Sist oppdatert: 21.11.2019 14:12

Mer forvirring rundt skolesaken

  ARNE HEIMESTØL
Hvem bestemte at skolesaken skulle opp igjen nå? Det er et spørsmål Hedalen.no har prøvd å finne svar på ved å lese møteprotokoller og tidligere oppslag. Her har vi utvidet oppslaget vi publiserte 31.3.2019.

I et oppslag vi publiserte 19.6.2018 sa Arne Leite, gruppeleder i Sp, følgende:

– Mange politikere har de siste dagene blitt kontaktet av bekymrede innbyggere som er redde for at det nå er «på'n igjen» med ny skoledebatt i forbindelse med driftsgjennomgangen kommunen skal gjennomføre, sier gruppeleder i Senterpartiet, Arne Leite.

– Dette skaper uro og usikkerhet i bygdene våre. Det er derfor viktig for meg å være klar på en ting: Vi politikere ønsker ingen skoledebatt nå! Det er vedtaket fra 2015 (sak 006/15) som gjelder, der det ble satt grenser for et minste antall elever (over en treårsperiode) før endringer i skolestruktur skal vurderes.

Leite understreker at både partigruppene til AP og SP stiller seg bak dette, og han opplever også at hele kommunestyret gav disse signalene i torsdagens møte. – Det er jeg veldig glad for, og det er viktig at denne informasjonen kommer ut til innbyggerne våre!

Leite peker på at det skjer mye positivt i Sør-Aurdal nå.
– Arbeidet med aktiv bosetting er i gang, og jeg håper at dette kan være starten på et prosjekt der gode krefter i hele kommunen arbeider sammen mot ett felles mål. Her har vi politikere et særlig ansvar, men også næringsliv og innbyggere må dra i samme retning. Vi må alle framsnakke Sør-Aurdal, både rundt kjøkkenbordet, på arbeidsplassen, i media og i kommunestyresalen. Da tror jeg vi skal lykkes med dette prosjektet!


Arne Leite

Kommunestyret 1.11.2018
I sak 57/18 gjorde kommunestyret enstemmig følgende vedtak:

 1. Sør Aurdal kommune ber Rådmannen om å presentere en sak med forslag til tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling av kommunen i løpet av våren 2019.
   
 2. Sør Aurdal kommune ber Rådmannen om at tiltakene skal sikre faglig utvikling- og vekst og økt kvalitet.
   
 3. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en plan for arbeidet med utvikling av kommunen, senest ved neste behandling av saken. Denne må inneholde beskrivelse av fremdrift, og sikre en prosess med bred medvirkning av alle som berøres.
  Kommunestyret ser det som naturlig at de delene av rapporten «driftsgjennomgang og administrativ organisering 2018» som ikke ble vedtatt i juni, tas med i det videre arbeidet.

Merknad:

Kommunestyret ser det som naturlig at de delene av rapporten «driftsgjennomgang og administrativ organisering 2018» som ikke ble vedtatt i juni, tas med i det videre arbeidet.

Kommunestyret 19. juni 2018
I sak 033/18, som ble behandlet i kommunestyret 19. juni 2018, leser vi at omstillingsbehovet i planperioden 2018–2021 er på 6 millioner kroner.

KS- 033/18 Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
   
 2. Kommunestyret vedtar overordnet administrativ organisering ned til
  kommunalsjefnivå.
   
 3. Kommunestyret vedtar nytt slagord: «Sør Aurdal – Først i Valdres» og ber Rådmannen om å innarbeide dette i kommunale strategier.
   
 4. Kommunestyret ber Rådmannen om å implementere ny omsorgstrapp som vist med figur i vedlagt rapport og at arbeidet med å strømlinjeforme tildelingsnivået av tjenester igangsettes jfr. ny modell.
   
 5. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede muligheten for samordning av kommunens dag-/arbeids- og aktivitetstilbud og effektuere dette dersom utredningen viser et positivt gevinstpotensial.
   
 6. Kommunestyret ber Rådmannen om å igangsette en beregning av
  gevinstpotensiale omkring benyttelse og implementering av velferdsteknologi i kommunen. Dette skal sees i sammenheng med det arbeidet som frem til nå er gjort innen området, men også betraktes for kommunen samlet sett i alle sektorer.
   
 7. Kommunestyret ber Rådmannen sikre at medvirkning og involvering blir ivaretatt i alle punkter hvor det er naturlig i samspill med kommunens Hovedtillitsvalgte og Hovedverneombud.
  Punktene 4, 5, og 6 sendes Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til høring. Kommer rådene med vesentlige avvik i forhold til vedtaket må saken behandles på nytt av kommunestyret.
   
