Sist oppdatert: 13.03.2019 16:01


Først på plass i 74 % av utrykningene

ARNE HEIMESTØL
Valdres brann- og redningstjeneste rykker ut på en rekke oppdrag og samarbeider godt med både med ambulanse og politi når dette er nødvendig, sier brannsjef Laila Lien Østgård.


Hedalen brannstasjon: Frode Ildjarnstad Eriksen, Bjørn Rune Bakke,
Svein Harald Lie, Håvard Sukke, Geir Øvreby og Lars Håvard Bakkom

Informasjonen i denne artikkelen er laget i samarbeid med brannsjefen. En god del av teksten handler om helseoppdrag ettersom disse er viktige i Sør-Aurdal.

Beredskapsavdelingen
Beredskapsavdelingen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS (VBR IKS) har 95 deltidsansatte brannmannskap, og har i tillegg 4 overbefal i administrasjonen som rullerer med en firedelt overordnet vakt 24/7 hele året. VBR IKS har ni brannstasjoner fordelt på fem kommuner.

Brann- og redningstjenesten i Sør-Aurdal har tre stasjoner, Bagn, Begna og Hedalen. Det er 14 mannskaper knyttet til brannstasjonen i Bagn, 7 til Begna stasjon og 6 til Hedalen brannstasjon.

Mange og ulike oppdrag
Her kan du se oversikt over antall utrykninger i fem Valdres-kommuner i 2018:

Utkalling
Når alarmen fra 110 går, rykker brann- og redningstjenesten ut når det brenner, eller når det har skjedd for eksempel trafikkulykker. 113 kan be tjenesten om å rykke ut på helseoppdrag. Ved trafikkulykker med personskader er det ofte nært samarbeid mellom både ambulanse, politi og brann- og redningstjenesten.

Nærmeste sykebil i Sør-Aurdal er stasjonert i Bagn, og politiet i Valdres er stasjonert på Fagernes. For Begnadalen og Hedalen er brann- og redningstjenesten derfor spesielt viktig.

Når det skjer en hendelse i Begnadalen eller Hedalen, hender det at mannskaper knyttet til både Begna og Hedalen blir kalt ut. Ved større hendelser kan det være behov for flere mannskaper og utstyr fra andre stasjoner.

Først på plass
I 2018 var brann v/VBR først på skadested i 73,9 % av alle utrykningene, det vil si før ambulanse og/eller politi (pr. 19.12.18, tall fra DSB).

Helseoppdrag
I 2018 hadde Valdres brann- og redningstjenestes (VBR IKS) 39 utrykninger under kategorien «bistand helse». Hittil i 2019 har tjenesten rykket ut på 8 slike oppdrag (tall fra DSB).

Dette er oppdrag gitt direkte fra AMK via 110 sentralen, der brannmannskaper yter fortrinnsvis livreddende innsats til befolkningen sammen med ambulanse, eller i påvente av ambulanse. Typisk oppdragstype er hjertestans eller fare for dette. Helseoppgaver knyttet til trafikkulykker o.l. kommer i tillegg.

Rutiner ved utrykning til helseoppdrag
AMK (113) anmoder 110-sentralen innlandet om brannressurs til helseoppdrag. 110 sentralen alarmerer brannmannskaper direkte over nødnett-terminalen som bæres av den enkelte når de er innenfor sitt brannvernområde (kommune - stasjon), og de er tilgjengelige for oppdrag.

Hovedprosedyre for utalarmert stasjon er fire brannmannskaper i én bil med førstehjelpsutstyr. Når aktuell brannstasjon har vakt, det vil si at det skal være maks fem minutter til stasjonen for et vaktlag på normalt fire, vil kun dette vaktlaget bli utalarmert, og hovedprosedyre kan gjennomføres.

Når brannstasjonen ikke har vakt, blir hele brannmannskapsstyrken utalarmert av 110-sentralen ved alle typer oppdrag, inkludert helseoppdrag. Det kan da være alt fra 1 til 12 som rykker ut på utkallet. Alle 9 stasjoner har rullerende vakt jul og påske. En del stasjoner har vakt i langhelger i mai/juni og ved tørke og store arrangement, og enda noen færre har vakt i hele ferier.

