Anne Mathea Digene (Sp) og Elling Fekjær (TPK)

Tok kommunestyret feil?

Publisert av Arne Heimestøl 24.09.2020. Sist oppdatert 24.09.2020.

Kommunestyret konkluderte torsdag 17. september med at representanten Anne Mathea Digene (Sp) var inhabil i saka Valg av medlemmer til forliksrådet i Valdres der hennes bror, Sondre Digene, var foreslått som én av to kandidater.

Kommunestyret bestemte også at Elling Fekjær (TPK) var inhabil i saken Søknad om fritak fra vervet som medlem i kontrollutvalget der Fekjær var forslått som medlem i kontrollutvalget.

Veileder

Kommunal og regionaldepartementet har laget en veileder for kommuner og fylkeskommuner om inhabilitetsloven og kommuneloven.

Inhabilitet

På side 6 i veilederen leser vi følgende:

Tjenestemenn og folkevalgte i kommunen vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. For eksempel vil en tjenestemann eller folkevalgt være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken.

Inhabilitet inntrer ikke ved valg til kommunale verv

På side 16 i veilederen leser vi dette:

Kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav a fastslår at folkevalgte ikke blir inhabile ved «valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv».

Regelen er begrunnet i at det ville skape betydelige praktiske problemer om de folkevalgte skulle bli inhabile ved behandlingen av slike saker
.

Behandling av habilitetsspørsmål

På side 38 i veilederen leser vi at medlem i god tid skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre en inhabil.

Når habilitetsspørsmålet avgjøres, skal den/de som har reist spørsmål om habilitet, fratre.

Side 32:

I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd. Beslutningen kan ikke delegeres. Det medlemmet habilitetsspørsmålet gjelder kan gi uttrykk for sin oppfatning av spørsmålet og må også kunne uttale seg i saken som part eller liknende. Utover dette kan ikke medlemmet delta i avgjørelsen, verken i drøftingen av eller avstemningen i saken.

Medlemmer av kollegiale organer har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal i god tid før møtet melde fra om forhold som har betydning for egen habilitet.
Dette er nødvendig for at det skal være tid til å innkalle varamedlem som stedfortreder, jf. § 8 tredje ledd. Varamannen bør «innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad».

Revidert reglementshefte

Torsdag 24.9. skal eldrerådet behandle forslag til reglementshefte for Sør-Aurdal kommune. Denne saken kommer opp i kommunestyret seinere. Habilitet og inhabilitet er tema i dette heftet også.

– Komplekst tema

Hedalen.no sendte teksten ovenfor til ordfører Marit Hougsrud (Sp). Her er kommentaren vi mottok fra henne på e-post:

«Inhabilitet er et komplekst tema som ofte er en del av den folkevalgteopplæringen et nytt kommunestyre skal ha i løpet av det første året. Vårt kommunestyre hadde en kursdag i november 2019, og planen var å kjøre en dag til denne våren 2020. Det ble selvsagt skrinlagt, og nå håper jeg at vi kan planlegge en hel dag med folkevalgteopplæring i løpet av våren 2021. Det er KS som kjører disse kursene, og det er i dialog med dem at vi lager program og innhold.

Personlig vil jeg si at jeg opplever dette med inhabilitet som vanskelig, og jeg innrømmer glatt at dette er et felt jeg ikke har nok kunnskap om. Det er spesielt vanskelig når slike habilitetsspørsmål kommer i selve møtet, da har jeg ikke mulighet til å sjekke saken med andre. Det er derfor viktig at de folkevalgte melder dette på forhånd, da vil vi ha større mulighet til å gjøre de riktige avgjørelsene.

Og om kommunestyret tok feil? Ja, det kan godt være! Og det er ikke sikkert at det er siste gang heller :-)! Men forhåpentligvis lærer vi noe nytt hele tiden!»

Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ordfører Marit Hougsrud (Sp). Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...