Logo til Base Elg-prosjektet

Logo til Base Elg-prosjektet

Base Elg

Base Elg er under opprettelse som et fysisk museum under Bautahaugen samlinger i Hedalen.

Historikk

Utover i okkupasjonsåret 1944 var situasjonen for den hemmelig militære organisasjon i Norge at det ikke var mangel på frivillige. Det var imidlertid stor mangel på

1. ledere

2. våpen og utstyr

3. opplæring og trening

Eksilmyndighetene i London hadde for lengst underlagt norsk krigsinnsats vestalliert kommando. Øverstkommanderende var Eisenhower. Øverste norske militærperson siden april 1944 var daværende kronprins Olav som også hadde god militærfaglig kompetanse.

Ca. 40 flylaster ble sluppet i eller nær Vassfaret og Base Elg

Ca. 40 flylaster ble sluppet i eller nær Vassfaret og Base Elg

RANKIN

Motstandsorganisasjonens mangler kunne ikke avhjelpes på annen måte enn ved tilførsler fra de allierte. Det ble igangsatt luftbro fra England til Norge med våpen og materiell.

Rundt 200 allierte flymannskaper ofret sine liv i disse krevende flygningene. Et viktig element for å få maksimal effekt var de såkalte baseoperasjonene som del av de alliertes alternative operasjonsplan med kodebetegnelse RANKIN.

Dette skulle vise seg å bli den største allierte spesialoperasjon på Norge. Dette hadde som forutsetning ordnet, tysk kapitulasjon. Hvilket skulle vise seg å holde for Norges vedkommende våren 1945.

Elg

Den største av basene var ELG, som eksempelvis også la beslag på den sørlige halvdel av Sør-Aurdal kommune.

Tidemann Fekjær - ultra lokalkjent milorgkar fra Hedalstroppen

Tidemann Fekjær - ultra lokalkjent milorgkar fra Hedalstroppen

Sjefen for ELG – daværende major, senere general, Paul M. Strande – skrev i sin bok fra 1977 «Fallskjermer over Vassfaret» side 27:

«Basen ELG omfattet skog- og fjellstrekningene mellom Fagernes – over mot Gjøvik–Ådalen–Norefjell–Eggedal – oppover mot Nesbyen–Fagernes med tyngdepunktet i Vassfaret.»

Dette området lå innenfor Milorgdistrikt nr. 14 som omfattet Vestoppland (14.3) og store deler av Buskerud og litt av nordre Vestfold (14.1 og 14.2.).

GOLDEN EAGLE

Kp.L-Løytnant Martin Olsen («Vassfar-Harald») og radiotelegrafist Oddvar Sandersen («Odd») utgjorde rekognoseringspartiet – GOLDEN EAGLE – som hadde operert i området siden 30.8.1944, med Bjørke i Vassfaret som sitt hovedkvarter.

Radiolytting

Radiokommunikasjon var essensielt

Disse karene sendte følgende kritisk viktige melding til de alliertes overkommando (telegram til UK) 6.9.1944: «WARNINGS-SYSTEM ESTABLISHED IN FLAA AND HEDAL.»

Tidspunktet bør huskes som starten for etablering av BASE ELG. Rekognoseringsparti gjorde forberedelser før hovedpartiet kom 26.11.1944. De hadde i denne perioden knyttet kontakt med nærmeste Milorg-avsnitt, og startet oppbygging av våpenlager ved mottak av hele 7 flylaster.

Ved krigens slutt hadde ca 250 mann gjennomgått lederkurs av minst tre ukers varighet i regi av BASE ELG, og Milorgdistrikt 14 kunne mønstre ca. 6 000 mann. De hadde mottatt ca. 75 flylaster hvorav ca. 40 flylaster i og nær Vassfaret.

Underbaser i Elg

Underbaser i Elg