Tor Anders Perlestenbakken

Tor Anders Perlestenbakken er assisterende institusjonssjef ved Fekjær psykiatriske senter. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tor Anders Perlestenbakken er assisterende institusjonssjef ved Fekjær psykiatriske senter. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kjære alle venner av Fekjær! 

Fekjær psykiatriske senter har i dag avtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av 21 døgnbehandlingsplasser. Fra 2016 har Fekjær vært godkjent innen ordningen Fritt behandlingsvalg for behandling av alvorlige psykiske lidelser. Våren 2021 er godkjenningen fornyet for fem år og nå også med godkjenning innenfor behandling av alvorlige rus- og psykiske lidelser som har rettighet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Fekjær har egen poliklinikk som hovedsakelig er basert på ettervern. Poliklinikken gir for øvrig ordinær poliklinisk- og ambulant virksomhet særlig i tilknytning til Fekjærtunet overgangsboliger.

Fekjærtunet overgangsboliger med 6 boenheter, som er en egen boligstiftelse, gir muligheter for videre bo- og behandling etter døgninnleggelse. Dette for de pasienter som vil ha nytte lengre tids bo- og behandling enn en døgninnleggelse. I Fekjærtunet fortsetter pasientene i behandling med samme behandlere videre i poliklinikk/ambulant team som ved døgnenheten, de mottar arbeidstrening i nært samarbeid med NAV Valdres og Sør-Aurdal kommune gir kommunale helse- og omsorgstjenester etter avtale med hjemkommunen.

Henvisning

Pasienter fra hele Norge blir henvist til Fekjær. Innen avtalen med Helse Sør-Øst prioriteres pasienter fra Helse Sør-Øst’s region. Pasienter fra resterende del av landet tilbys som oftest behandlingsplass innen ordningen Fritt behandlingsvalg.

Alle pasientene som blir henvist til Fekjær, har vært i eller er i behandling i spesialisthelsetjenesten. De fleste har forsøkt mye behandling i lokalt DPS, mange har flere akuttinnleggelser bak seg, alle har forsøkt poliklinisk behandling, og mange har tidligere vært i behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. Fekjær har vurderingskompetanse slik at inntaksteamet selv kan gi pasienter som i dag ikke er i behandling i lokalt DPS rettighet, dersom problematikken er innenfor definisjonen av «rett til nødvendig helsehjelp». Pasienter som blir førstegangs henvist til spesialisthelsetjenesten, skal i hovedsak først tilbys behandling i lokalt DPS.

Pasientbehandling

Hovedgruppen som behandles ved Fekjær er unge voksne 18 – 25 (35) med alvorlig psykiske lidelser flere med rusproblematikk. De ulike psykiske lidelsene som behandles er alvorlige depresjoner mange med alvorlig suicidproblematikk, alvorlige traumer/PTSD, psykoselidelser, bipolare lidelser, selvskading og ulike personlighetsforstyrrelser, jamfør talen til Svein Martin Luth.

Alle pasienter som tilbys behandling ved Fekjær kommer først inn i en gjensidig kartleggingsperiode. Pasientene vil nå fremover få en spesialist, (psykologspesialist eller psykiater), psykolog, primærkontakt (psykiatrisk sykepleier) og sosionom, i sitt behandlingsteam.

Den første tiden av innleggelsen defineres som basisutredning, jamfør pakkeforløp. Spesialist vurderer pasientens tilstand ut ifra tidligere utredning og diagnostisering, og benytter supplerende diagnostiske verktøy etter vurdering. Basisutredningen konkluderer med videre behandling, utvidet utredning (der mer spesialiserte diagnostiske verktøy benyttes) eller at behandlingstilbudet ved Fekjær ikke er det riktige for pasienten.

Kartleggingsperioden innebærer for øvrig kartlegging av psykiatrisk sykepleier – sykepleiefaglig kartlegging for å forstå bakgrunn for vanskene, ønskene og målsettingen for behandlingen. I dialog med pasienten defineres tydelige problem – mål – og tiltak for behandlingen. Sosionomene kartlegger boforhold, økonomi, nettverk og oppretter tidlig dialog med hjemkommunen for å sikre et godt samarbeid med øvrig hjelpe- og behandlingsapparatet under innleggelsen. Sosionomene begynner raskt planlegging frem mot utskrivelse i nært samarbeid med pasienten og hjelpeapparatet i hjemkommunen. Alle pasienter tilbys Individuell plan.