Det er ikke noe i nødnettsystemet pr. i dag som på en sikker måte kan stoppe «overflødig» brannmannskap i utkallet uten at deres nødnett-terminal er satt i vakt. Vakthavende befal og/eller utrykningsleder styrer ressursene, - ved å alarmere flere, dimittere brannmannskap underveis når oversikt og kontroll er oppnådd, eller at det avventes utenfor skadested i påvente av behov. Et eksempel på sistnevnte metode er ved hjerte- lungeredning – som er et krevende arbeid over tid. Det kan nevnes at brannmannskaper ofte – og også yter ren omsorg for mennesker og dyr på slike oppdrag.

– Skal man sikre at kun 4 brannmannskaper rykker ut på helseoppdrag, må man altså opprette vakt 24/7. Det bør da videre være 16 mann på alle stasjoner for rullering av vaktordningen. Denne type vakt er pålagt ved tettsteder med over 3000 innbyggere. Det er for øvrig intet faglig hinder for å innføre 24/7 vakt ved mindre tettsteder enn dette, sier brannsjefen.

– Vaktordningene er under revisjon i 2019 i henhold til ROS-og beredskapsanalyser for VBR IKS hvor vi søker å telle den hele befolkningen over variasjonene året igjennom. VBR IKS sitt mål er å finne beste lokaltilpassede vaktordning i samsvar med befolkningstall og risiko i de forskjellige brannstasjonsområdene, sier Lien Østgård.

Øker mest
Helseoppgaver øker mest. I Valdres gjelder dette særlig i utkantsområder, som i Begnadalen og Hedalen. – Det er en pågående debatt lokalt, regionalt og nasjonalt om ansvarsforhold og kostnadsbærere for disse tjenestene som i utgangspunktet er statlige, og som brann- og redningstjenesten forholdsvis nylig har påtatt seg i lys av samfunnsansvaret vi ønsker å ta, når andre ressurser i kommunal og statlig helsesektor kommer til kort av forskjellige årsaker, sier Lien Østgård.

Publikum
Hvordan bør publikum oppføre seg når de kommer opp i hendelser der dere arbeider?

– Generelt bør man tenke at nødetatene må få arbeidsrom for best å kunne hjelpe den/de nødstilte, sier Lien Østgård. – Kommer man opp i et skadested som trafikant, nabo eller som tilfeldig forbipasserende, er det å etterkomme de henstillinger man får fra tjenestemenn på stedet. Det kan være å holde avstand, –  dette med bakgrunn i forhold som sikkerhet, –  det kan bedrives risikofylt arbeid, man vil ha kontroll på personer som er involvert og unngå forspillelse av eventuelle spor, og for å ivareta personvernhensyn.

I noen tilfeller kan man også oppleve at det er ønskelig med bistand fra deg. Da rekvireres du eller utstyr du har til arbeid på skadestedet. Videre henstiller vi til å ikke ta bilder etc., for sosiale medier. Det finnes dessverre tilfeller hvor pårørende først har fått informasjon om hendelser på denne måten, og det er naturligvis svært uheldig. Vår erfaring er dog at de aller fleste publikummere tar hensyn, og er positive til å bidra til at arbeid på skadested får foregå til det beste for den nødstilte, sier brannsjefen.

Øvelser
Lien Østgård opplyser at VBR IKS har 12 faste øvelser i året, normalt én pr. måned. Faste punkt er i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens liste over hva tjenesten skal ha beredskap for,- herunder forskjellige typer brann og redningsoppgaver. – I tillegg øver vi ut fra gjeldene risiko og aktuelle hendelser, samt fellesøvelser med blant annet politiet.

Ny tunnel
Seinere i år vil Bagnskleivtunnelen, som er 4,3 km lang, bli åpnet. Den får 33 nødstasjoner, to snunisjer, flere havarilommer, brannventilasjon og fjernstyrte bommer.

– Utover tilsynsvirksomhet i tunellen som særskilt brannobjekt, vil det nye være tilegning av kunnskap og trening i håndtering av brann, trafikkuhell og uhell med farlig gods på vei inne i en tunell, som har en annen tilnærming enn slike hendelser på vei i dagen. Forhold knyttet til brannrøyk, evakuering, trafikk etc. er noen av fokusområdene, sier brannsjefen.