Snøskuter

Debatt om snøskuter i kommunestyret?

Publisert av Arne Heimestøl 22.02.2021. Sist oppdatert 21.02.2021.

Torsdag 25.2. skal kommunestyret behandle saken Retningslinjer for bruk av snøskuter til transport mellom bilveg og hytte. Det er 3 480 hytter i Sør-Aurdal, og flere hytteeiere ønsker nok å få fraktet utstyr til hytta med snøskuter der veiforbindelse mangler. Flere har tillatelse fra kommunen til å drive med leiekjøring.

I sist formannskapsmøte ble det gitt en orientering om endringer som er lagt inn retningslinjer for slik transport. Trine Adde Hansebakken (Ap) mente at temaet burde komme opp i kommunestyret, og slik blir det.

Motorferdselforbudet

Av hensyn til natur og friluftsliv er i utgangspunktet all motorferdsel, herunder bruk av snøskutere, forbudt i utmark. Forbudet er nedfelt i motorferdselloven § 3, som lyder: «I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.»

Unntak

I dette høringsnotatet leser vi at det gjelder en rekke unntak fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Unntakene gjelder i all hovedsak ferdsel til ulike typer nytteformål.

Ett av unntakene handler om adgang til å frakte bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger til vinterbrøytet vei. Unntaket fremgår av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c.

Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til bruk av snøskuter «for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring [ … ]».

Klima- og miljødepartementet

– Klima- og miljødepartementet vedtok i fjor høst, i samsvar med forslag til vedtak fra Stortingets energi- og miljøkomite, å fjerne vilkårene om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei, og det ikke er mulighet for å leie transport i området, skriver saksbehandler Espen Nerødegård.

Felles praksis i Valdres?

– Med bakgrunn i ovennevnte regelendring konkluderte rådmannsutvalget i Valdres (RU) i sak 130/20 med å be teknisk lederforum (TLF) om å utarbeide forslag til lokal forskrift for regulering av motorisert ferdsel til hytter i Valdres. Etter avklaring med jurist hos Statsforvalteren i Innlandet, som konkluderte med at kommunene ikke har hjemmel til å fastsette slike retningslinjer i forskrifts form, har RU endret mandatet til TLF til å utarbeide felles retningslinjer for kommunene i Valdres.

Saksbehandler Nerødegård skriver at det tilstrebes likelydende vedtak i kommunene, men det bør samtidig være rom for lokale tilpasninger, der det er behov for det. – Administrasjonen ser imidlertid ingen behov for spesielle tilpasninger av retningslinjene for Sør-Aurdal sin del, og ser for seg videreføring av etablert praksis.

Så blir det spennende å se hva kommunestyret sier om forslag til retningslinjer som er gjengitt nedenfor, og om representanter vil drøfte saken i videre perspektiv enn det kommunedirektøren har lagt opp til.

Forslag til retningslinjer

Mål

Hensikten med retningslinjene er å videreføre etablert praksis der transportbehov med snøskuter mellom brøyt et bilvei og hytte primært skal dekkes av leiekjøringsordning der slik ordning er etablert.

Bakgrunn

Fra og med 1. oktober 2020 har Klima- og miljødepartementet endret § 5 første ledd bokstav c i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Tidligere var det et krav for i det hele tatt å kunne gi tillatelse til bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr til eier av hytte, at hytta lå minst 2,5 km fra brøytet bilvei, og at det ikke var mulighet for leiekjøring i området .

Avstandskravet og krav til å benytte leiekjøring er nå fjernet fra bestemmelsen.

Hovedregel

Sør-Aurdal kommune viderefører krav til avstand (min. 2,5 km fra brøytet bilvei til hytte) og krav til bruk av leiekjører der slik ordning er etablert.

Dette innebærer at søknader fra eiere av hytter til bruk av snøskuter normalt vil bli avslått med henvisning t il disse retningslinjene. Behov for transport vil bli henvist til leiekjører i det aktuelle området.

Unntak

Der det etter kommunens vurdering ikke finnes tilfredsstillende ordning med leiekjører, kan kommunen i spesielle tilfeller gi tillatelse til bruk av snøskuter til transport mellom brøytet bilvei og hytte.

Følgende krav må være oppfylt før tillatelse kan gis:

  • Avstand mellom brøytet bilvei og hytte må være minst 2,5 km målt i luftlinje eller annen hensiktsmessig metode.
  • Det tillates kun transport av bagasje og utstyr.
  • Personer kan sitte på så lenge det er plass sammen med bagasjen, forutsatt at passasjertransporten ikke medfører ekstra kjøring.
  • Kjøring må foregå ett er fastsatt (kartfestet ) trase.
  • Tillatelsen gis for et begrenset antall turer pr. sesong, normalt ikke mer enn fem turer.

Les også..

Logo Hedalen.no

Stiftelsen Hedalen.no – innkalling til årsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det avholdes årsmøte i Stiftelsen Hedalen.no i Valdres kontorpark Hedalen ...
Smedsrud–Haug

Reinli får bedre veg

I mars var det oppstart på vegparsellen Smedsrud–Haug i Reinli. ...
Illustrasjonsbilde til fotballakt.

Hedalen stadion uke 21BEKJENTGJØRELSE 

Her kommer oversikten over ukas fotballkamper. Onsdag 22.05.      ...
Bautahaugen

Dugnadssesongen er ikke over!

17. mai på Bautahaugen ble fantastisk flott! Finere ramme rundt ...
Lokalet

Hedalen ungdomslag informererINFO 

Hedalen Ungdomslag vil med dette informere gamle og nye medlemmer ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kaffekos med underholdning på Hedalsheimen

Sist søndag ble det en ekstra trivelig kaffestund på Hedalsheimen. ...