkompetanse i vurdering av akutt sykdom og skade. AMK-operatørene vurderer alvorlighetsgrad ut fra informasjonen de mottar, og vurdere hvilke ressurser som skal respondere. Dette kan være ambulanse, legebil, luftambulanse, legevakt eller andre nødetater (politi/brann).

Hva ambulansen kan gjøre

Hvilket utstyr har ambulansene? Hvilke muligheter har ambulansepersonell til å stille diagnoser?

– Våre ambulanser har avansert akuttmedisinsk utstyr i tråd med den europeiske standarden, i tillegg til lokale tilpasninger. Dette er utstyr for akuttbehandling av sykdom/skader, monitoriering av vitale parametre, infusjonsutstyr, legemidler med mer. Ambulansepersonellets hovedoppgave er å behandle symptomer og stabilisere pasienten, mens diagnose skal stilles av lege.

Ambulanse på oppdrag. Foto: Sykehuset Innlandet
Ambulanse på oppdrag. Foto: Sykehuset Innlandet

Hvem bestemmer hvor mye det haster?

Vi er kjent med at ambulansetjenesten bruker hastegradsvurderings-systemer. Hvilke slike systemer bruker Sykehuset Innlandet, og brukes hastegradssystemer til å bestemmer hvor pasienten skal sendes?

– Når AMK mottar nødtelefoner til 113, vurderes hendelsene ut fra Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, som beskriver hastegrad ut til pasienten.

Videre vurderinger og tiltak blir gjort ut fra pasientens helsetilstand i tråd med beslutningssystemet RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System).

Behandling og transport av pasienten gjøres utfra pasientens tilstand, der ambulansepersonellet kan få bistand fra lokal lege i vakt, lege fra luftambulanse, sykehuslege eller AMK-lege, for å avgjøre hvor pasienten skal transporteres.

I akuttsituasjoner fraktes pasienten til sykehus som har nødvendig kompetanse og behandlingstilbud for det aktuelle tilfellet. Dette kan være lokalt akuttsykehus eller regionsykehus med spesialfunksjoner.

Hvor sendes ambulansen?

Slik vi har forstått det, er det ikke fritt sykehusvalg i akutte situasjoner. Hedalen ligger ca. en time fra Ringerike sykehus. Til Lillehammer eller Gjøvik er det vesentlig lenger. Skal en via legevakt på Fagernes, kan det gå ytterligere tid før en kommer til sykehus. Hvem er det som tar avgjørelse om hvor pasienter skal sendes dersom det er behov for legevakt og/eller sykehusinnleggelse?

– I situasjoner der det ikke er opplagt hvilken utredning eller behandling pasienten bør ha, konfererer ambulansepersonell med legespesialist eller legevakt. I akuttsituasjoner fraktes pasienten til nærmeste sykehus som har nødvendig kompetanse og behandlingstilbud for det aktuelle tilfellet. Dette kan være nærmeste akuttsykehus eller regionsykehus med spesialfunksjoner.

Samarbeid med brann- og redningstjenesten

I Hedalen og Begnadalen rykker brann- og redningstjenesten ut på en rekke helseoppdrag. Er dette ment å være en erstatning for, eller et supplement til, ambulansetjenesten?

– Valdres brann- og redningstjeneste kan forspørres der det er en betydelig helsegevinst med tanke på livreddende hjelp til pasienten i alvorlige sykdomstilfeller. Ved hendelser som for eksempel trafikkulykker varsles også politiet, i tråd med såkalt trippelvarsling (alle nødetater).

Nødetatene bistår hverandre ved behov og er et supplement til hverandre. I 2020 ble brann- og redningstjenesten benyttet på åtte oppdrag i forbindelse med akutt sykdom i Sør-Aurdal kommune.

Ambulansehelikopter

I hvilke tilfeller er det aktuelt å sende ambulansehelikopter til Sør-Aurdal?

Luftambulanse rekvireres ved tidskritiske tilstander der det er behov for bistand fra lege og rask transport til behandlingssted.

Les også..

Ingen grenser er umulige å krysse!

Ingen grenser er umulige å krysse!

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Tom Forsberg

Osteopat og fysioterapeutANNONSE 

Jeg er offentlig godkjent osteopat og fysioterapeut. Kontoradresse: Dekarvegen 85, Teinvassåsen/Reset. ...
Hedalenen helselag sin logo

Syng med oss seniorBEKJENTGJØRELSE 

Mandag 2. okt. kl. 19.00. på Kroken. Kjell Eriksen og ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til strikkekafé på Fjellsyn ...
Olav Kristian Huseby og Marit Hougsrud

Takka Olav Kristian

Formannskapet 28. september var det siste møtet i dette folkevalgte ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2024–2027

Kommunens trafikksikkerhetsplan skal revideres. Det er en forutsetning for å ...