Sist oppdatert: 26.11.2019 18:44

Ikke lett å være folkevalgt

  LINE SANDLI, LEDER FOR SØR-AURDAL FRP

Jobben som folkevalgt i vår kommune er ikke en enkel oppgave når vi får presentert denne økonomiplanen for 2020-2023 med så dårlig tallmateriale i bunn.

Rammebudsjett har aldri vært brukt til kommunestyret tidligere i Sør-Aurdal.  
Kommunestyret skulle vært orientert om at rådmannen har endret budsjettrutiner i et kommunestyre, mener jeg.
 
Det er ønskelig med rammebudsjett fra mai ettersom det er da overføringene kommer, og det mener jeg er bra. Da har kommunestyret lenger tid på seg til å sette seg inn i budsjett utover i året og til det skal vedtas i slutten av året.

Dette foreslår rådmannen i punkt 5 i økonomiplanen:

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre innsparingstiltak slik de fremkommer i budsjett 2020 og tjenestenes driftsbudsjett med endringer, samt økonomiplan 2020–2023.

Rådmannen er ansatt for å gi råd, men jeg føler her at han setter seg over kommunestyret og er politiker.

Delegasjonsreglementet er en meget viktig sak som skal behandles av kommunestyret. Nå er det viktig at kommunestyret tar styring. Vi må ikke gi rådmannen for stor makt, mener jeg.

Kommunestyret er øverste organ i kommunen når vedtak skal fattes.
Sør-Aurdal Frp står fortsatt på vedtaket som ble gjort i skolesaken i 2015.