Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Kommunebudsjettet 2021 og skolespørsmålYTRING 

Publisert av FAU ved Hedalen barne- og ungdomsskole 19.11.2020. Sist oppdatert 19.11.2020.

FAU, Hedalen barne- og ungdomsskole (FAU Hedalen) har gjennom media registrert at endringer i skolestrukturen er tema i forslaget til kommunebudsjettet 2021. Vi ønsker derfor komme med et innspill til politikerne i kommunen før kommunebudsjettet skal behandles og vedtas.

Kommunerevisjonen kom i desember 2019 med rapporten «Skole i Sør-Aurdal kommune». I rapporten heter det bl.a.:

«Revisor vurderer at driften av skolene i Sør-Aurdal i første rekke kan forbedres mht. elevenes trivsel og læringsutbytte på følgende områder:

  • Vurdere om lærertettheten er forsvarlig.
  • Kommunen vil kunne ha fordel av å implementere felles strategier, planer og mål for driften av skolene, for å sikre like muligheter for alle elever, herunder lik tilgang til og bruk av læremidler, IKT-utstyr mv.
  • Selv om det ikke er prioritert høyest av ansatte og foresatte, kan en viss modernisering av skolebyggene, da spesielt inneklima og inventar, gjøre skolemiljøet hyggeligere.»

FAU Hedalen mener det er dette politikerne nå må fokusere på, og det innenfor dagens skolestruktur. For det er viktig å merke seg at rapporten også sier: «Revisor vil også påpeke at hyppige skolestrukturdebatter neppe fremmer effektiv ressursbruk».

Sør-Aurdal kommune bruker ca. 3 000,- kr mer per elev enn gjennomsnittet i sammenliknbare kommuner. Med ca. 310 elever vil det si at vi bruker ca. 930 000,- kr mer/år enn sammenliknbare kommuner. Gitt at dette medfører en kommune med bolyst og engasjements som bidrar til at også oppvoksende generasjoner ønsker bosette seg i bygdene her i kommunen, og også at andre kommer flyttende til, så er det en billig investering.

Vi vil her vise til NOU’en «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» som kom nå i 2020. Her heter det i kapitelet om motiver for flytting fra distrikter til mer sentrale strøk: «Det er gjennomført to store bo- og flyttemotivundersøkelser i Norge – i 1972 og 2008. Mens arbeid var det mest framtredende flyttemotivet i 1972, kom familieårsaker opp som det største flyttemotivet i 2008. Men i tråd med forskningen på steder var den største forskjellen sterkere vektlegging av forhold knyttet til sted og miljø i 2008 (Aure, Langset og Sørlie 2011). … Det var dermed ikke tilgang til urbane kvaliteter som tilgang til varer, tjenester eller gode kommunikasjoner som ble vektlagt, men heller fysiske og sosiale forhold ved nærmiljøet, stedstilhørighet og stedsidentitet. Fysiske forhold handler om tilfredshet med … barnevennlighet… Sosiale forhold handler om god kontakt med naboer, venner, lett å bli akseptert.»

FAU Hedalen mener skolen er en viktig bidragsyter til stedstilhørighet, stedsidentitet og barnevennlighet. Gjennom skolen får barnefamilier som etablerer seg i bygdene i kommunen en viktig arena for å få kontakt og venner. Vi mener dagens skolestruktur må beholdes i et langsiktig perspektiv på minst 10 år. Dette for at kommunen med sine innbyggere bruker ressursene sine på konstruktiv bolyst som igjen bidrar til arbeidskraft til våre viktige arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen.

Samtidig er det viktig å hele tiden videreutvikle og forbedre utdanningstilbudet i kommunen slik at barna våre får et godt grunnlag for livet videre etter grunnskolen. Det må derfor de neste årene arbeides aktivt med felles strategier, planer m.m. for skolene våre, i tråd med kommunerevisjonens anbefalinger.

Hilsen FAU Hedalen

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...