Sist oppdatert: 05.07.2018 06:00

Sommerintervju med Høyre

 

I 2019 er det valg til kommunestyre. I løpet av sommeren / tidlig høst inviterer vi alle partier/lister til å svare på spørsmål vi har stilt. Her gjengir vi svar på spørsmål leder i Sør-Aurdal Høyre, Magnhild Huseby Bolstad, har gitt:

 

Hvor mange medlemmer har Sør-Aurdal Høyre?

Sør-Aurdal Høyre er en lokalforening med 24 medlemmer.

 

Hva gjør dere for å rekruttere nye medlemmer?

Alle som deler Høyre sine grunnleggende konservative verdier, er hjertelig velkommen som medlem hos oss. Man kan være alt fra støttemedlem, til så aktiv man bare ønsker. Det er plass til alle.

Mye av medlemsvervingen blir de årene det er valgår. Vi forsøker å spørre de vi tror sympatiserer med oss, men dette er absolutt noe vi burde være flinkere til. Når en ser på antallet som stemmer på oss, så har vi jo en mulig medlemsgruppe som er større enn 24 personer. Man er velkommen til å melde seg inn på www.hoyre.no eller ta kontakt med oss om man ønsker å melde seg inn.

 

Hvilke muligheter har partimedlemmer til å påvirke politikken partiet fører i kommunen?

De medlemmene som ønsker det, har store mulighet til å være med i politikkutformingen. Alle medlemmer er velkommen til gruppemøter, hvor de kan komme med sine synspunkter. Alle er selvsagt også velkommen til å komme med innspill utenom disse møtene. For de som er på Facebook har vi har en lukket gruppe for medlemmer, samt en åpen side for alle som ønsker å følge med på hva vi arbeider med. Der er det også mulig å komme med sine synspunkter.

 

Vi ønsker gjerne større engasjement fra medlemmer og andre. Det er en misforstått ting at politikere ønsker å bestemme alt selv. Tvert i mot ønsker vi masse innspill fra kommunens innbyggere på hvordan de mener kommunen skal utvikle seg.  

 

Hvordan legger dere opp arbeidet med utforming av program?

Styret har valgt Olav Kristian Huseby som leder av programkomiteen. Det er stor mulighet for medlemmer til å være med på programprosessen til kommunevalget. Arbeidet har så vidt begynt, men vi starter ordentlig opp til høsten. I tillegg til å ha en egen programprosess vil vi jobbe sammen med de andre Høyre foreningen i Valdres, og utforme en felles politikk på de områdene hvor det er naturlig.

Alle medlemmer vil få en e-post til høsten med spørsmål om hva som er viktig for dem å ha med i programmet. Det er viktig for oss at de som etter hvert blir kandidater til kommunevalget, får mulighet for å påvirke programmet. Programmet vil bli vedtatt på et møte etter årsskiftet.

 

Til fylkestingsvalget har Innlandet Høyre satt i gang en bred programprosess hvor alle medlemmer er forespurt om de ønsker å delta. Der er de delt inn i ulike grupper etter tema som skal legge fram forslag til program for årsmøtet etter nyttår. Vi har også god kontakt med stortingsrepresentantene fra Innlandet så det er også mulig å spille inn synspunkter til dem.

 

Hvordan blir nominasjonsarbeidet lagt opp?

Lars Elsrud er av styret valgt som leder av nominasjonskomiteen. Lista vil bli vedtatt på nominasjonsmøte i november (dato ikke satt). Leder av nominasjonskomiteen vil lede arbeidet med å skaffe kandidater.

 

Vi samler masse navn som vi tar kontakt med for å høre om de kan være interessert i å stå på liste. Vi vil også sende en henvendelse til våre medlemmer med oppfordring om å si ifra hvis de vil stille selv, eller om de har forslag til navn. Dette arbeidet vil starte over sommeren.

 

Vi håper at innbyggerne i kommunen tenker på om de kunne tenke seg og stille for valg for et av partiene i kommunen. Demokratiet blir drevet av engasjerte borgere og det demokratiet er bærebjelken i samfunnet vårt.

 

Hvilke saker vil dere framheve som vinnersaker for dere i inneværende valgperiode og hvilke saker ønsker dere å prioritere i siste del av valgperioden?

Kommunestyret

En reduksjon av antall kommunestyremedlemmer har vært en sak Høyre har hatt på programmet i flere perioder. Antall medlemmer blir nå redusert til 19. De siste to årene i kommunestyre har det vært mye fokus på rådmenn, møteprosedyrer og ikke minst arbeid mot bygging av nytt skolebygg på Bagn. Vi har i disse prosessene arbeidet for konstruktive løsninger, satt fokus på rutiner og arbeidet for å få avsluttet saker som har tatt mye tid.

Høyre fikk sist gjennomslag for videooverføring fra både kommunestyre og formannskap. Det vil gjøre det lettere for alle og følge arbeidet på møtene, og lettere å sjekke referater og uttalelser.
 

På generell basis ønsker vi å være et konstruktivt opposisjonsparti som kan sette preg på de politiske beslutningene så godt vi kan. Med 2 av 25 representanter er ikke innflytelsen stor, men vi evner å sette oss godt inn i de fleste saker og kommer med konstruktive innspill der vi mener det er nødvendig. Vi mener at blir lyttet til og vi får vært delaktige i de beslutningene som blir tatt. Høyre har også god kunnskap om hele kommunens historie, befolkning, arbeidsliv, foreninger og tjenestetilbud.
 

Med en stor andel interkommunale selskaper faller også driften av mange viktige tjenester ut av kommunestyret. Det brukes alt for mye tid til koordinering og møtevirksomhet mellom kommunale ledere i Valdres. Dette er en årsak til at vi mener at en Valdres kommune er det rette for oss.

 

I formannskapet

Høyre er forkjemper for retten til å bestemme over egen eiendom. I konsesjonssaker og delingssaker blir vi ofte stående alene som en forkjemper for dem som har ønske om å kjøpe eller selge eiendom. Vi mener at mange av de avgjørelsene som blir tatt er feil og at disse hindrer utvikling og bosetning i kommunen.

 

Videre i valgperioden

Høyre vil arbeide for å beholde de nødvendige tjenestene ute der folk bor, samt å bidra til en positiv omtale av kommunen. Vi vil fortsette å arbeide for en åpnere kommune med bedre informasjonsflyt, mer tilpassede tjenester og god utnyttelse av våre resurser. Vi mener både innbyggerne, politikere og kommunen har alt og tjene på dette.

 

 

Magnhild Huseby Bolstad

Leder av Sør-Aurdal Høyre

 

954 57 045/ husebymagnhild@hotmail.com