Sist oppdatert: 02.05.2019 18:37

Kommunal støtte til strømframføring

  ARNE HEIMESTØL

Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune vedtok tirsdag enstemmig å innvilge et engangstilskudd på 775 000 kr til Teinvassåsen Utvikling AS til utbygging av 4,9 km høyspent fra bomstasjonen lengst nord i Hedalen og opp på til Teinvassåsen.

Følgende vilkår er knyttet til støtten:

  • Stamnettet skal dimensjoneres for minimum 700 abonnenter

  • Det tilrettelegges for fiber

  • Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres før utbygging finner sted

  • Utbetaling skjer når stamnett er ferdig utbygd

Høye kostnader
Hele prosjektet er beregnet å koste 5 millioner kroner. Saksbehandler skriver at Teinvassåsen er det eneste store hytteområdet i Sør-Aurdal som mangler strøm.

Teinvassåsen-Vassfaret Utvikling AS (TVU med adresse Bragerhaugvegen 26 i Hedalen hadde søkt om dekning av inntil 25 % (1 250 000 kr) av kostnaden med framføring av en miljømessig høyspentkabel med tilstrekkelig fremtidig kapasitet for hele Teinvassåsen.

Tilrettelegging for alle hytter i området
– Det er viktig å sikre at utbygging av stamnett gir alle eksisterende hytter, fradelte tomter og eventuelle nye utvidelser av andre hytteområder muligheter for strøm i fremtiden. Derfor vil det være et vilkår for støtte til utbygging av stamnett at nettet dimensjoneres slik at det kan benyttes av alle. Det er uaktuelt å yte støtte til et stamnett som bare er dimensjonert for nå-situasjon (145 nye hytter pluss de 40 som har bestilt strøm), skriver saksbehandler Stig Solbrekken.

Stamnettet må derfor dimensjoneres for

Eksisterende hytter i området 412
Tidligere fradelte tomter 86
F1 145
Ekstra kapasitet 59
Sum 702

– Dersom Sør-Aurdal skal fortsette å utvikle seg som hyttekommune, må det satses på større utbygginger i områder hvor man allerede har etablert infrastruktur i form av skiløyper og veier. Hedalen løypelag skal investere i løypemaskin og garasje på Teinvassåsen. Befolkningsøkning i og rundt Oslo og utviklingen av den nye Hønefossbyen med ny Ringeriksbane og firefelts motorvei og en framtidig befolkning på 100 000 innbyggere vil gjøre hytteområdene i Sør-Aurdal attraktive på grunn av den korte avstanden. Det er viktig at Sør-Aurdal klarer å trekke til seg flere hytteinnbyggere, leser vi i saken.

Finansiering
Støtten på 775 000 kroner er finansiert slik:

  • Kommunalt næringsfond: 400 000 kr

  • Vassfarfondet: 375 000 kr

Les saksframstilling og vedtak Støtte til framføring av stamnett til Teinvassåsen.