Fekjær har egen skole med lærere fra Karrieresenteret Innlandet – Innlandet fylkeskommune. Alle pasienter får kartlegging av skoleferdigheter. På bakgrunn av kartleggingen gis undervisning for å fullføre 12 årig skolegang. Mange starter opp undervisning og flere tar eksamen ved Fekjær, andre starter opp skolegang og planlegger gjennomføring etter utskrivelse i nært samarbeid med lokal fylkesopplæring. Skolen tilbyr også karriereveiledning til alle pasienter. Samarbeidet mellom Fekjær, skolen ved Fekjær og NAV, stimulerer til videre arbeid og aktivitet slik at flest mulig kan unngå ung uføre.

Miljøterapien på Fekjær

Basis for all behandling på Fekjær er miljøterapi. Ressurstenkning, fokus på pasientens interesser, det man er glad i, har vært glad i, har gode erfaringer med eller har ønske om å kunne gjøre, er svært viktig. Miljøet, gruppene, boenhetene, aktivitetene er lagt opp til at pasientene i størst mulig grad skal kunne benytte sine interesser og få trent på det ordinære dagliglivet. En tidligere psykiater beskrev Fekjær som et laboratorium hvor pasientene møter sine daglige vansker i et miljø som de skal kunne benytte til å forske ut/utvikle, prøve ut og finne nye strategier til å håndtere sine vansker i dagliglivet. De nye strategiene en finner ved Fekjær, skal være overførbare til det ordinære livet.

Miljøterapien ved Fekjær bygger på de fem prinsippene til Gunderson: Beskyttelse, støtte, struktur, engasjement og gyldiggjøring.

Beskyttelse: Miljøet (spesielt i startfasen av innleggelsen) skal være preget av beskyttelse. Alle pasientene skal oppleve å være i et beskyttet trygt miljø. Alle ytre farer, trusler og destruktiv påvirkning som den enkelte kjenner på i hjemmesituasjonen skal være fjernet ved Fekjær. Mange pasienter kommer fra utrygge omgivelser med vold, trusler, høy grad av konflikt og flere er utsatt for overgrep, fysisk eller psykisk. På Fekjær skal alle oppleve å være beskyttet fra de «ytre truslene» den enkelte har i sitt hjemmemiljø.

Støtte: Miljøet skal gi støtte. Alle pasientene skal oppleve støtte, fra miljøet (de andre pasientene) og personale. Omgivelsene skal legge til rette for gode arenaer, arenaer hvor en kan samarbeide og tilrettelegge for et støttende miljø.

Struktur: Behandlingsmiljøet skal innebære god daglig struktur, rammer, og forutsigbarhet. Behandlingsmiljøet skal være preget av god døgnrytme, regelmessige måltider, daglig aktiviteter og en meningsfull fritid. I alle arena skal den enkelte få benyttet sine ressurser, interesser og trent på å fungere i dagliglivets hverdag og krav. Medansvar og ansvar for eget liv og egen behandling er sentralt.

De to siste prinsippene engasjement og gyldiggjøring, kommer sterkere inn etter den første fasen i behandlingen. Alle pasientene skal oppleve miljøet og behandlingen som engasjerende. Det vil si alle skal ha sin egen behandlingsplan med individuelle mål for hva en utfordrer seg på, eksponerer seg for og trener på i miljøterapien ved Fekjær. Miljøet skal benyttes som et «laboratorium» hvor den enkelte benytter hverdagen ved Fekjær som en treningsarena til å teste ut, finne og innarbeide nye mestringsstrategier for sine psykiske vansker i hverdagen.

De nye strategiene en finner i behandlingsmiljøet på Fekjær, må testes ut og skal være overførbare til det ordinære livet hjemme. Gyldiggjøring innebærer og teste ut de nye mestringsstrategiene på permisjoner/treningsreiser hjem.

Fekjær tilbyr også for noen pasienter korte ettervernsopphold etter utskrivelse, hvor en kan komme tilbake til institusjonen og «friske opp sine mestringsstrategier» slik at overføringen tilbake til hjemmesituasjonen blir mest mulig smidig. Dette for å lykkes best mulig med varig endring/bedring i livet.

