Hedalen bygdeutvalg

Hedalen Bygdeutvalg er en forening for bygdefolket i Hedalen og andre som føler seg som hedøler, og har som formål å hegne om de kvalitetene som gjør Hedalen til et godt sted å vokse opp, bo, arbeide, eldes og feriere i.

  • Hedalen Bygdeutvalgskal være et organ for å fremme bygdesamfunnets interesser i forhold til storsamfunnet.

  • Hedalen Bygdeutvalgskal være et høringsorgan i forhold til kommunen og annen offentlig myndighet i saker som berører innbyggernes felles interesser.

  • Hedalen Bygdeutvalgskal arbeide for at kommunens tjenestetilbud i bygda opprettholdes og styrkes.

  • Hedalen Bygdeutvalger en arena for deltakelse og meningsytring i lokaldemokratiet, og kan legge til rette for ulike deltakelsesformer i den offentlige debatten.

  • Hedalen Bygdeutvalgskal bidra til å skape identitet og et godt omdømme for bygda.

  • Det innkreves ikke kontingent.

Her kan du lese vedtektene or Hedalen bygdeutvalg.

Styret i Hedalen bygdeutvalg 2015

Styret i Hedalen bygdeutvalg 2015. Foto: Arne G. Perlestenbakken