Sist oppdatert: 03.11.2018 20:16

Lov og orden i Sør-Aurdal kommune

  Fredag 2.11. hadde Kommunal Rapport et større oppslag etter at Fylkesmannen i Oppland påla kommunen å gi Hedalen.no innsyn i notater etter dialogkonferansen i august. I dette oppslaget framkommer det nye opplysninger.

Kommuneloven om møteprinsipp, møtebok og møteoffentlighet
I brevet Fylkesmannen sendte til kommunen 30. oktober, skriver Fylkesmannen blant annet dette:

Fylkesmannen vil avslutningsvis legge til at møter med folkevalgte skal følge saksbehandlingsreglene i kommunelovens kapittel 6, blant annet §§ 30 og 31.

 • Her er lovparagrafene Fylkesmannen viser til.

Skulle ha fulgt kommunelovens regler
Til Kommunal rapport sier Mette Rundsveen hos Fylkesmannen i Oppland blant annet dette:

Det er kommunens ansvar å følge reglene. Vi har ikke myndighet til å overstyre den, men behandler de sakene vi får. I dette tilfellet var det en innsynsklage. Lovlighetsklager kan også være en mulighet. Vi har også et veiledningsansvar, og følger med, sier Rundsveen.

Til Kommunal Rapport sier Rundsveen at hun var i kontakt med kommunen før dialogmøtet i august.

Jeg var i kontakt både med politisk og administrativ ledelse. Årsaken var at det var innkalt til kommunestyremøte uten saksdokumenter. Jeg veiledet dem om hvilke regler som gjelder for møter med folkevalgte. Jeg fikk til svar at det ikke var noe kommunestyremøte, men noe helt annet. Vi burde kanskje ha bedt om nærmere informasjon allerede da, sier Rundsveen. (...)
 
Om dialogmøtet var et kommunestyremøte har vi ikke tatt stilling til. Men det er åpenbart at det var et møte med folkevalgte, og at de derfor skulle fulgt kommunelovens møteregler. Jeg vet ikke om det er ført noe referat som oppfyller de formelle kravene til møtebok. Hvis ikke må de lage et.

Kontrollutvalgslederen kommenterer
Etter å ha lest Kommunal Rapport sin artikkel skriver kontrollutvalgsleder Reidar Schlytter følgende i e-post til Hedalen.no:

Hei, jeg viser til din henvendelse vedr artikkel i kommunal Rapport vedr oppfatning av at Sør-Aurdal kommune ikke følger saksbehandlingsreglene i kommunelovens kapittel 6, blant annet §§ 30 og 31.

Jeg er av den oppfatning at kommunen følger saksbehandlerreglene, skulle bare mangle, men en sak har nok flere sider og jeg ser at det lett kan oppstå misforståelser i kommunikasjon med detaljer som kanskje blir framstilt på forskjellige måter.

Blant annet at det reises tvil om møtes art f.eks er dialogmøte et kommunestyremøte. Feilen her oppsto vel når administrasjon sendte ut innkallingen i kalenderen for kommunestyremøte, derav ble det en misforståelse.

Dialogmøte var en invitasjon fra administrasjon om en idedugnad sammen med administrasjon (tjenesteledere) og politikerne. Dette var ikke et møte som ble innkalt og ledet av ordfører. Jeg er av den oppfatning at dialogkonferansen ikke kan defineres som et kommunestyremøte, men heller som et arbeidsmøte istedenfor dialogmøte hvis det forstås bedre. Det var ikke innkalt med dagsorden/saker til behandling på dette dialog/arbeidsmøte.

Jeg oppfatter det slik at både ordfører og administrasjon er opptatt av å følge saksbehandlingsreglene i kommuneloven og hvis man er i tvil drøfte dette med fylkesmann. Jeg ser av artikkelen at man prøver å ri videre på tidligere saker som jeg mener er avsluttet, og som jeg ikke ønsker å kommentere videre.

Hva er et møte i kommunelovens forstand?
Agder kommunerevisjon publiserte 13.01.2017 et notat om hva som regnes som et "møte" i kommunelovens forstand og hvilke rammer det medfører. Dokumentet gjengir lovtolkninger fra Kommunal- og regionaldepartementet og juridisk ekspertise som kan være relevante for Sør-Aurdal kommune.

 • Les hele notatet her.

På side 2 i dette dokumentet leser vi følgende:

Som en "tommelfingerregel kan man legge til grunn at samlinger der folkevalgte utgjør hovedtyngden av deltakerne, og tilsatte i kommunens administrasjon medvirker eller er til stede i tjenestelig sammenheng, må anses som et "folkevalgt organ" i lovens forstand.

Når det gjelder "møteprinsippet" leser vi dette på side 3:

Kommunelovens § 30.1: Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter.

Det følger videre i kommunelovens § 32 (3); Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer.

Det følger videre av kommunelovens § 32 (3); Lederen av folkevalgt organ setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkallingen til møtet skal sendes organet medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.

Videre følger det av kommunelovens § 32 (3); Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.

Enveis- og flerveiskommunikasjon
I Kommuneloven m/kommentarer av Bernt og Overå (2011) leser vi følgende:

(...) at ikke enhver sammenkomst av folkevalgte må oppfattes som et "møte" i kommunelovens forstand. Det må kunne arrangeres kurs og orienteringsmøter for de folkevalgte uten at bestemmelsen i § 31 kommer til anvendelse. Forutsetningen for dette er imidlertid at det er helt tydelig at det enten er tale om et kurs eller ligningene av generell karakter, eller en orientering i form av en enveis kommunikasjon til de folkevalgte, og at forsamlingen ikke glir over i en realitetsdrøftelse av saker som vedkommende folkevalgte har ansvar for.

Til Kommunal Rapport sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt at til og med et felles, lukket gruppemøte kan være et møte i folkevalgt organ:

Grensen mot rene politiske samtaler innenfor partigrupper eller mellom partigrupper kan være flytende, men hvis medlemmer i et folkevalgt organ sitter sammen og diskuterer en sak de har eller skal ha til behandling, er det lite tvilsomt at dette skal anses som et møte i organet, selv og også andre skulle delta.

Dette sitatet fra Sivilombudsmannen er tatt inn på sidene 5 og 6 i dette dokumentet:

  En sammenkomst av folkevalgte vil være et møte i lovens forstand når det på forhånd er fastsatt at medlemmene av organet skal tre sammen for å forhandle, drøfte, treffe vedtak, eller på annen møte behandle saker og spørsmål som det etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle.

Vi utfordrer ordfører Kåre Helland til å svare på følgende spørsmål:

 1. Er du enig med Fylkesmannen i at dialogkonferansen var et møte i folkevalgt organ?
   

 2. Hvis svaret på spørsmålet ovenfor er ja: Når vil kommunen publisere møtebok/protokoll fra dialogkonferansen?
   

 3. Er du enig i at det var ordfører som skulle ha innkalt til dialogkonferansen – ikke rådmannen?
   

 4. Finnes det nå flere møter i Sør-Aurdal kommune som av dette dokumentet er definert som møter i folkevalgte organer, og som allmennheten ikke er kjent med?