Wafer Bang

Redusert åpningstid på Nes legesenter

Publisert av Arne Heimestøl 15.01.2021. Sist oppdatert 14.01.2021.

Fra og med 1. februar blir legekontoret på Nes åpent på mandager og torsdager fra 08.00–17.00. Dette er én dag mindre enn nå. Den dagen flyttes til legesenteret på Hallingby. Sør-Aurdal kommunes oppsigelse av samarbeidsavtale om legehjemmel på Nes er en medvirkende årsak til endringen.

Populær lege

Wafer Bang, som har vært fastlege på Nes i Ådal fra 2016, er en svært populær lege. Fra han begynte i stillingen knyttet til Nes, har fastlegelisten hans økt fra ca. 700 til 1000 pasienter. Ca. halvparten av pasientene kommer fra Sør-Aurdal.

Tidlig på 2000-tallet investerte Ringerike kommune 10 millioner kroner i nytt legesenter og kontorer for fysioterapitjeneste på Nes.

Ny offentlig funksjon for ortopedi og ortopediske hjelpemidler

Kommuneoverlege i Ringerike, Karin Elisabeth Møller, forteller at lege Wafer Bang i tillegg til å være fastlege – også spesialist i ortopedkirurgi. Fra legekontorene på Nes og Hallingby, samt i Sandvika tar han nå imot pasienter med ortopediske problemstillinger til undersøkelse og enklere behandlinger.

– Tjenesten er en del av den ortopediske spesialisthelsetjenesten omfattet av retten til fritt sykehusvalg. Fastlegen din kan sende en søknad til sykehuset som normalt. Du har da mulighet for å benyttet deg av fritt sykehusvalg og få søknad oversendt til Wafer Bang. Tjenesten er åpen for alle innbyggere i distriktet, og nås ved å ta kontakt på LIVEL ved Wafer Bang.

Begrunnelse for endringen

I pressemeldingen kommuneoverlegen i Ringerike har sendt ut, leser vi følgende:

« Strategisk plan for legetjenester, som er vedtatt i kommunestyret, har som mål å utvikle en bærekraftig fastlegeordning der tjenestetilbudene bevares samtidig med at fastlegehjemlene alle er dekt av kompetente og dyktige fastleger.

Det er en utfordring, som jeg ikke regner med at vi trenger å utdype – men kan vise til samme utfordring som den som beskrives i nasjonalt.

Hjemmelen på Nes har vært utfordrende å besette (ved siste utlysning var det én kvalifisert søker (det er nåværende fastlege)) og også å sikre kontinuitet i hjemmelen over år.

Vi har – på lik linje med nasjonalt – ikke store søkerfelt til ledige fastlegehjemler. Aktuelt er det tre søkere til én hjemmel i Hønefoss sentrum. Ingen av dem er spesialister i allmenn-medisin, to av tre er ny-etablerte i norsk helsevesen. Det er svært sårbart, og vi er bekymret for generasjonsskiftet, særlig i distriktspraksis og i solopraksis.

Et viktig tiltak i Strategisk plan for legetjenester er å sikre at fastlegene ikke skal virke i solopraksis, men jobbe sammen med minst én kollega i et faglig fellesskap. Det er vurdert i flere utredninger, også lokalt, som en kritisk suksessfaktor for å bevare og rekruttere fastleger i distrikt. Det er bl.a. grunnlaget for at hjemmelen i Heradsbygda ble flyttet til Sokna (to solopraksis slått sammen til en, i distrikt).

Fastlegehjemmelen på Nes i Ådal ble for flere år siden etablert i samarbeid med Sør-Aurdal, med det mål å betjene begge kommuner. Hjemmelen var en såkalt «hybrid avtale», der kommunen drifter kontoret, og legen er privat næringsdrivende. Underskuddet ved drift av hjemmelen ble da dekt av de to kommuner.

Sør-Aurdal sa i midlertid opp avtalen med virkning fra 1. jan. 2020, og underskuddet tilfaller da alene Ringerike kommune. Fastlegelisten består av like deler fra Sør-Aurdal og fra Ringerike kommune.

Rådmannens ledergruppe har vært tydelige på at Ringerike kommune ikke kan dekke underskuddet for et fastlegetilbud for innbyggere i Sør-Aurdal kommune.

Vi har brukt 2020 til å justere driften og utrede mulighetsrommet. Helsesekretær-bemanning ble justert i 2020. Målet er å bevare tjenestetilbudet til Ringerike kommunes befolkning på Nes, sikre tilgjengelighet, redusere kostnad og samtidig etablere rammevilkår for fastlegen som gjør det attraktivt å bli værende som fastlege. Vi har ytterligere ønsket å avvikle hybrid avtalen, slik alle privat næringsdrivende fastleger i Ringerike har like rammevilkår.

