Marit Sørensen

Professor ved Norges idrettshøgskole, Marit Sørensen, er medlem av styret ved Fekjær psykiatriske senter. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Professor ved Norges idrettshøgskole, Marit Sørensen, er medlem av styret ved Fekjær psykiatriske senter. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fekjær 20 år!

Feiring den 11. 08.2021.

Hilsen fra Styret v/ Marit Sørensen, professor emerita, Norges idrettshøgskole

Ærede forsamling!

Jeg har fått det hyggelige oppdrag å formidle en hilsen på vegne av Styret for Stiftelsen Fekjær. Styret er sammensatt av personer med ulik bakgrunn- noen fra psykiatrifaget, noen med politisk erfaring, fra Fekjærs personalgruppe, bl. a.

En professor fra Norges idrettshøgskole vil for mange kanskje ikke ha en åpenbar og selvfølgelig rolle i Fekjærs styre– så jeg ble bedt om å kort forklare bakgrunnen: Som student på Norges idrettshøgskole fikk jeg praksis på daværende Gaustad psykiatriske sykehus under professor Retterstøl – det ga meg en varig tilknytning til psykiatrien. Først som lærer og gym. lærer. Senere med undervisning og forskning på fysisk aktivitet og mental helse. Jeg kom i kontakt med Fekjær på jakt etter et sted med mulighet å følge pasienter over noe lengre tid. Kontakten traff tidsmessig godt fordi Fekjær på det tidspunktet hadde startet en mer systematisk satsning på fysisk aktivitet feltet. Det har blitt til et fruktbart samarbeid - og nå i juni ble vår første forskningsartikkel  om positiv psykologisk effekt av den fysiske aktiviteten  på Fekjær publisert i et anerkjent internasjonalt mental helse tidsskrift.

Men dette handler om Fekjær – Det jeg forteller er bare en demonstrasjon på Fekjærs utrettelige søken utenfor og innenfor de tradisjonelle metodene i psykiatrisk behandling- for å finne «nye veier på gamle stier» som de sier selv. Og det gjøres med urokkelige krav om faglighet og stadige forbedringer.

Det er derfor mye å lære av Fekjær om psykiatrisk behandling, spesielt fokuset på og respekten for de ressurser og muligheter menneskene som kommer hit har, og så knytte det til meningsfull aktivitet- samtidig som de får forsvarlig hjelp med sin sykdom og ofte vanskelige livssituasjon.

Mange mennesker med psykiske lidelser har jo opplevd traumatiske hendelser eller skadelige relasjoner som kan rokke ved en grunnleggende selvforståelse, og gi alvorlige psykiske problemer.

På Fekjær legges det spesiell vekt på å bedre relasjonsevnen.   Det legges vekt på relasjon til naturen, til dyr, til seg selv og til medpasienter og personale, nettopp for å gjenopprette tilliten til seg selv og andre, og Fekjær har gjennom 50 År opparbeidet særlig kompetanse på dette.

Det å etablere en slik behandlingsfilosofi og holdning som gjennomsyrer en hel personalgruppe, er en formidabel oppgave som Fekjær ser ut til å mestre. Det kan ha noe med et fotfeste i det jordnære og det praktiske- kombinert med en umettelig trang til utvikling - noe Elling må ha hatt med seg hele veien siden han startet opp dette som 20 – åring. For   et    livsverk!!

Styret ved Fekjær støtter helhjertet opp om denne behandlingsfilosofien. Nå som døgnbehandling i psykisk helsevern bygges ned, er det ekstra gledelig at døgnplassene på Fekjær utvides og avtalene med HSØ og Fritt sykehusvalg videreføres. Dette tar styret som en anerkjennelse fra våre helsemyndigheter og en spore til forsterket innsats videre.

Derfor er det en glede å få være med i styret for Fekjær stiftelsen. Det er også en grei oppgave takket være åpenhet, ryddighet og orden i sysakene! Det er mange som deler æren for det!

Jeg vet derfor at jeg har hele styret bak meg når vi gratulerer Fekjær med en framifrå innsats i norsk psykiatri gjennom 50 år!

 

Som avslutning ber jeg om at den hovedansvarlige for alt dette – «Far Fekjær sjøl» kommer fram og motta jubileumshilsen fra styret  -  med takk for mangeårig og uslitelig engasjement for Fekjær og for mennesker med psykiske lidelser.

Vi gleder oss til fortsettelsen!