 8. Det vedtas å arrangere et dialogseminar med kommunestyret i siste halvdel av august 2018. Dialogseminaret blir todelt og med fokus på:

  a. Langsiktige tiltak i Helse og Omsorg

  b. Arealutnyttelse av funksjonsbygg samlet sett for kommunen
  Tillitsvalgte, Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne inviteres til å delta på dialogseminaret.

  Dialogseminaret skal danne grunnlag for fremleggelse av saker til kommunestyret i september med fokus på punktene 7.a og 7.b med mål om økonomisk innsparingspotensial, kvalitetsutvikling og effektivisering.

Dialogseminaret
23. august 2018 var det dialogseminar på Tingvoll. Rådmannen hadde sendt ut invitasjon til kommunestyret, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud.

I etterkant av møtet bad Hedalen.no om å få innsyn i referat/notater fra seminaret. Dette avviste rådmannen. Hedalen.no klaget saken inn for Fylkesmannen og fikk medhold.

I siste del av svarbrevet skriver Fylkesmannen dette:

Fylkesmannen vil avslutningsvis legge til at møter med folkevalgte skal følge saksbehandlingsreglene i kommunelovens kapittel 6, blant annet §§ 30 og 31.

Slik Hedalen.no leser svaret fra Fylkesmannen, var dialogseminaret et møte i folkevalgt organ. Det er ordføreren som skal kalle inn til slike møter – ikke rådmannen, og det skal føres møtebok. Kommunen har ennå ikke lagt ut møtebok fra dialogseminaret som ble holdt 23.8.2018.

 • Her er notatene fra møtet som Hedalen.no fikk utlevert.

Det ble ikke gjort noe vedtak på dette møtet. Slik vi forstår notatet, er dette en oppsummering av det én eller flere har sagt i møtet. Og på dette møtet deltok altså kommunestyrerepresentanter, administrasjonen, hovedtillitsvalgt og verneombud.

Oppsummering
Flere politikere vi har vært i kontakt med, uttrykker overraskelse over at skolesaken kom opp igjen nå. Viser gjennomgangen Hedalen.no har gitt her, at det er grunn til å tenke slik?

Eller burde kommunestyret i sak 33/18 og 57/18 ha bekreftet at skolevedtaket fra 2015 skulle stå ved lag – ikke bare si det fra talerstolen?

Kan vi slå oss til ro nå?
Skolestruktur har vært et tilbakevendende tema de siste ti årene. Etter at saken på nytt ble fremmet for formannskapet i februar, har det kommet blant annet følgende uttalelser fra politikere:

Se også Hedalen.no sitt referat fra formannskapsmøtets behandling av sak 08/19 11.2.2019: Klart nei til skolenedlegging. (Sammenlign gjerne med video-opptak fra saken.)

Nei, vi kan ikke slå oss til ro
28. oktober 2019 i år hadde rådmannen, ifølge ordfører Marit Hougsrud, kalt inn til arbeidsmøte med sine ansatte. Ordføreren informerte kommunestyrets medlemmer om møtet, og 14 av de 19 medlemmene i dette organet møtte opp.

Møtet rådmannen kalte inn til 28. oktober var et møte i folkevalgt organ. Slike møter skal følge saksbehandlingsregler i kommuneloven, skriver Kommunal Rapport i Politikerskolen 2019, der Sør-Aurdal kommune blir brukt eksempel på hvordan slike møter ikke skal gjennomføres. Vi tar med følgende sitat:

Men det holder ikke å holde dørene åpne. Innbyggerne må også ha blitt informert i rimelig tid om at det skal avholdes møte, og hvilke saker som skal tas opp. Har de ikke anledning til å komme, skal de i alle fall kunne slå opp i møteboka i etterhånd for å se hva som skjedde. Derfor stiller kommuneloven både krav til kunngjøring, innkalling, saksliste og møtebok. (...)

Kommunelovens regler gjelder ikke bare ordinære møter i kommunestyre, formannskap eller andre politiske organer. Også andre sammenkomster der folkevalgte deltar, kan falle inn under kommuneloven. Det avgjørende er hvem som deltar, hva som er tema og hvilke spørsmål de folkevalgte drøfter, skriver Kommunaldepartementet (KMD) i en tolkningsuttalelse 7. juli 2015.

I dette møtet var Bjørn Karsrud, journalist i "Valdres", til stede. Han kunne fortelle at rådmannen tok til orde for å legge ned Begnadalen barneskole og ungdomstrinnet ved skolen i Hedalen. Det skapte sterke reaksjoner blant en del av de frammøtte politikerne.

Tirsdag 19.11.
Rådmannen legger fram saken Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett med fastsettelse av avgiftes og betalingssatser. Økonomiplan 2020 til 2023. Her gjentar rådmannen forslaget om å legge ned Begnadalen skole og ungdomstrinnet i Hedalen.