Kommunestyremøte i Sør-Aurdalshallen

Økonomisk status og budsjettarbeid

Publisert av Arne Heimestøl 19.06.2020. Sist oppdatert 19.06.2020.

Torsdag 18. juni fikk kommunestyret en orientering om budsjett 2021 og budsjettarbeid. I tillegg behandlet kommunestyret saken Budsjettoppfølging 1. tertial 2021.

Selv om ingen i Sør-Aurdal så langt er smittet av Covid 19, har pandemien skapt betydelige utfordringer for kommunen. I budsjettoppfølgingssaken leser vi følgende:

Pr 27. mai er det ført kr 2,2 mill på prosjekt corona, i tillegg kr 0,491 mill i inntekstbortfall ved stengning av barnehager og sfo. Dersom tiltakene som er iverksatt vil fortsette i sammestørrelsesorden, kan det ligge an til ytterligere merforbruk på omlag 6 mill kr. ut året. Så langt
vet vi at kommunen vil få økte overføringsinntekter i størrelsesorden kr 3,3 mill, samt innsparing på om lag kr 1,3 mill i redusert arbeidsgiveravgift – altså en merutgift på kr 4 mill.I tillegg er skatteanslaget redusert med kr 1,9 mill. Som tidligere nevnt omfatter regjeringens anslag på kompensasjon til komunene første halvår 2020, og således usikkert om/ hva som kompenseres videre.

Til tross for denne og andre utfordringer synes kommunen på kort sikt å ha kontroll på økonomien. Det ble ikke lagt opp til noen budsjettjusteringer, og kommunen tok tilbakemelding om økonomisk status til orientering.

I kommunestyrets mai-møte ble det dessuten kjent at regnskapet for 2019 ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 761 886,-.
Netto driftsresultat for 2019 ble på kr 9 244 795,- som utgjør 2,8 % av brutto driftsinntekter.

Ingen tiltaksliste lagt fram

Da kommunestyret behandlet budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020–2023, fikk administrasjonen følgende oppdrag:

For å imøtekomme de økonomiske utfordringene i økonomiplanen ber vi om at administrasjonen legger fram en tiltaksliste med tydelig oversikt over konsekvenser. Alle områder og tjenester skal gjennomgås uavhengig av tidligere vedtak. Denne legges fram for kommunestyret i mai.

Dette kom ikke noe svar på dette oppdraget verken i kommunestyrets mai-møte – og heller ikke i møtet som ble holdt torsdag 18. juni.

Hva nå?

Ved slutten av kommunestyrets møte torsdag 18. juni fortalte ordfører Marit Hougsrud at hun vil invitere gruppelederene til et møte der en planlegger hvordan arbeidet med budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 til 2024 skal gjennomføres.

I tillegg sa ordføreren at kommunestyrets møte i august vil bli flyttet til september.

Allmennhetens mulighet til å følge budsjettarbeid

Sivilombudsmannen ga 31.1.2019 en uttalelse om budsjettmøter og møtebegrepet i kommuneloven. Vi anbefaler politikere og andre å lese denne uttalelsen. Den sier noe om når et budsjettmøte er et møte i folkevalgt organ i henhold til kommunelovens bestemmelser.

Vi siterer:

En sammenkomst i et folkevalgt organ vil være et møte i kommunelovens forstand når det er fastsatt på forhånd at medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som organet etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle. Det er uten betydning om saksbehandlingen skjer i ordinære møter, eller i diskusjoner i for eksempel formøter, gruppemøter der alle partiene deltar, seminarer, orienteringsmøter eller lignende. Det er ikke avgjørende om det formelle vedtaket deretter fattes i et ordinært, åpent møte, eller om det aktuelle møtet holdes på et tidlig stadium i en lang arbeidsprosess.

Videre er det relevant for vurderingen om møtet kan være av interesse for allmennheten som de folkevalgte representerer. Det skal legges vekt på om det er invitert et representativt utvalg av de folkevalgte, og om de tilstedeværende har en reell mulighet til å påvirke den videre saksbehandlingen

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Gjertrud på jakt

JegerprøvekursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen jeger- og fiskerforening avholder jegerprøvekurs for deg som ønsker ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...