Ressurstenkning – aktiviteter – muligheter

Fekjær er består av to enheter, tidligere Innegruppa og Utegruppa. Innegruppa benytter i dag Internatet med 13 enerom med bad og disponerer treningsleilighet i Heggom 1. etg. Utegruppa benytter Svingen med 12 enerom og kollektivet Heggom 2. etg med tre enerom, felles kjøkken og stue. I tillegg til treningsleilighetene i 1. etg.

Gården med sau, setrer og omgivelsene med Vassfaret gir store muligheter for friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs. Begge gruppene og friluftsgruppa benytter setrene til dags og overnattingsturer. Sauen, gir mange pasienter mye. Sauen svikter ikke, lyver ikke slik mennesker har gjort. Sauen er for mange en god arena og begynne å stole på mennesker igjen. Småhusene Heggom og det nye kollektivet, brukes i trinn 2 i behandlingen. Med mer selvstendighet og økt ansvar i forberedelse til hverdagslivet hjemme. Fekjær har Idrettslåve med klatrevegg og treningsrom, Heggomkjelleren med en liten gymsal og treningsrom med treningsapparater, ballbane og sandvolleyballbane. Alt for å tilrettelegge for aktivitet, stimulere ressursene og interessene til den enkelte.

Behandlingen – miljøterapien skal vektlegge ressursene, interessene til pasientene. Målsettingen er at pasientene skal kunne tro på seg selv, tro på sine egne ressurser og oppnå bedret mestringstillit – etter behandlingen på Fekjær.

Mange pasienter har langt på vei «gitt opp livet», flere har forsøkt å ta sitt liv, men målsettingen og ambisjonen med behandlingen er at den enkelte skal finne, bli klar over og tro på sine egne ressurser og seg selv fremover i livet!

Brukertillitsvalgte

Fekjær har egne brukertillitsvalgte. Pasientene har sine egne «pasientmøter» og velger sine «tillitsvalgte» som har egne møter med ledelsen. Behandlingstilbudet ved Fekjær i dag, er utviklet og endret i samarbeid med pasientenes behov og ønsker. Pasientene som kjenner hvor skoen trykker, er med på å endre behandlingstilbudet.

Behandlingstilbud

Behandlingen tilbyr psykoterapi med psykologspesialist etter nærmere vurdering, regelmessig spesialistbehandling fra psykiater ift medikamentell behandling. Behandlingen tilrettelegger også for medikamentfri behandling. Alt miljøpersonale skal mestre og ha kunnskap i ulike kognitive teknikker som benyttes for endring i miljøterapien. Det er ordinære gruppebehandlingstilbud: rusgruppe, kroppsbevissthetsgruppe, friluftgruppe, ulik psykoedukasjon i gruppe eller individuelt, goal management training, og gruppetilbud som er tilpasset behovene i pasientgruppa.

Fagutvikling

Fekjær arrangerer regelmessige fagdager. Gjennomfører årlig flerdagssemniar med flere eksterne forelesere. Pr i dag er Fekjær i ferd med å tilsluttes Nasjonalt nettverk for personlighetspsykiatri som har sitt utspring ved Universitet i Oslo. Alle pasientene i målgruppen for «alvorlig selvskading» har siste halvåret fått informasjon om mulighet til å delta i den nasjonale kartleggingsstudien av «alvorlig selvskading». Fekjær har som ambisjon til enhver tid være knyttet opp til et fag-, utvikling- og/eller forskningsprosjekt.

Samarbeid

Fekjær samarbeider og innhenter nye forskrifter og kunnskap fra RHF, de ulike Helseforetakene og spesialisthelsetjenesten. Valdres lokalmedisinske senter og de nærliggende legekontor har Fekjær et godt samarbeid med for å supplere legetjenesten ved Fekjær.

Menneskesyn – holdninger – verdier

Menneskesynet ved Fekjær, og holdningene hos personale, skal alltid være aktuelle tema. Menneske og den som sliter, er for Fekjær edelt og unikt! All videre behandling vektlegger tradisjonen og særpreget som er bygget opp ved Fekjær, og som det står i stiftelsesdokumentet: «Det Elling Fekjær har lagt til grunn» for behandlingsmiljøet over tid. Fekjær fortsetter med uttrykket «bare det beste er godt nok», som ambisjon for behandlingstilbudet fremover!