E-post: redaksjonen@hedalen.no


Sist oppdatert
: 13.07.2019 20:50
Stiftelsen Hedalen.no

 

 

Hedalen.no er organisert som en stiftelse.

Ledelse
Emmy Bakkom, Eldor Rødseth og Osvald Fossholm er styremedlemmer. Osvald Fossholm er valgt til styreleder.

Valgkomité
Valgkomiteen består av Guro Skinnes, Ola Jonny Fossholt og Line Mork.

Revisor
Årsmøtet har valgt Ad:num AS ved statsautorisert revisor Roar Hensvold som revisor.

Redaksjonsråd
Styret i stiftelsen har etter innstilling fra redaktør godkjent følgende redaksjonsråd: Lars Elsrud, Marit Aaslie Brenden og Arne G. Perlestenbakken. Redaktør Ivar Brynhildsen i "Valdres" bistår med journalistfaglige råd.

Redaktør
Arne Heimestøl er redaktør på nettstedet. E-post: redaksjonen@hedalen.no


Vedtekter

§1 Virksomhetens navn:  Stiftelsen hedalen.no, med adresse 3528 Hedalen i Sør-Aurdal kommune. 

§2 Stiftelsens formål er å drive nettstedet og den nettbaserte lokalavisa hedalen.no. Nettavisa skal være et aktualitets- og nyhetsorgan hvis innhold fortrinnsvis skal være lokalt, eller ha betydning for lokalsamfunnet. Temaene som tas opp kan i tillegg drøftes og kommenteres på samme vis som i nyhetsmediene for øvrig. Nettstedet skal dessuten være et kontaktpunkt mellom bygdefolk, mellom bygdefolk og utflytta hedøler, og dessuten et knutepunkt mellom de mange hyttebrukere og bygdefolket. Nettstedet skal bidra til å profilere bygda på en måte som gjør den interessant å bo i, arbeide i og besøke. Den redaksjonelle linjen skal baseres på ”Vær varsom plakaten,” ytringsfriheten, og være uavhengig av partipolitisk og religiøst grunnsyn, og drives i samsvar med reglene i Redaktørplakaten. Nettavisen kan ha diskusjonsfora hvor allmennheten, basert på aksepterte retningslinjer for ytringsfriheten, kan bidra med innlegg. Fora skal være moderert.

§3 Stiftelsen er ikke ment å gi overskudd utover det som er nødvendig for å sikre framtidig drift. 

§4 Stiftelsens grunnkapital er på kr 120 000, bestående av merkevaren hedalen.no, nettstedets innhold, og teknisk utstyr i henhold til egen spesifikasjon. 

§5  Stiftelsen skal ha et styre på fra 3 til 5 medlemmer. Valgperioden er for 2 år.  En av styrerepresentantene er på valg allerede ved første ordinære årsmøte.  Dette for å sikre kontinuitet i styrearbeidet. Styret rekrutteres blant nettstedets lesere og bidragsytere, eller på annen måte ved behov for en spesiell kompetanse. Stiftelsens første styre oppnevnes av stifterne i et antall av 3. 

§6  Årlig avholdes årsmøte, innen 30. juni, og  som tidsmessig fastsettes slik at hytteeiere/-brukere har anledning til å delta. Eier/bruker av fritidsbolig eller person med fast bopel i Hedalen har stemmerett på årsmøtet. Hver person har en stemme.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1)      Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetning

2)      Velge styre

3)      Velge stiftelsens revisor

Forøvrig kan årsmøtet behandle saker som angitt i §36  i Lov om Stiftelser.

Før årsmøtet skal en valgkomité komme med sin innstilling om styrerepresentanter, rekruttert i samsvar med §5.  Valgkomiteen velges av årsmøtet. 

§7  Styret i stiftelsen engasjerer og avskjediger redaktøren. 

§8  Det skal engasjeres et redaksjonsråd bestående av 3-5 personer. Rådet engasjeres av styret, etter innstilling fra redaktøren. Rådet skal bistå redaktøren med hensyn til redaksjonelle retningslinjer så vel generelt, som i enkeltsaker.  

§9  Det redaksjonelle ansvaret tilligger redaktøren alene. 

§10 Vedtektene kan av årsmøtet endres med 2/3 flertall. 

§11 Avvikling av stiftelsen skal skje når årsmøtet, etter innstilling fra avviklingsstyret, fatter vedtak om dette med 2/3 flertall. I så fall skal nettstedets elektroniske innhold lagres på digitalt medium og overdras til Sør-Aurdal folkebibliotek.  Øvrige verdier skal, etter innstilling fra styret, tilfalle et veldedig beslektet formål i Hedalen eller et allmennyttig formål.
   


 

Redaktør: Arne Heimestøl. redaksjonen@hedalen.no.  Mobil: 915 13 528