Vidalen

Vidalen er en skog- og fjelldal, i grensetraktene mellom Valdres, Hallingdal og Ringerike, i kommunene Sør-Aurdal, Ringerike og Flå. Vidalen utgjør sammen med Vassfaret og Hedalen det kjente området Vassfartraktene.

Landskapsvernområde

Deler av Vidalen inngår i det 192 km2 store Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde, og ligger mellom Vikerfjell i øst og Storrustefjell / Bukollen i vest.

Formålet med Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde er å ta vare på en karakteristisk naturtype for indre deler av Østlandsområdet og kulturverdier knyttet til dette området. I tillegg til å være en karakteristisk skogsdal med flotte kulturverdier knyttet til århundrer med skogsdrift, jakt, setring og  tidligere tiders bosetting. Så har Vidalen også mye "særegen" historie å by på.

Vidalsjuvet

Vidalsjuvet strekker seg over en ca. 2 kilometer lang strekning av dalbunnen. De aller fleste vil nok oppleve å gå til kanten, ned i eller gjennom Vidalsjuvet som en minnerik og til dels spektakulær villmarksopplevelse.  På en kortere strekning er også selve Vidalsveien lagt gjennom et juv, Storejuv. Både i Vidalsjuvet og Storejuv finner vi den ganske sjeldne bergarten Rombeporfyr.

Kongeveg

Gjennom Vidalen gikk en gammel ferdselsåre, etter hvert kongeveg, og knyttet til denne skal det bl.a. ha ligget en pilgrimskirke.

Sølvskatt?

Under Svartedauden skal det ha kommet en skatteoppkrever med «7 Qvartere med penge» langs denne ferdselsåren. Oppkreveren var smittet av Svartedauden og døde i Vidalen. Men skal da ifølge et sagn først ha rukket grave ned sølvskatten. Flere har lett etter denne sølvskatten gjennom tidene og mest kjent er en svenske som rundt århundreskiftet 1800 og 1900 lå i ca. 20 sommere og gravde etter skatten. På Sølvskattehaugen ved Goplerudsetra er det både tydelige rester av Kongevegen og mange groper i bakken etter gravingen til «Vidalssvensken». Han ble også udødeliggjort gjennom å ha gitt forfatteren Mikkjel Fønhus inspirasjonen til romanen «Trollelgen».

Spor etter bosetting

På fjellet ovenfor Vidalen er eneste kjente helleristning i Sør-Aurdal kommune. Fylkesarkeologen mener dette store fjellområdet med helleristning, dyregraver etc. har hatt en svært gammel kultur med høy aktivitet. I fogden Wiel sin beskrivelse fra 1743 av Ringerike og Hallingdal heter det at en ved Hedalen kirke regnet 16 ringskodde hester fra Vidalen. Dette skal være en betegnelse for noe bosetting. Så selv om Vidalen er øde nå, så har det vært bosetting der gjennom svært lang tid. Etter hvert ble det mye setring i Vidalen, med på det meste 17 setrer.

«Blomster-Hans»

Den siste fastboende i Vidalen var tromsværingen Hans Hamran («Blomser-Hans») som bodde på og ved Gamlebråtan fra 1949–1971. Han flyttet dit etter et eventyrlig liv som både lofotfisker, sjømann rundt omkring i verden, jobbing i Mexico og Canada. I 1933 hadde Hans og broren krysset Atlanterhavet i båten «Tradewind», den minste båten som med sine 25 fot til da hadde krysset dette havet. «Tradewind» står utstilt i Vesterheim-museet i Decorah i Iowa. Huset «Enebo», som Blomster-Hans bygde i Vidalen, står ved Gamle-Bråtan der Middagsbekken kommer ned fra Storrustefjellet, som Blomster-Hans forståelig benyttet så mye til turer at han merket leia si med små steinrøyser innover fjellet. Da han etter sine år på sjøen flyttet til Vidalen uttalte han: «Nu har jeg sett hele verden, men intet sted er så vakkert som Vidalen.»

Bjørn

Vassfartraktene ble utover 1900-tallet kanskje særlig kjent for bjørn og var i en periode på flere ti-år kanskje eneste område i sør-Norge med bjørn. I 1952 ble den norske bjørnestammen forsøkt styrket med å sette ut to opprinnelig finske bjørnunger, Pekka og Liisa. Dette skjedde ved Sandvannet i Vidalen.

Vidalen – veiding

Navnet Vidalen antas å ha «veiding» som opphav. Det vil si jakt med faststående redskap, dyregraver. I tillegg til dyregraver på fjellet knyttet til området med helleristning, så er det også en rekke dyregraver nede i selve Vidalen. Det største antallet er nok i tilknytning til Gravvannet, som har fått navnet sitt av fra dyregravene i området. Her er det funnet mer enn 20 dyregraver liggende på en linje fra dalbunnen og opp i liene mot fjellet.

Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde

Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Kilde: https://kart.naturbase.no

Vikerfjell naturreservat

Vikerfjell naturreservat