Sist oppdatert: 09.02.2018 17:12

Må spare

 

Vedtatt økonomiplan for 2018–2021 viser at Sør-Aurdal kommune må spare inn seks millioner kroner over de neste fire årene. Torsdag vedtok formannskapet å starte et driftstilpasningsprosjekt.

En styringsgruppe som består av fire administrative representanter og to tillitsvalgte, fikk følgende mandat i formannskapets møte torsdag:
 
Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og de økonomiske utsiktene som går fram av økonomiplanen, igangsettes det et driftstilpasningsprosjekt vinteren i 2018. Formålet med prosjektet er å komme fram til endringer i driften som gir kommunen økonomisk handlingsrom framover. Omstillingsbehov på 6 mill. kr.
  • Helhetlig gjennomgang av organisasjonen

  • Utkvittering av helse- og omsorg PRO – gjennomgang av rapport fra driftstilpasning 2014, samt forslag til evt. nye tiltak

  • Tjenestestruktur, har vi en optimal tjenestestruktur med tanke på ressursutnyttelse og kvalitet?

  • Nivå på / omfang av tildeling av tjenester

  • Gjennomføre en evaluering av dagens administrative organisering, og på dette grunnlag utarbeide en rapport. Rapporten munner ut i forslag til framtidig organisering og også inndeling av tjenesteområder.

  • Planer for virkemidler til økt bosetning og inntektsgivende aktivitet.

 

Formannskapet skal få orientering om status i arbeidet i møtet april/mai 2018. Kommunestyret får saken til behandling 19. juni 2018.