Vedtekter for Stiftelsen Hedalen.no

§ 1 Virksomhetens navn: Stiftelsen hedalen.no, med adresse 3528 Hedalen i
Sør-Aurdal kommune.

§ 2 Stiftelsens formål er å drive nettstedet og den nettbaserte lokalavisa
hedalen.no. Nettavisa skal være et aktualitets- og nyhetsorgan hvis innhold
fortrinnsvis skal være lokalt, eller ha betydning for lokalsamfunnet. Temaene
som tas opp, kan i tillegg drøftes og kommenteres på samme vis som i
nyhetsmediene for øvrig.

Nettstedet skal dessuten være et kontaktpunkt mellom bygdefolk, mellom
bygdefolk og utflytta hedøler, og dessuten et knutepunkt mellom de mange
hyttebrukere og bygdefolket. Nettstedet skal bidra til å profilere bygda på en
måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i og besøke.

Den redaksjonelle linjen skal baseres på ”Vær varsom plakaten,”
ytringsfriheten, og være uavhengig av partipolitisk og religiøst grunnsyn, og
drives i samsvar med reglene i Redaktørplakaten.

Nettavisen kan ha diskusjonsfora hvor allmennheten, basert på aksepterte
retningslinjer for ytringsfriheten, kan bidra med innlegg. Fora skal være
moderert.

§ 3 Stiftelsen er ikke ment å gi overskudd utover det som er nødvendig for å
sikre framtidig drift.

§ 4 Stiftelsens grunnkapital er på kr 120 000, bestående av merkevaren
hedalen.no, nettstedets innhold, og teknisk utstyr i henhold til egen
spesifikasjon.

§ 5 Stiftelsen skal ha et styre på fra 3 til 5 medlemmer. Valgperioden er for
2 år. Én av styrerepresentantene er på valg allerede ved første ordinære
årsmøte. Dette for å sikre kontinuitet i styrearbeidet. Styret rekrutteres blant
nettstedets lesere og bidragsytere, eller på annen måte ved behov for en
spesiell kompetanse. Stiftelsens første styre oppnevnes av stifterne i et antall
av 3.

§ 6 Årlig avholdes årsmøte, innen 30. juni, og som tidsmessig fastsettes slik
at hytteeiere/-brukere har anledning til å delta. Eier/bruker av fritidsbolig
eller person med fast bopel i Hedalen har stemmerett på årsmøtet. Hver person
har en stemme.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetning
  2. Velge styre
  3. Velge stiftelsens revisor

Forøvrig kan årsmøtet behandle saker som angitt i § 36 i Lov om Stiftelser.

Før årsmøtet skal en valgkomité komme med sin innstilling om
styrerepresentanter, rekruttert i samsvar med §5. Valgkomiteen velges av
årsmøtet.

§ 7 Styret i stiftelsen engasjerer og avskjediger redaktøren.

§ 8 Det skal engasjeres et redaksjonsråd bestående av 3-5 personer. Rådet
engasjeres av styret, etter innstilling fra redaktøren. Rådet skal bistå
redaktøren med hensyn til redaksjonelle retningslinjer så vel generelt, som i
enkeltsaker.

§ 9 Det redaksjonelle ansvaret tilligger redaktøren alene.

§ 10 Vedtektene kan av årsmøtet endres med 2/3 flertall.

§ 11 Avvikling av stiftelsen skal skje når årsmøtet, etter innstilling fra
avviklingsstyret, fatter vedtak om dette med 2/3 flertall. I så fall skal
nettstedets elektroniske innhold lagres på digitalt medium og overdras til
Sør-Aurdal folkebibliotek. Øvrige verdier skal, etter innstilling fra styret,
tilfalle et veldedig beslektet formål i Hedalen eller et allmennyttig formål.