Kommunen har kontroll på økonomien

Behov for mer oppklaring

Publisert av Arne Heimestøl 21.11.2020. Sist oppdatert 22.11.2020.

Denne artikkelen er uferdig. Hedalen.no forsøker å ta temperaturen på kommuneøkonomien i Sør-Aurdal med bakgrunn i kommunens egne, vedtatte måltall for sunn kommuneøkonomi.

Underveis i dette arbeidet mener vi at vi har avdekket opplysninger i budsjett- og økonomiplanen som ikke kan være korrekte, eller som er mangelfulle. Kanskje kan leserne bidra til ytterligere oppklaring?

Gjeld

Kommunestyret har vedtatt at Sør-Aurdal kommune ikke bør ha høyere netto lånegjeld enn 75 % av bruttoinntekten i hvert årsbudsjett. Nedenfor ser du at denne grensa, ifølge den grafiske framstillingen i budsjett og økonomiplan for 2021–2024, ble kryssa i 2019, og prosentsatsen vil holde seg rundt 91 i økonomiplanperioden 2021–2024.

Netto lånegjeld

Ikke samsvar mellom tekst og grafisk framstilling

Dette stemmer imidlertid ikke med det kommunedirektøren skriver innledningen til budsjett og økonomiplan for 2021–2023:

«Ved avleggelse av årsregnskapet 2019 var langsiktig gjeld i % av driftsinntektene på 69 % som var uten videreformidlingslån.»

Økonomisjefen svarer

Vi har spurt økonomisjef Gry Engelsen om hva som er riktig. Her er svaret vi har mottatt på e-post:

«Vil samtidig vise hvorfor vi mener at lånegjelden vår er mindre enn det som fremkommer i politikerportalen.

I utregningen til Framsikt blir all langsiktig gjeld som kommunen har, tatt med. En del av gjelden til kommunen er også utlån til videreutlån. Dette er utlån som kommunen nedbetaler i takt med at vi får innbetalt penger. Ved beregning av minste tillatte avdrag, blir disse lånene holdt utenfor.

I KOSTRA-sammenheng blir netto lånegjeld definert uten pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler.

I Framsikt er det pr. i dag ikke mulig å skille ut denne typen lån, men dette er noe som det jobbes med for å få på plass i fremtiden.

Lånegjelden til Sør-Aurdal kommune uten pensjonsforpliktelser og videreutlån er pr nå kr 244 206 000. Driftsinntekter kr 327 538 000. Dette gir en lånegjeld på 75 %.

Ved avleggelse av årsregnskapet kan dette tallet endre seg, da har vi eksakt beløp i forhold til hva som er nedbetalt hele året i avdrag, og hvor mye av ubrukte lånemidler som vi bruker.»

Tar Fylkesmannen feil?

Vi er fortsatt forvirret, for i Fylkesmannens vurdering av Sør-Aurdal kommune – 2020 leser vi følgende:

«Kommunen har høyt gjeldsnivå og gjeldsbelastning. Netto lånegjeld har økt betydelig de siste to årene, fra 66,1 prosent av driftsinntektene i 2016 til 82,4 prosent i 2019.»

Budsjett- og økonomiplan for 2020–2023

I denne planen finner vi andre tall. Se kopi av den grafiske framstillingen. «I 2020 er lånegjelden på 87,4 % av brutto driftsinntekter (…)»

Disposisjonsfondet 35 millioner ++?

Kommunedirektøren foreslår at disposisjonsfondet til kommunen bør være på minimum 12,5 % av driftsinntektene. Gjeldende vedtak 10–15 %.

Disposisjonsfondet
Disposisjonsfondet

Men hvor stort er disposisjonsfondet? Det har vi også spurt økonomisjefen om. Og her er svaret vi har mottatt på e-post:

«Det er dessverre avdekket en feil i Framsikt i forhold til størrelsen på disposisjonsfondet. Grunnlagsdata som er hentet fra sentrale, nasjonale registre (KOSTRA) og her er størrelsen på disposisjonsfondet som er større enn den vi har i vårt regnskap.

Ved årsskiftet hadde vi kr 35 091 000 i disposisjonfondet, mens KOSTRA sine tall viste kr 38 109 000.

Utregning av disposisjondfondets størrelse i forhold til % av driftsinntektene har blitt feil i politiker portalen, men regnskapet vårt har vist riktig beløp.

Det er ikke rapportert feil tall til kommunestyret i løpet av året, dette har kun betydning for utregningen av grafen over disposisjonsfondet i prosent av brutto driftsinntekter.

Disposisjonsfondet i dag er derfor:

Ved årsskiftet var disposisjonsfondet på 35 091 000 kr. Men størrelsen på fondet har endret seg i løpet av 2020. Vi har funnet disse vedtakene:

Årsregnskap 2019 – til behandling:
«Kommunestyret vedtar å avsette det regnskapsmessige mindreforbruket
kr 5 671 886 til disposisjonsfond-felles, konto 25699000.» (…)
« Det settes av kr 1 000 000, -i disposisjonsfond for bruk til næringsutvikling i Sør-Aurdal kommune.»

Her ble disposisjonsfondet altså styrket med 4 671 886 kr.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter skal være på minimum 1,75 %. I økonomiplanperioden når en ikke dette målet.

Kommunedirektøren anser det som mulig å oppnå følgende:

  • 2021: 0,1 %
  • 2022: 0,7 %
  • 2023: 1,0 %
  • 2024: 1,5 %
Netto driftsresultat i prosent av brutto drifsinntekter.

Den grafiske framstillingen vi finner i budsjett- og økonomiplanen, stemmer ikke helt med teksten i saken. Se årene 2023 og 2024.

Les også..

Ørnulf Dyve. Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Magisk

Det var Ørnulf Dyve som avsluttet Hedalen kulturfestival 2022 med ...
Mobiltelefon

Savner du mobiltelefonen din?FUNNET 

Iver Koi har funnet en Samsung mobiltelefon på ei moltemyr ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Festsamvær på Nordre Lokalet

Lørdag kveld arrangerte Hedalen kulturfestival musikkbingo på Nordre Lokalet. Seinere ...
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i Valdres – 12 mil fra Oslo/GardermoenSTILLINGSANNONSE 

Fekjær psykiatriske senter Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse ...
Aurtjernåsen

Bli med på tur onsdag 10. august kl. 18.00. til AurtjernåsenBEKJENTGJØRELSE 

De som vil samkjøre, møtes på containerplassen kl. 18.00. Vi ...
Hedalenen helselag sin logo

Helselagstur torsdag 25. august.BEKJENTGJØRELSE 

Bli med, og få med deg noen! Vi kjører buss ...