Sist oppdatert: 11.06.2018 16:28

Kommuneøkonomi

 

ARNE HEIMESTØL

Statistisk sentralbyrå har publisert opplysninger om kommuneøkonomien i Sør-Aurdal.

 

Disse opplysningene finner vi på siden kommunefakta. Per 1. kvartal er det 3006 innbyggere i kommunen vår.

 

Driftsresultat
Driftsresultatet for 2017 var på 3,5 %. –Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid, skriver SSB.

 

Finansielle nøkkeltall
Kommunens lånegjeld per innbygger var per 2017 på 69 121 kroner. Multipliserer vi dette tallet med 3006, ser vi at kommunens lånegjeld var på vel 207 millioner kroner. – Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger, opplyser SSB.

 

Kommunens driftsinntekter per innbygger per 2017 var på 104 536 kr.
– Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter, leser vi på nevnte side.

 

Kommunens driftutgifter per innbygger var på 100 450 kr. – Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine, skriver SSB.

 

Kombinerer vi disse tallene, finner vi at lånegjelda vel 66 % av brutto drifteinntekter.

 

Andre tall i kommunens årsmelding
side 12ff. i Årsmelding og regnskap for 2017 finner vi andre tall enn de SSB har publisert.

  • Netto driftsresultat var på 2,94 %.

  • Sør-Aurdal har netto lånegjeld på 55,2 % av driftsinntektene.

  • Kommunens totale lånegjeld er på til sammen 186,8, mill kr, som utgjør 61 % av driftsinntektene.

– For det første må tallene på SSB sin side være foreløpige KOSTRA-tall, da de endelige tallene ikke foreligger før 15.6.2018. For det andre er sikkert SSB-tallene konsern-tall, og det som er oppgitt i årsmeldingen er kommunekassen uten kommunale foretak,  interkommunalt samarbeid og interkommunale selskaper. I konserntallene er dette med i tallene. Når man skal sammenligne kommuner er det anbefalt å bruke konsern-tall slik at effekten av ulik organisering av virksomheten elimineres, opplyser

Anne-Gunn Sletten, seniorrådgiverhos Samordnings- og beredskapsstaben
Fylkesmannen i Oppland.