Momskompensasjon

Behov for mer oppklaring

Publisert av Arne Heimestøl 21.11.2020. Sist oppdatert 22.11.2020.

Denne artikkelen er uferdig. Hedalen.no forsøker å ta temperaturen på kommuneøkonomien i Sør-Aurdal med bakgrunn i kommunens egne, vedtatte måltall for sunn kommuneøkonomi.

Underveis i dette arbeidet mener vi at vi har avdekket opplysninger i budsjett- og økonomiplanen som ikke kan være korrekte, eller som er mangelfulle. Kanskje kan leserne bidra til ytterligere oppklaring?

Gjeld

Kommunestyret har vedtatt at Sør-Aurdal kommune ikke bør ha høyere netto lånegjeld enn 75 % av bruttoinntekten i hvert årsbudsjett. Nedenfor ser du at denne grensa, ifølge den grafiske framstillingen i budsjett og økonomiplan for 2021–2024, ble kryssa i 2019, og prosentsatsen vil holde seg rundt 91 i økonomiplanperioden 2021–2024.

Netto lånegjeld

Ikke samsvar mellom tekst og grafisk framstilling

Dette stemmer imidlertid ikke med det kommunedirektøren skriver innledningen til budsjett og økonomiplan for 2021–2023:

«Ved avleggelse av årsregnskapet 2019 var langsiktig gjeld i % av driftsinntektene på 69 % som var uten videreformidlingslån.»

Økonomisjefen svarer

Vi har spurt økonomisjef Gry Engelsen om hva som er riktig. Her er svaret vi har mottatt på e-post:

«Vil samtidig vise hvorfor vi mener at lånegjelden vår er mindre enn det som fremkommer i politikerportalen.

I utregningen til Framsikt blir all langsiktig gjeld som kommunen har, tatt med. En del av gjelden til kommunen er også utlån til videreutlån. Dette er utlån som kommunen nedbetaler i takt med at vi får innbetalt penger. Ved beregning av minste tillatte avdrag, blir disse lånene holdt utenfor.

I KOSTRA-sammenheng blir netto lånegjeld definert uten pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler.

I Framsikt er det pr. i dag ikke mulig å skille ut denne typen lån, men dette er noe som det jobbes med for å få på plass i fremtiden.

Lånegjelden til Sør-Aurdal kommune uten pensjonsforpliktelser og videreutlån er pr nå kr 244 206 000. Driftsinntekter kr 327 538 000. Dette gir en lånegjeld på 75 %.

Ved avleggelse av årsregnskapet kan dette tallet endre seg, da har vi eksakt beløp i forhold til hva som er nedbetalt hele året i avdrag, og hvor mye av ubrukte lånemidler som vi bruker.»

Tar Fylkesmannen feil?

Vi er fortsatt forvirret, for i Fylkesmannens vurdering av Sør-Aurdal kommune – 2020 leser vi følgende:

«Kommunen har høyt gjeldsnivå og gjeldsbelastning. Netto lånegjeld har økt betydelig de siste to årene, fra 66,1 prosent av driftsinntektene i 2016 til 82,4 prosent i 2019.»

Budsjett- og økonomiplan for 2020–2023

I denne planen finner vi andre tall. Se kopi av den grafiske framstillingen. «I 2020 er lånegjelden på 87,4 % av brutto driftsinntekter (…)»

Disposisjonsfondet 35 millioner ++?

Kommunedirektøren foreslår at disposisjonsfondet til kommunen bør være på minimum 12,5 % av driftsinntektene. Gjeldende vedtak 10–15 %.

Disposisjonsfondet
Disposisjonsfondet

Men hvor stort er disposisjonsfondet? Det har vi også spurt økonomisjefen om. Og her er svaret vi har mottatt på e-post:

«Det er dessverre avdekket en feil i Framsikt i forhold til størrelsen på disposisjonsfondet. Grunnlagsdata som er hentet fra sentrale, nasjonale registre (KOSTRA) og her er størrelsen på disposisjonsfondet som er større enn den vi har i vårt regnskap.

Ved årsskiftet hadde vi kr 35 091 000 i disposisjonfondet, mens KOSTRA sine tall viste kr 38 109 000.

Utregning av disposisjondfondets størrelse i forhold til % av driftsinntektene har blitt feil i politiker portalen, men regnskapet vårt har vist riktig beløp.

Det er ikke rapportert feil tall til kommunestyret i løpet av året, dette har kun betydning for utregningen av grafen over disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter.

Disposisjonsfondet i dag er derfor:

Ved årsskiftet var disposisjonsfondet på 35 091 000 kr. Men størrelsen på fondet har endret seg i løpet av 2020. Vi har funnet disse vedtakene:

Årsregnskap 2019 – til behandling:
«Kommunestyret vedtar å avsette det regnskapsmessige mindreforbruket
kr 5 671 886 til disposisjonsfond-felles, konto 25699000.» (…)
« Det settes av kr 1 000 000, -i disposisjonsfond for bruk til næringsutvikling i Sør-Aurdal kommune.»

Her ble disposisjonsfondet altså styrket med 4 671 886 kr.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter skal være på minimum 1,75 %. I økonomiplanperioden når en ikke dette målet.

Kommunedirektøren anser det som mulig å oppnå følgende:

  • 2021: 0,1 %
  • 2022: 0,7 %
  • 2023: 1,0 %
  • 2024: 1,5 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto drifsinntekter.

Den grafiske framstillingen vi finner i budsjett- og økonomiplanen, stemmer ikke helt med teksten i saken. Se årene 2023 og 2024.

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...