Verneområder

Merk at Riksantikvaren er i ferd med å registrere Vassfaret som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA).

Vassfaret- og Vidalen landskapsvernområde

Dette landskapsvernområdet omfatter vern av landskap, barskog og kultur og ble opprettet i 1985. Området har mange kulturhistoriske verdier.

Fra Bogen med utsikt mot Aurdalsfjorden

Fra Bogen med utsikt mot Aurdalsfjorden. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vernområdet omfatter Vidalen og store deler av Vassfaret til grensen mot Indre Vassfaret landskapsvernområde. Det har stor betydning for både naturopplevelser, forskning og undervisning. Det er dessuten et viktig område for planter og ville dyr.

54 % av verneområdene ligger i Sør-Aurdal kommune i Innlandet. 34 % ligger i Flå, 6 % i Ringerike og 6 % i Nesbyen i Viken fylke. Fra 2016 ble Ringerike sin del av verneområdet tatt med i Vikerfjell naturreservat.

Verneområdet er på 191 993 dekar og strekker seg fra Bukollen i sør til Strøen i nord (50 km). Alt er privat eiendom.

Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde

Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde. Kilde: https://kart.naturbase.no

Dette skriver Miljødirektoratet om landskapsvernområder:

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. Verneformen brukes ofte for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk.

Bevaring av landskapsbildet og landskapsopplevelsen er en sentral målsetting ved opprettelse av landskapsvernområder. I noen landskapsvernområder er også bestemte deler av dyre- eller plantelivet vernet.

Indre Vassfaret landskapsvernområde

Dette landskapsvernområdet har et areal på 44 976 dekar. Området er en del av kommunene Nesbyen, Flå og Sør-Aurdal. Inne i dette området ligger Bringen naturreservat som har et areal på 8 010 dekar.

Indre Vassfaret landskapsvernområde. Kilde: Naturbase.no

Indre Vassfaret landskapsvernområde. Kilde: Naturbase.no

Dette skriver Miljødirektoratet om naturreservater:

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi.

Utsikt mot Suluvatnet og Bringen. Foto: Arne G. Perlestenbakken