Sist oppdatert: 09.02.2019 15:25

Skole-saken i Sør-Aurdal

  HARALD LIODDEN, SØR-AURDAL KrF

Den største utfordringen Sør-Aurdal kommune står overfor, er nedgangen i folketallet og den «forgubbingen» som er i ferd med å skje. For å snu denne negative trenden må næringslivet styrkes, og kommunen må fremstå som et attraktiv sted å arbeide i og bo i.

Da må innbyggerne gis forutsigbare basistjenester i nærmiljøet slik som barnehage og skoletilbud, helse- og fritidstilbud. Derfor er prosjektet «Aktiv bosetning» viktig.

Kommunens geografi tilsier også at det desentraliserte skoletilbudet må bestå. Sør-Aurdal KrF har derfor i sitt program følgende setning:
«Avstandene i Sør-Aurdal tilsier at det må være barne- og ungdomsskole både i Bagn og i ytre del av kommunen.»

Vi i KrF stemte for skolevedtaket i 2015 som sier at skolestrukturen skal holdes uforandret så lenge ikke elevtallet faller under en minimumsgrense, sett over en tre års periode. Vi ser at man kan komme i en situasjon hvor det ikke er pedagogisk forsvarlig å videreføre små klassetrinn. Endringer må i så fall komme som et ønske fra foreldrene ut fra «barnas beste» og ikke ut fra motiv om å spare penger.

Vi i KrF mener derfor at rådmannens forslag om nedleggelse av skoler kommer på et ekstremt uheldig tidspunkt. Det skaper usikkerhet og frustrasjon og bidrar ikke til å fremme bolyst og rekruttering av ungdom som i utgangspunktet ønsker å bosette seg i kommunen.