Wafer Bang er en flink og godt likt fastlege som vi ønsker å «holde på». Han har rekruttert og økt fastlege-listepopulasjonen sin med 25 % etter han startet.

Resultatet av denne utredning og av de gjennomførte justeringer er at:
Wafer Bang nå har en ordinær fastlegeavtale, og at fastlegehjemmelen er lokalisert til Hallingby med samme lokalitet som etablert fastlege i Hallingby.

Kontoret på Nes i Ådal drives fortsatt som et kommunalt kontor, og er tilknyttet fastlegehjemmelen til Wafer som en satellitt.

Fastlegen øker sin tilgjengelighet fra slik det er i dag: Tre dager, som i praksis er to og en halv dag for listepasienter (sykehjemmet på Nes er ½ dag) til fire dager, der de to dager vil være på Hallingby og to dager på Nes i Årdal (dog uendret som nå med sykehjemsoppgaver). Fastlegekontoret vil ha åpent to dager i uken både på Nes og på Hallingby.

Det er riktig at det er en reduksjon i åpningstid på Nes. Vi har i midlertid vurdert at de positive gevinster bidrar til å oppveie dette. Først og fremst bevart fastlege på Nes i Ådal. Men også økt tilgjengelighet (flere dager åpent) og tilpasset tjenestetilbud til de endrede driftsvilkår.

Det er Ringerike kommune som er ansvarlige for denne strukturendringen. Ikke fastlege Wafer Bang.

Men på samme tidspunkt som denne endring opprettes et nytt tilbud for innbyggere. Wafer Bang har inngått avtale med Helse Sør-Øst om å tilby ortopediske spesialisthelsetjenester etter ordningen med fritt sykehusvalg. Det er åpent for hele regionen. Han tilbyr i tillegg ortopediske vurderinger som sekund opinion for alle innbyggere, der pasient og fastlege ser et behov for det.»

Legesenteret skal bestå

– Sør-Aurdal sin oppsigelse av samarbeidsavtalen er altså en medvirkende årsak til at det blir redusert åpningstid på legekontoret på Nes, sier kommuneoverlege i Ringerike, Karin Møller.

– Det er klare politiske føringer på at legekontoret i Nes skal opprettholdes. Wafer Bang vil ha kontortid på Hallingby to dager i uka, og alle som har ham som fastlege, kan møte ham der også. Møller understreker at ingen vil miste fastlegen sin som følge av omleggingen. – Vi er klar over at Bang er en meget dyktig lege som mange vil beholde.

Wafer Bang sier at han gjerne kunne tenke seg å fortsette med samme løsning som han hadde da Ringerike og Sør-Aurdal samarbeidet om legehjemmelen. Bang forstår imidlertid at Hallingby vil være tjent med utvidet åpningstid. – Akuttpasienter vil uansett få timer samme dag – på Hallingby eller Nes, sier Bang.

Må vi juge?

Kommunestyrerepresentant Ola Jonny Fossholt setter saken inn i en større sammenheng.

– Vi i søre delen av Sør-Aurdal har legevakt i Nord-Aurdal og sykehus på Gjøvik eller Lillehammer. Dette er en liten tjenlig løsning når det oppstår akutte situasjoner. – Jeg er kjent med at flere har tatt saken i egne hender, kjørt over fylkesgrensa til Viken og bedt om hjelp. Må vi juge for å få tilgang til en slik løsning, spør Fossholt?

Ola Jonny Fossholt (Ap)

Les også..

Foto: Sigrid Haugen

Nytt aktivitetstilbud på Bautahaugen

Nå kan også barna få prøve seg på lafting på ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

Sammen skaper vi det demensvennlige InnlandetYTRING 

Statsforvalteren kan med rette være er stolt over at alle ...
Helselagstur

Bli med på helselagstur torsdag 22. august!BEKJENTGJØRELSE 

Påmelding innen 9. august til: Oddbjørg: 48 11 12 39 ...
Bensinstasjonen

KortautomatANNONSE 

Kortautomaten på bensinstasjonen i Hedalen har vært ute av drift ...
SAUS. Foto: Arne Heimestøl

Expandia Moduler vant anbudskonkurransen

Bygningsmassen til Sør-Aurdal ungdomsskole ble ødelagt av flommen «Hans» i ...
Skinntrykk

Bautahaugen lørdag 27. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: SKINNTRYKK Oddbjørg Brenden Hansen vil vise hvordan en kan ...